РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Іго­ря СЮН­ДЮ­КО­ВА «Чи лег­ко бо­ро­тись за прав­ду?» («День» № 30 від 21 лю­то­го 2017 ро­ку)

Укра­їн­ці, не згань­біть сво­єї при­на­ле­жно­сті до спів­гро­ма­дян та­кої ЛЮ­ДИ­НИ!

Facebook-ко­ри­сту­вач Оль­га ЄЛІСЕЄВА

Ві­дгук на ста­т­тю Ла­ри­си ІВ­ШИ­НОЇ «Про не­о­че­ви­дне-2» (cайт «Дня» day.kyiv.ua)

Па­ні Ла­ри­со, ста­ла, ви­ва­же­на, пе­ре­кон­ли­ва, ре­а­лі­сти­чна... по­зи­ція ва­шої га­зе­ти на­дає орі­єн­тир ба­га­тьом ва­шим чи­та­чам... Дя­кую.

Facebook-ко­ри­сту­вач Mykola HIROL

Ві­дгук на ста­т­тю Ана­ста­сії РУДЕНКО «Ті­мо­ті Снай­дер за­сте­рі­гає від за­бу­т­тя істо­рії» («День» № 28-29 від 17 лю­то­го 2017 ро­ку)

Боюся, що тим, які ні­ко­ли справ­жньої істо­рії не зна­ли, і за­бу­ва­ти осо­бли­во ні­чо­го. В го­ло­ві ли­ше су­ціль­ні про­па­ган­дист­ські ша­бло­ни, які во­ни ви­трав­лю­ва­ти не зби­ра­ю­ться.

Facebook-ко­ри­сту­вач Юр­ко АРАБСЬКИЙ

Ві­дгук на ста­т­тю Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Лі­ка­рі тіл і душ» («День» № 28-29 від 17 лю­то­го 2017 ро­ку)

Зо­ло­та ста­т­тя! Дя­кую! В стра­шно­му гор­ни­лі ви­про­бу­вань ку­є­ться міць укра­їн­ської на­ції. Ні­що не є дру­го­ря­дним, за­фі­ксо­ву­ва­ти ре­аль­ність, обер­та­ю­чи її на без­цін­ний до­свід — свя­та спра­ва, яку ро­бить «День». Ба­жаю вам по­пов­не­н­ня лав чи­та­чів і при­хиль­ни­ків!

Facebook-ко­ри­сту­вач Oksana SABO

Ві­дгук на ста­т­тю «Лю­ди­на Прав­ди. Джеймс Мейс та йо­го ідеї» («День» № 28-29 від 17 лю­то­го 2017 ро­ку)

Дя­ку­є­мо, Джейм­се! Те­бе не ви­ста­чає Укра­ї­ні!

Facebook-ко­ри­сту­вач Viktor NOVYTSKYY

Ві­дгук на до­пис «Сьо­го­дні в США і більш ніж в 40 кра­ї­нах сві­ту ви­хо­дить фільм, по­дії яко­го роз­гор­та­ю­ться на тлі Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні 30-х ро­ків» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Хо­чу ди­ви­ти­ся філь­ми з укра­їн­ської істо­рії. На­віть та­кі, від яких бо­лить сер­це, мо­зок за­ки­пає.

Facebook-ко­ри­сту­вач Galina BARABASH

Ві­дгук на ста­т­тю Ва­ди­ма ЛУБЧАКА «Як по­до­ла­ти «стан­дарт по­пу­лі­зму»?» («День» № 33-34 від 24 лю­то­го 2017 ро­ку)

На­ші ЗМІ «вза­га­лі не ро­зу­мі­ють сво­єї від­по­від­аль­но­сті». На жаль.

Facebook-ко­ри­сту­вач Maryana QUINTA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.