Ве­ли­кий газ «Пів­ні­чних во­ріт»

Поль­ща за­йма­є­ться ди­вер­си­фі­ка­ці­єю актив­но. Укра­ї­на галь­мує че­рез «ро­бо­чі мо­мен­ти»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­за­ба­ром Укра­ї­на по­збу­де­ться обме­жень в об­ся­гах ім­пор­ту га­зу. Зро­би­ти це дасть змо­гу спів­пра­ця з Поль­щею. У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку пре­зи­ден­ти двох кра­їн Пе­тро По­ро­шен­ко і Ан­джейДу­да до­ру­чи­ли при­ско­ри­ти бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду-ін­тер­ко­не­кто­ра, зав­дя­ки яко­му в Укра­ї­ну над­хо­ди­ти­ме до­ста­тня кіль­кість при­ро­дно­го га­зу з Єв­ро­пи.

А два ти­жні то­му ПАТ «Укр­транс­газ» про­ве­ло зу­стріч, спря­мо­ва­ну на те, аби ді­зна­ти­ся, чи ма­ють ві­тчи­зня­ні та за­ру­бі­жні га­зо­трей­де­ри ін­те­рес до бро­ню­ва­н­ня по­ту­жно­сте­ймай бу­тньо­го ін­тер­кон­не­кто­ра. У цій­зу­стрі­чі бра­ли участь пред­став­ни­ки ком­па­нійЕ.КОННЕКТ, «ЕРУ Трей­динг » , « ДТЕК Трей­динг » , « Про­м­енер­го- ре­сурс » , « Енер­джі трейд груп», World Petroleum Group, PGNiG і Trailstone.

У прес-слу­жбі «Укр­транс­га­зу» по­ві­до­ми­ли, що для ухва­ле­н­ня оста­то­чно­го ін­ве­сти­цій­но­го рі­ше­н­ня про по­ча­ток фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту поль­ській­сто­ро­ні в осо­бі ком­па­нії GazSystem по­трі­бне рин­ко­ве під­твер­дже­н­ня по­пи­ту на по­ту­жно­сті і під­пи­са­н­ня від­по­від­них дов­го­стро­ко­вих до­го­во­рів уча­сни­ка­ми рин­ку. На­ра­зі три­ває опра­цю­ва­н­ня пи­та­н­ня про­ве­де­н­ня спіль­ної про­це­ду­ри Open Season з ви­зна­че­н­ня по­ту­жно­сті ін­тер­ко­не­кто­ра з поль­сько­го йукра­їн­сько­го бо­ку, по­ві­дом­ля­ла прес­слу­жба «Укр­транс­га­зу» з по­си­ли­н­ням на ві­це-пре­зи­ден­та — го­лов­но­го ін­же­не­ра УТГ Іго­ря Бу­ра­ка.

На­га­да­є­мо, уго­ду про спів­пра­цю з під­го­тов­ки ТЕО про­е­кту об’єд­на­н­ня поль­ською і укра­їн­ською га­зо­вих си­стем «Укр­транс­газ» і поль­ська Gaz-System під­пи­са­ли ще у гру­дні 2014 ро­ку. До­ку­мент пе­ред­ба­чає не ли­ше ін­те­гра­цію га­зо­транс­порт­них си­стем обох дер­жав з ме­тою збіль­ше­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту га­зу в Укра­ї­ну з Єв­ро­пи че­рез Поль­щу, а йза­ка­чу­ва­н­ня єв­ро­пей­сько­го га­зу до підземних схо­вищ Укра­ї­ни і йо­го подаль­шу по­да­чу спо­жи­ва­чам у кра­ї­нах ЄС. «Укр­транс­газ» і Gaz-System вже під­го­ту­ва­ли те­хні­ко-еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня ство­ре­н­ня га­зо­про­во­ду-ін­тер­ко­не­кто­ра за­галь­ною про­тя­жні­стю 99,3 кі­ло­ме­тра. Бу­дів­ни­цтво пла­ну­ють роз­по­ча­ти 2017 ро­ку.

Ін­тер­ко­не­ктор ство­рює мо­жли­вість для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу з «Пів­ні­чних во­ріт» (нор­везь­кий­ко­ри­дор і тер­мі­нал СПГ), що бу­ду­ю­ться у на­пря­мі Схі­дної Єв­ро­пи. Про­ект дасть змо­гу зна­чно під­ви­щи­ти рі­вень ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чань га­зу для Укра­ї­ни (доступ до но­вих дже­рел при­ро­дно­го га­зу, зокре­ма зрі­дже­но­го) і зро­бить мо­жли­вою ін­те­гра­цію ре­гіо­наль­них рин­ків га­зу. Єв­ро­пей­ське енер­ге­ти­чне спів­то­ва­ри­ство у жовтні ми­ну­ло­го ро­ку під­три­ма­ло на­да­н­ня про­е­кту ін­тер­ко­не­кто­ра ста­ту­су PMI (про­е­кти вза­єм­но­го ін­те­ре­су) Євросоюзу.

Про­ект ін­тер­ко­не­кто­ра пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво но­во­го га­зо­про­во­ду між ву­зла­ми га­зу Гер­ма­но­ви­чі (на поль­сько­му бо­ці) і Біль­че-Во­ли­ця (на укра­їн­сько­му). Йо­го що­рі­чна про­пу­скна спро­мо­жність ся­гне 5 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів 2020 ро­ку, ко­ли бу­де за­вер­ше­но роз­ши­ре­н­ня га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми в Поль­щі. Дру­гий­етап про­е­кту дасть змо­гу збіль­ши­ти об­сяг екс­пор­ту че­рез Поль­щу в Укра­ї­ну до 8 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу на рік. Але тем­пи йо­го ре­а­лі­за­ції ба­га­то в чо­му за­ле­жать від під­твер­дже­но­го ін­те­ре­су рин­ку.

Під­сум­ки на­ра­ди в «Укр­транс­га­зі», схо­же, ви­яви­ли сер­йо­зний по­пит трей­де­рів на по­слу­ги ін­тер­ко­не­кто­ра. Не ми­ну­ло пі­сля ці­єї зу­стрі­чі йти­жня, як поль­ська сто­ро­на ого­ло­си­ла, що опе­ра­тор ГТС Поль­щі GazSystem S.A. обрав PGNiG Technologie S.A. як під­ря­дни­ка бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­ду «Стра­хо­ци­на-Гер­ма­но­ви­чі», по­ві­дом­ляє сайт Gaz-System.

Цей­га­зо­про­від зав­довж­ки 72 кі­ло­ме­три, на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні, є ва­жли­вим для ін­те­гра­ції ГТС Поль­щі, Сло­вач­чи­ни йУкра­ї­ни і ста­не еле­мен­том схі­дної гіл­ки єв­ро­пей­сько­го га­зо­во­го ко­ри­до­ру «Пів­ні­чПів­день». Пі­сля за­вер­ше­н­ня ре­кон­стру­кції ву­зла «Гер­ма­но­ви­чі» від ньо­го пла­ну­є­ться про­кла­сти ін­тер­ко­не­ктор «Гер­ма­но­ви­чі (Поль­ща) — Біль­че-Во­ли­ця (Укра­ї­на)». За­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво га­зо­про­во­ду «Стра­хо­ци­на-Гер­ма­но­ви­чі» за­пла­но­ва­но 2019 ро­ку. Вар­тість цьо­го про­е­кту ста­но­ви­ти­ме 288 міль­йо­на зло­тих (близь­ко 2 мі­льяр­дів гри­вень).

От­же, Поль­ща зро­би­ла пер­ший крок до ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту і во­дно­час на­ді­сла­ла си­гнал про сер­йо­зність сво­їх на­мі­рів. А як із цим в Укра­ї­ні? Та­ке за­пи­та­н­ня «День» поставив пре­зи­ден­то­ві Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «ХХI сто­лі­т­тя» Ми­хай­лу Гон­ча­ру.

«Поль­ща не­аби­як за­ці­кав­ле­на в цьо­му про­е­кті, — ска­зав «Дню» екс­перт, — адже ін­тер­ко­не­ктор дасть змо­гу ін­шій­кра­ї­ні, тоб­то Укра­ї­ні, ско­ри­ста­ти­ся поль­ською га­зо­вою ін­фра­стру­кту­рою для транс­пор­ту­ва­н­ня до­да­тко­вих об­ся­гів га­зу. На­при­клад, мо­жна бу­де отри­му­ва­ти газ із тер­мі­на­лу в Сви­но­усті чи з Пів­ні­чно­го мо­ря, якщо Поль­щі вда­сться здій­сни­ти про­ект га­зо­про­во­ду з Нор­ве­гії. Це роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей Поль­щі не ли­ше що­до задоволення сво­їх по­треб і ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чань га­зу, а йпо­треб ін­ших кра­їн, зокре­ма йУкра­ї­ни. То­му Поль­ща актив­на».

«До то­го ж по­ля­ки розв’яза­ли про­бле­му фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го про­е­кту, оскіль­ки їхня кра­ї­на член Євросоюзу, — уто­чнив Гон­чар. — Во­ни одра­зу ж отри­ма­ли ко­шти в рам­ках про­гра­ми спіль­них ін­те­ре­сів. А в нас си­ту­а­ція де­що ін­ша. Ми не член Євросоюзу. Нам та­ких ко­штів ні­хто не на­дасть. До­ве­де­ться бра­ти кре­дит».

Окрім то­го, на дум­ку екс­пер­та, Укра­ї­ні за­раз да­ле­ко не про­сто роз­по­ча­ти ре­а­лі­за­цію за­ду­ма­но­го то­му, що її га­зо­ва сфе­ра у ста­ні ре­фор­му­ва­н­ня. «Укр­транс­газ» бу­де лі­кві­до­ва­но. Не­що­дав­но звіль­ни­ли йо­го ке­рів­ни­ка, і це теж не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на актив­но­сті. За­мість ни­ні­шньо­го опе­ра­то­ра ГТС ство­рю­ю­ться два під­при­єм­ства — «Ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди Укра­ї­ни» і «Під­зем­ні га­зо­схо­ви­ща Укра­ї­ни» (що­прав­да, акти­ви УТГ їм пе­ре­да­дуть ли­ше пі­сля ви­не­се­н­ня Сток­гольм­ським ар­бі­тра­жем оста­то­чно­го рі­ше­н­ня що­до по­зо­вів між «На­фто­га­зом» і ро­сій­ським «Газ­про­мом»).

Це — сер­йо­зне галь­мо, за­зна­чає Гон­чар і на­го­ло­шує, що Єв­ро­со­юз зов­сім і не ви­ма­гав від Укра­ї­ни по­ді­лу «Укр­транс­га­зу», про­сто в нас ви­рі­ши­ли все ро­би­ти за єв­ро­пей­ськи­ми ле­ка­ла­ми. Екс­перт вва­жає, що по­діл опе­ра­то­ра ГТС і схо­вищ не був не­об­хі­дні­стю. Про­те Гон­чар пе­ре­ко­на­ний, що ці ро­бо­чі мо­мен­ти не за­ва­дять Укра­ї­ні ви­ко­на­ти свою ча­сти­ну ро­бо­ти за про­е­ктом, в яко­му во­на та­кож ду­же за­ці­кав­ле­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.