Га­зо­вий «Рот­тер­дам +» зва­ти­ме­ться «NCG +»

Спо­жи­ва­чів зму­шу­ва­ти­муть пла­ти­ти за не­і­сну­ю­чі транс­порт­ні ви­тра­ти та вір­ту­аль­ний вхід до га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«День» уже ци­ту­вав ці сло­ва прем`єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, ска­за­ні 15 лю­то­го: «Я не до­пу­щу жо­дно­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ для по­треб на­се­ле­н­ня. А ті, хто за­яв­ляє про мо­жли­ве зро­ста­н­ня цін на 40%, по­вин­ні або від­по­від­аль­но пра­цю­ва­ти, або на­пи­са­ти за­яву на звіль­не­н­ня». А на­сту­пно­го дня, 16 лю­то­го, Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни до­ру­чи­ла Ка­бмі­ну ра­зом із НКРЕКП не­від­кла­дно ви­вчи­ти об`єктив­ність, еко­но­мі­чну та со­ці­аль­ну об­ґрун­то­ва­ність вста­нов­ле­них та­ри­фів на енер­го­но­сії, еле­ктро­енер­гію та жи­тло­во­ко­му­наль­ні по­слу­ги, а та­кож про­ін­фор­му­ва­ти на­се­ле­н­ня про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти.

На жаль, уряд не по­спі­шає ви­ко­ну­ва­ти вка­зів­ки РНБО, вве­де­ні в дію ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це свід­чить хо­ча б те, що з 1 бе­ре­зня про­ве­де­но вже п`яте під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня. Від­по­від­но до прийня­то­го ра­ні­ше пла­ну, вар­тість еле­ктро­енер­гії зро­сла до рів­ня 90 коп. за кВт.год (при спо­жи­ван­ні до 100 кВт.год на мі­сяць) і до 1,68 грив­ні за кВт.год (при спо­жи­ван­ні по­над 100 кВт.год на мі­сяць).

Мо­жна ствер­джу­ва­ти, що це ли­ше по­ча­ток чер­го­во­го та­ри­фно­го на­сту­пу уря­ду на гро­ма­дян Укра­ї­ни. 21 лю­то­го Ка­бмі­ном бу­ла ухва­ле­на по­ста­но­ва № 90. У нійє єди­ний­по­зи­тив: на НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» зно­ву по­кла­де­но спе­ці­аль­ні обов’яз­ки з по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу для на­се­ле­н­ня і під­при­ємств те­пло­ко­мун­по­ста­ча­н­ня, чим зня­то ра­ні­ше озву­че­ну го­лов­ним ко­мер­цій­ним ди­ре­кто­ром «На­фто­га­зу Укра­ї­ни» Юрі­єм Ві­трен­ком за­гро­зу що­до під- ви­ще­н­ня га­зо­во­го та­ри­фу для на­се­ле­н­ня на 40%. Але, згі­дно з цим до­ку­мен­том, ці­ни на при­ро­дний­газ для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів та ви­ро­бни­ків те­пло­вої енергії (для на­да­н­ня по­слуг з опа­ле­н­ня та по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди на­се­лен­ню) пе­ре­гля­да­ти­му­ться (зві­сно, не в бік змен­ше­н­ня) що­пів­річ­чя — 1 жов­тня та 1 кві­тня. Якщо 1 кві­тня бу­де ви­рі­ше­но під­ви­щу­ва­ти ці­ну на газ, то та­ри­фи для на­се­ле­н­ня на газ, опа­ле­н­ня та га­ря­чу во­ду зро­стуть з 1 жов­тня.

При цьо­му, як вка­зу­ють у гро­мад­ські­йор­га­ні­за­ції «Пу­блі­чний ау­дит», роз­ра­хун­ко­ва гра­ни­чна роз­дрі­бна ці­на на при­ро­дний­газ для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів бу­де ви­ра­хо­ву­ва­ти­ся на осно­ві по­ка­зни­ків се­ре­дньо­мі­ся­чних зна­чень цін на газ на ні­ме­цько­му га­зо­во­му ха­бі («NCG +») із ура­ху­ва­н­ням транс­порт­них ви­трат до за­хі­дно­го кор­до­ну на­шої кра­ї­ни йта­ри­фу на вхід у га­зо­транс­порт­ну си­сте­му Укра­ї­ни в до­ла­рах США (за се­ре­дньо­мі­ся­чним кур­сом до­лар США/єв­ро «спот»). По­тім та­ка ці­на, зро­зумі­ло, бу­де пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти­ся в грив­ню за офі­цій­ним кур­сом Нац­бан­ку за дру­гий­та тре­тій­мі­ся­ці по­то­чно­го га­зо­во­го пів­річ­чя, що по­чи­на­є­ться з 1 жов­тня по­пе­ре­дньо­го ка­лен­дар­но­го ро­ку і три­ває до 31 бе­ре­зня (вклю­чно) по­то­чно­го ка­лен­дар­но­го ро­ку. До ці­єї ці­ни вхо­ди­ти­муть та­ри­фи на транс­пор­ту­ва­н­ня і роз­по­діл при­ро­дно­го га­зу, тор­го­ва на­цін­ка по­ста­чаль­ни­ка при­ро­дно­го га­зу та по­да­ток на до­да­ну вар­тість, які ді­ють у пе­рі­од пе­ре­ра­хун­ку.

Як на­слі­док, від­зна­ча­ють фа­хів­ці « Пу­блі­чно­го ау­ди­ту » , при фор­му­ван­ні та­ри­фів на те­пло йга­ря­чу во­ду за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться фор­му­ла «NCG +», ана­ло­гі­чна сум­но­зві­сній­ву­гіль­ній«Рот­тер­дам +». Во­на до­зво­ляє при по­ста­чан­ні на­се­лен­ню га­зу, ви­до­бу­то­го з укра­їн­ських надр держ­ком­па­ні­єю «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», стя­гу­ва­ти пла­ту за транс­пор­ту­ва­н­ня цьо­го га­зу від німецького га­зо­во­го ха­бу (NCG) до за­хі­дно­го кор­до­ну Укра­ї­ни та пла­ту за вхід у га­зо­транс­порт­ну си­сте­му Укра­ї­ни. При­чо­му, жо­дних ви­трат на транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу в Укра­ї­ну по­ста­чаль­ник не не­се, адже газ ви­до­бу­то на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

«Уряд та «На­фто­газ» роз­ка­зу­ва­ти­муть, що «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» за­без­пе­чує на­се­ле­н­ня та під­при­єм­ства те­пло­ко­мун­енер­го га­зом укра­їн­сько­го ви­до­бу­тку ли­ше на 75%, а ре­шта 25% — це ім­порт. Та чи за­кон­но зби­ра­ти з на­се­ле­н­ня до­да­тко­ві ко­шти за транс­пор­ту­ва­н­ня цих 75% укра­їн­сько­го га­зу від німецького га­зо­во­го ха­бу (NCG) до за­хі­дно­го кор­до­ну Укра­ї­ни та пла­ту за вхід у га­зо­транс­порт­ну си­сте­му Укра­ї­ни, якщо від­по­від­них ви­трат то­чно не бу­ло?» — за­пи­тує про­від­ний­спе­ці­а­ліст «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Та­рас Га­лай­да.

Він та­кож вка­зує, що ім­пор­ту­ва­н­ня 25% га­зу для на­се­ле­н­ня — це та­кож не­до­пра­цю­ва­н­ня вла­ди — від Вер­хов­ної Ра­ди і Ка­бмі­ну до га­зо­вої — «На­фто­га­зу». Адже на­яв­них об­ся­гів га­зу вітчизняного ви­до­бу­тку (близь­ко 19,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів) ціл­ком до­ста­тньо для пов­но­го за­без­пе­че­н­ня по­треб на­се­ле­н­ня й ТКЕ, для чо­го по­трі­бно, на йо­го дум­ку, ли­ше 17,5 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. «У ке­рів­ни­ків дер­жа­ви вже тре­тій­рік не ви­ста­чає ду­ху або ба­жа­н­ня, щоб за­ко­но­дав­чо зо­бов’яза­ти не ли­ше ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», а йпри­ва­тних ви­до­бу­ва­чів укра­їн­сько­го га­зу постачати йо­го на­се­лен­ню», — на­го­ло­сив екс­перт у ко­мен­та­рі «Дню».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.