Га­брі­ель і ні­ме­цька ди­пло­ма­тія

Екс­перт: «Укра­ї­ні по­трі­бно до­ма­га­ти­ся актив­ні­шої ро­лі Бер­лі­на для ти­ску на Ро­сію»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра в Укра­ї­ну з дво­ден­ним ро­бо­чим ві­зи­том при­був ві­це-кан­цлер, мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Зі­гмар Га­брі­ель, який не­що­дав­но за­мі­нив на цій­по­са­ді Фран­ка-Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра. Ха­ра­ктер­но, що ці пер­ші від­ві­ди­ни на­шої кра­ї­ни ше­фом ні­ме­цької ди­пло­ма­тії від­бу­ва­ю­ться на тлі ре­гу­ляр­них по­ру­шень чер­го­во­го пе­ре­мир’я на Дон­ба­сі, про яке він осо­би­сто до­мов­ляв­ся не­що­дав­но в Мюн­хе­ні під час зу­стрі­чі з гла­ва­ми зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств Укра­ї­ни та Ро­сії у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті».

Пе­рей­няв­ши від Штайн­ма­є­ра еста­фе­ту з уре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, Га­брі­ель встиг осо­би­сто пе­ре­ко­на­ти­ся в обме­же­них мо­жли­во­стях ди­пло­ма­тії. Свід­че­н­ням цьо­го є йо­го сло­ва: «На­віть най­ін­тен­сив­ні­ші пе­ре­го­во­ри не да­ють ре­зуль­та­ту, якщо не­має по­лі­ти­чної во­лі до ре­а­лі­за­ції до­мов­ле­но­стей». Про це він за­явив, по­ба­чив­ши, що по­ру­шу­є­ться ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, яки­ймав би ді­я­ти з 20 лю­то­го, а обі­цян­ки від­ве­де­н­ня важ­ких озбро­єнь се­па­ра­ти­ста­ми від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на Дон­ба­сі за­ли­ша­ю­ться ли­ше по­ро­жні­ми сло­ва­ми. Тут до­ре­чно при­га­да­ти ци­та­ту німецького кан­цле­ра От­то фон Бі­смар­ка, який­ска­зав, що «бу­дья­кий­до­го­вір, під­пи­са­нийіз Ро­сі­єю, не вар­тий­на­віть па­пе­ру, на яко­му він був під­пи­са­ний!»

Ціл­ком оче­ви­дно, що са­ме вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі бу­де най­го­лов­ні­шим пи­та­н­ням під час пе­ре­го­во­рів німецького ві­це-кан­цле­ра з ви­щим укра­їн­ським ке­рів­ни­цтвом. Адже по­при чи­слен­ні зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» і за­кли­ки За­хо­ду до Ро­сії ви­ко­на­ти свою ча­сти­ну Мін­ських до­мов­ле­но­стейі впли­ну­ти на під­три­му­ва­них нею се­па­ра­ти­стів не має жо­дно­го про­гре­су з ви­ко­на­н­ня трьох пер­ших пун­ктів Мін­ська-2: ста­ло­го при­пи­не­н­ня во­гню, від­ве­де­н­ня важ­кої те­хні­ки та озбро­єнь і до­пу­ску ОБСЄ для здій­сне­н­ня контролю від­ве­де­ної бо­йо­ви­ка­ми те­хні­ки на оку­по­ва­ній­те­ри­то­рії.

По­ки що обна­дій­ли­вою є за­ява пан Га­брі­е­ля про пе­ред­ча­сність ска­су­ва­н­ня сан­кцій­про­ти Ро­сії че­рез від­су­тність від­чу­тно­го про­гре­су у ви­ко­нан­ні мін­ських угод. «Ми не на тій­по­зи­ції, щоб зні­ма­ти сан­кції, не­зва­жа­ю­чи на те, що, ймо­вір­но, всі в Єв­ро­пі хо­ті­ли б по­лі­пше­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю», — ци­тує Га­брі­е­ля Deutsche Welle.

Експерти вва­жа­ють, що на­вряд чи мо­жна очі­ку­ва­ти від ві­зи­ту но­во­го мі­ні­стра за­кор­дон­них справ ФРН про­ри­ву в по­шу­ку шля­хів ре­а­лі­за­ції мін­ських до­мов­ле­но­стей. «Ни­ні для цьо­го про­сто від­су­тні пе­ред­умо­ви, адже в Укра­ї­ни не­має ве­ли­ко­го про­сто­ру для ма­нев­ру, Ро­сія очі­кує ре­зуль­та­тів ви­бо­рів у Фран­ції та Німеччині, а що­до пре­зи­ден­та США До- наль­да Трам­па, то вза­га­лі до­сі не­має пев­но­сті, чи йо­го ці­ка­вить Укра­ї­на», — за­зна­чив ке­рів­ник про­грам Схі­дної Єв­ро­пи у Ні­ме­цько­му то­ва­ри­стві зов­ні­шньої по­лі­ти­ки (DGAP) Ште­фан Май­стер в ін­терв’ю Deutsche Welle. За сло­ва­ми німецького екс­пер­та, по­ки що мо­же йти­ся рад­ше про те, щоб по­лі­пшу­ва­ти си­ту­а­цію для на­се­ле­н­ня у ре­гіо­ні, ре­а­лі­зо­ву­ва­ти гу­ма­ні­тар­ні іні­ці­а­ти­ви, на­да­ва­ти те­хні­чну до­по­мо­гу, а та­кож вар­то на­ма­га­ти­ся до­мог­ти­ся кра­що­го до­три­ма­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. «Чо­гось біль­шо­го на цей­мо­мент про­сто не здій­сни­ти», — пе­ре­ко­на­нийМай стер.

На дум­ку екс­пер­та фон­ду «На­у­ка і по­лі­ти­ка» Штеф­фе­на Гал­лін­га, про­ри­ву по­ки не мо­же бу­ти че­рез су­пе­ре­чно­сті між по­лі­ти­чни­ми і без­пе­ко­ви­ми пун­кта­ми, які по-рі­зно­му тра­кту­ють укра­їн­ська та ро­сій­ська сто­ро­на. І до то­го ж, до­дав він, «са­ме Ро­сія ви­яв­ляє вій­сько­ву актив­ність у су­сі­дній­кра­ї­ні, тож Укра­ї­на, зві­сно, має пра­во за­хи­ща­ти­ся».

На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру не бу­ло ві­до­мо про ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів па­на Га­брі­е­ля з укра­їн­ським ви­щим ке­рів­ни­цтвом. «День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти про очі­ку­ва­н­ня Ки­є­ва від ві­зи­ту німецького мі­ні­стра і як Укра­ї­ні тре­ба пра­цю­ва­ти з Ні­меч­чи­ною, де пі­сля ви­бо­рів у ве­ре­сні Ан­ге­лу Мер­кель на по­са­ді кан­цле­ра мо­же за­мі­ни­ти со­ці­ал-де­мо­крат Мар­тін Шульц, щоб на­да­лі збе­рі­га­ти під­трим­ку Бер­лі­ну.

«У БЕР­ЛІ­НІ РО­ЗУ­МІ­ЮТЬ, ЩО ЗА­ПАС ПО­СТУ­ПОК З БО­КУ УКРА­Ї­НИ ВИЧЕРПАНО» Сер­гій СОЛОДКИЙ,

пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки:

— Ні­меч­чи­на нас під­три­му­ва­ла усі остан­ні ро­ки пі­сля ро­сій­ської агре­сії. Але Бер­лін був так са­мо за­ці­кав­ле­нийу ви­ко­нан­ні мін­ських до­мов­ле­но­стей— як, вла­сне, і Укра­ї­на. Я би не по­кла­дав ве­ли­ких спо­ді­вань на те, що ві­зит при­не­се якісь змі­ни в по­пе­ре­дні під­хо­ди Ні­меч­чи­ни. Мо­жна все ще го­во­ри­ти про те, що ні­ме­цький­мі­ністр про­дов­жує вхо­ди­ти в курс справ. Без сум­ні­ву, він має сфор­мо­ва­ний­по­гляд на кон­флікт; але, во­че­видь, та­кі ві­зи­ти мо­жуть зба­га­ти­ти уяв­ле­н­ня но­во­го мі­ні­стра ва­жли­ви­ми де­та­ля­ми. Я би в ці­ло­му роз­ці­ню­вав цей­ві­зит усе ж як ві­зит під­трим­ки. Адже він під­твер­джує, що Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться се­ред прі­о­ри­те­тних на­прям­ків зов­ні­шньої по­лі­ти­ки ФРН. На­ші (Укра­ї­ни і Ні­меч­чи­ни) погляди мо­жуть де­що від­рі­зня­ти­ся на ета­пи вре­гу­лю­ва­н­ня — по­сту­по­ве чи па­ра­лель­не, — утім, як по­ка­за­ли остан­ні три ро­ки, з ар­гу­мен­та­ми Ки­є­ва в Бер­лі­ні ра­ху­ю­ться. Во­че­видь, що по­ки не бу­де до- три­ма­но бо­дай­ба­зо­вих без­пе­ко­вих умов, роз­по­чи­на­ти по­лі­ти­чний­етап вре­гу­лю­ва­н­ня бу­ло б ви­явом не­да­ле­ко­гля­дно­сті. Укра­ї­на кіль­ка ра­зів уже по­ка­за­ла по­лі­ти­чну во­лю до вре­гу­лю­ва­н­ня, до по­шу­ку ком­про­мі­сів, що­ра­зу втра­ча­ю­чи пі­сля цьо­го те­ри­то­рію — чи це бу­ло у ви­пад­ку з Кри­мом, чи з так зва­ним Мін­ськом-1, чи з Мін­ськом-2. Га­даю, у Бер­лі­ні ро­зу­мі­ють, що за­пас по­сту­пок з бо­ку Укра­ї­ни вичерпано.

Укра­ї­ні по­трі­бно до­но­си­ти свою по­зи­цію, до­би­ва­ти­ся актив­ні­шої ро­лі Бер­лі­на для ти­ску на Ро­сію — чи по­лі­ти­чно­го, чи еко­но­мі­чно­го. Май­бу­тні ні­ме­цькі ви­бо­ри на­вряд чи сут­тє­во змі­нять став­ле­н­ня Ні­меч­чи­ни до Крем­ля. Мар­тін Шульц — більш від­кри­тийі го­стрий­кри­тик по­лі­ти­ки Пу­ті­на, ніж на­віть Ан­ге­ла Мер­кель.

«НІ­МЕЧ­ЧИ­НА ГО­ТО­ВА ДО­ПО­МА­ГА­ТИ — АЛЕ ЗА УМО­ВИ, ЯКЩО УКРА­Ї­НА ЕФЕКТИВНО РО­БИ­ТИ­МЕ ВЛА­СНУ ЧА­СТИ­НУ СПРА­ВИ» Ми­ко­ла КАПIТОНЕНКО,

Iн­сти­тут су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень:

— Укра­їн­ська по­зи­ція Ні­меч­чи­ни на 90% ви­зна­чає стра­те­гію ЄС що­до на­шої кра­ї­ни. З ці­єї при­чи­ни ві­зит фе­де­раль­но­го мі­ні­стра за­кор­дон­них справ важ­ко пе­ре­оці­ни­ти. Але, на від­мі­ну від сво­їх поль­сько­го та британського ко­ле­ги, Зі­гмар Га­брі­ель при­їде з мі­сі­єю, чи­мось схо­жою на всі мі­сії ні­ме­цьких по­лі­ти­ків остан­ніх ро­ків, які при­їжджа­ли до Ки­є­ва. Це бу­де по­єд­на­н­ня ти­ску і пра­гма­ти­зму — зви­чний­ко­ктей ль, який Бер­лін нам про­по­нує. Ні­меч­чи­на го­то­ва до­по­ма­га­ти — але за умо­ви, якщо Укра­ї­на ефективно ро­би­ти­ме вла­сну ча­сти­ну спра­ви. Цей­під­хід на­вряд чи змі­ни­ться, і но­виймі­ністр, ймо­вір­но, ще раз на­го­ло­шу­ва­ти­ме на са­ме та­кій­фор­му­лі. Укра­ї­на ці­ка­ва Німеччині — зна­чно більш ці­ка­ва, ніж, ска­жі­мо, Фран­ції. Бер­лін щи­ро хо­тів би спри­я­ти розв’язан­ню кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни, але там ро­зу­мі­ють — не гір­ше за нас — що про­стих рі­шень не­має. Зна­йти ба­ланс між по­лі­ти­кою що­до Ро­сії, єв­ро­пей­ським лі­дер­ством та по­зи­ці­єю в укра­їн­сько­му пи­тан­ні — не­про­сте зав­да­н­ня для па­на Га­брі­е­ля. Вдо­воль­ни­ти очі­ку­ва­н­ня ні­ме­цьких ви­бор­ців та укра­їн­ських гро­ма­дян одно­ча­сно ду­же важ­ко. Але нам ва­жли­во пам’ятати, що Ні­меч­чи­на за­ли­ша­є­ться на­шим най­більш ва­жли­вим пар­тне­ром в ЄС, пар­тне­ром, го­то­вим до­по­ма­га­ти та від­кри­то го­во­ри­ти про вла­сне ба­че­н­ня. Бу­ло б не­по­га­но використати цю на­го­ду для актив­но­го по­шу­ку спіль­них еле­мен­тів у ба­чен­ні май­бу­тньо­го ар­хі­те­кту­ри без­пе­ки в Єв­ро­пі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.