Юн­кер пред­ста­вив п’ять сце­на­рі­їв роз­ви­тку ЄС пі­сля Brexit

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер пред­ста­вив п’ять сце­на­рі­їв роз­ви­тку Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу пі­сля ви­хо­ду з ньо­го Ве­ли­ко­бри­та­нії. Пер­ший сце­на­рій пе­ред­ба­чає «про­дов­же­н­ня ко­ли­шньо­го кур­су» — ре­шта 27 кра­їн со­ю­зу бу­дуть, як і ра­ні­ше, кон­цен­тру­ва­ти­ся на ре­фор­мах, про­бле­мі ро­бо­чих місць, еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня йін­ве­сти­ці­ях.

Дру­гий сце­на­рій ви­хо­дить із то­го, що го­лов­ні зу­си­л­ля ЄС до­кла­да­ти­ме у на­пря­мі роз­ви­тку спіль­но­го вну­трі­шньо­го рин­ку за зу­пи­не­н­ня ін­те­гра­цій­них по­лі­ти­чних про­це­сів. Во­дно­час «ре­сур­си для спіль­ної тор­гів­лі обме­же­ні», — по­пе­ре­джає го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії, що при­зве­де до «зро­ста­н­ня прір­ви між очі­ку­ва­н­ня­ми і ре­зуль­та­том на всіх рів­нях».

Тре­тій сце­на­рій пе­ред­ба­чає «Єв­ро­пу рі­зних швид­ко­стей», що пра­цює за прин­ци­пом «хто хо­че біль­шо­го, той­ро­бить біль­ше». Ін­те­гра­цій­ні про­це­си роз­ви­ва­ти­му­ться в групі кра­їн усе­ре­ди­ні ЄС, а кра­ї­ни, що не ба­жа­ють бра­ти в них участь, бу­дуть за­ли­ше­ні са­мі на се­бе.

Че­твер­тий сце­на­рій пе­ред­ба­чає кон­цен­тра­цію зу­силь Євросоюзу на кіль­кох на­пря­мах за прин­ци­пом «мен­ше, але ефе­ктив­ні­ше». Те­хно­ло­гі­чні ін­но­ва­ції, безпека, мі­гра­ція, за­хист кор­до­нів і обо­ро­на за­ли­ша­ться прі­о­ри­те­тни­ми на­пря­ма­ми, то­ді як під­трим­ка ре­гіо­нів, ри­нок пра­ці, ме­ди­ци­на і со­ці­аль­на по­лі­ти­ка по­вер­ну­ться в ком­пе­тен­цію дер­жав.

І, на­ре­шті, п’ятий сце­на­рій ви­хо­дить із пе­ред­умо­ви, що кра­ї­ни ЄС «роз­ді­ля­ти­муть пов­но­ва­же­н­ня, ре­сур­си і від­по­від­аль­ність за рі­ше­н­ня», тоб­то на­ро­щу­ва­ти­муть спіль­ну актив­ність. Основ­ний­на­прям — по­си­ле­н­ня єв­ро­зо­ни під га­слом «що до­бре для кра­їн єв­ро­зо­ни, то до­бре для всіх». Від­по­від­но роз­ши­рю­ва­ти­му­ться юрис­ди­кція і пов­но­ва­же­н­ня Євросоюзу.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.