У Кон­гре­сі США про­ве­дуть роз­слі­ду­ва­н­ня зв’яз­ків шта­бу Трам­па з РФ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­мі­тет з роз­від­ки Па­ла­ти пред­став­ни­ків Кон­гре­су США про­ве­де роз­слі­ду­ва­н­ня що­до зв’яз­ку шта­бу До­наль­да Трам­па та Ро­сії під час ви­бор­чої кам­па­нії. «Ми до­ся­гли пи­сьмо­вої зго­ди між мен­ші­стю йбіль­ші­стю в роз­ві­ду­валь­но­му ко­мі­те­ті Па­ла­ти пред­став­ни­ків, що ми бу­де­мо роз­слі­ду­ва­ти твер­дже­н­ня про змо­ву Ро­сії з ви­бор­чим шта­бом Трам­па», — ска­зав кон­гре­смен від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Адам Шифф. Роз­слі­ду­ва­н­ня ко­мі­те­ту бу­де сфо­ку­со­ва­не на кі­бе­ра­та­ках із Ро­сії йзв’яз­ках між пред­став­ни­ка­ми РФ та чле­на­ми ви­бор­чих шта­бів у США, а та­кож обмі­ну та­єм­ною ін­фор­ма­ці­єю. Ра­ні­ше ана­лі­ти­ки роз­від­ки США ді­йшли ви­снов­ку, що Ро­сія на­ма­га­ла­ся до­по­мог­ти Трам­пу ви­гра­ти ви­бо­ри, дис­кре­ди­ту­ю­чи кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти від де­мо­кра­тів Гіл­ла­рі Клін­тон та її пар­тію за до­по­мо­гою кі­бе­ра­так. Трамп за­пе­ре­чу­вав кон­та­кти сво­го шта­бу з Мо­сквою в остан­ній­рік пе­ред ви­бо­ра­ми. Ро­сія та­кож за­пе­ре­чи­ла всі зви­ну­ва­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.