Оба­ма го­то­вий по­вер­ну­ти­ся в по­лі­ти­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Екс-пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма го­то­вий­по­вер­ну­ти­ся в по­лі­ти­ку. Про це по­ві­до­мив ко­ли­шній­ге­не­раль­ний­про­ку­рор США та один із ра­дни­ків екс­пре­зи­ден­та Ерік Хол­дер, по­ві­дом­ляє Politico. Він по­яснив, що розмовляв із цьо­го при­во­ду з Оба­мою. «Він по­вер­та­є­ться. Він го­то­вий­при­сту­пи­ти», — за­явив Хол­дер. Во­дно­час Хол­дер роз­по­вів про мо­жли­ве за­лу­че­н­ня ко­штів і вза­є­мо­дію із за­ко­но­дав­ця­ми для но­во­го На­ціо­наль­но- де­мо­кра­ти­чно­го ко­мі­те­ту окру­гів (NDRC), якийХол­дер очо­лив то­рік на про­ха­н­ня Оба­ми. Та­ким чи­ном Оба­ма та ви­со­ко­по­став­ле- ні пред­став­ни­ки Де­мо­кра­ти­чної пар­тії пла­ну­ють зо­се­ре­ди­ти­ся на ви­бо­рах до за­ко­но­дав­чих збо­рів на рів­ні шта­тів, що мо­же по­си­ли­ти по­зи­ції де­мо­кра­тів у дер­жав­них уста­но­вах і в Па­ла­ті пред­став­ни­ків. На­га­да­є­мо, під час сво­єї остан­ньої прес-кон­фе­рен­ції як пре­зи­ден­та Оба­ма роз­по­вів про най­ближ­чі пла­ни на май­бу­тнє пі­сля за­кін­че­н­ня сво­єї ка­ден­ції. Оба­ма за­явив, що на­ра­зі він хо­че біль­ше ча­су про­во­ди­ти «зі сво­ї­ми дів­ча­тка­ми», ма­ю­чи на ува­зі сво­їх до­чок та дру­жи­ну Мі­шель, з якою Оба­ма цьо­го­річ від­зна­ча­ти­ме 25-річ­чя спіль­но­го жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.