Хто схо­вав­ся за пар­ка­ном?

Ки­я­ни з’ясо­ву­ють, ко­му кор­тить зве­сти бу­ди­нок у Чка­лів­сько­му скве­рі

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За­ти­шне і роз­мі­ре­не жи­т­тя скве­ру іме­ні Чка­ло­ва, що на ро­зі ву­ли­ці Оле­ся Гон­ча­ра та Че­хов­сько­го про­вул­ку, не­що­дав­но по­ру­шив... зе­ле­ний пар­кан. Він по­став не­спо­ді­ва­но, «за­хо­пив» 15 — 20 ме­трів те­ри­то­рії скве­ру, однак про­сто­яв не­дов­го. Мі­сце­ві жи­те­лі одра­зу йо­го зне­сли і по­ча­ли з’ясо­ву­ва­ти, хто за цим сто­їть.

Чка­лів­ський сквер — зе­ле­ний ку­то­чок у се­ре­дмі­сті Ки­є­ва, має ста­тус пам’ятки са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва. Кіль­ка ро­ків то­му акти­ві­сти до­да­ли йо­му ро­дзи­нок, ство­рив­ши дерев’яні скуль­пту­ри. Ра­зом із су­сі­днім пар­ком іме­ні Гон­ча­ра — це єди­ні на мі­кро­ра­йон зе­ле­ні зо­ни. То­му не див­но, що мі­сце­ва гро­ма­да в будь-який спо­сіб го­то­ва бо­ро­ни­ти свій ку­то­чок при­ро­ди.

ДО­ГО­ВІР ІЗ СЕКРЕТОМ

Чо­му по­ста­ла ого­ро­жа, з’ясу­ва­ти не так і скла­дно. По­ряд зі скве­ром роз­та­шо­ва­ний Ін­сти­тут гео­ло­гі­чних наук НАН Укра­ї­ни. На по­ча­тку 2000-х ро­ків за­клад уклав ін­ве­сти­цій­ний до­го­вір із ЗАТ «Ки­їв­мі­ськ­буд-1». Ком­па­нія ма­ла збу­ду­ва­ти офі­сний центр на зе­мель­ній ді­лян­ці, роз­та­шо­ва­ній впри­тул до на­у­ко­вої уста­но­ви. Ін­сти­тут на­то­мість мав отри­ма­ти 20% но­во­збу­до­ва­ної пло­щі. Во­че­видь, за­бу­дов­ни­ку ви­яви­ло­ся за­ма­ло на­да­ної зем­лі бі­ля Ін­сти­ту­ту, то­му за­хо­пив ча­сти­ну скве­ру.

На­ра­зі гро­мад­ськість хо­че де­таль­ні­ше озна­йо­ми­ти­ся з про­е­ктом ін­ве­сти­цій­но­го до­го­во­ру. Мо­жли­во, йо­го тер­мін дії за­кін­чив­ся, або йо­го бу­ло пе­ре­укла­де­но з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­чих норм. Так, Оле­на ЄСКІНА- ТЕРЕЩЕНКО, гро - мад­ська ді­я­чка, де­пу­та­тка Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня, уто­чни­ла, що до­ку­мен­ти на бу­дів­ни­цтво офі­сно­го цен­тру оформ­ле­ні дав­но, про­те ви­да­ні без де­таль­но­го пла­ну те­ри­то­рії, що по­ру­шує мі­сто­бу­дів­не за­ко­но­дав­ство. Це ще один ар­гу­мент, чо­му та­ки вар­то роз­шу­ка­ти ін­ве­сти­цій­ний до­го­вір.

ВИСОТНА ПО­МИЛ­КА

Де пу тат ка Ки їв ра ди Оль га БАЛИЦЬКА з’ясу­ва­ла ще одну ці­ка­ву де­таль: ко­ли рік то­му гро­ма­да та експерти обго­во­рю­ва­ли про­ект зо­ну­ва­н­ня ці­єї те­ри­то­рії, по­мі­ти­ли, що по­се­ред Чка­лів­сько­го скве­ру за­про­е­кто­ва­но ви­со­тку. У ко­му­наль­ній ор­га­ні­за­ції «Ін­сти­тут Ге­не­раль­но­го пла­ну мі­ста Ки­є­ва» по­ясни­ли, що це по­мил­ка, за­бу­до­ву­ва­ти сквер ні­хто не хо­тів. По­мил­ку ви­пра­ви­ли, але на­вряд чи та­кі не­то­чно­сті тра­пля­ю­ться з не­о­ба­чно­сті. На­сто­ро­жує і за­гад­ко­ве ці­льо­ве при­зна­че­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки.

«У гра­фі про ці­льо­ве при­зна­че­н­ня на­пи­са­но, що во­но за­зна­че­не у ві­до­мо­стях зе­мель­но­го ка­да­стру, тоб­то йо­го чо­мусь за­кри­ва­ють. За­раз ми це з’ясо­ву­є­мо. Бо спо­ча­тку у про­е­кті йшло­ся про офі­сну бу­дів­лю, але зго­дом з’ясу­ва­ло­ся, що йде­ться про офі­сно-жи­тло­ве при­мі­ще­н­ня не­зро­зумі­лої ви­со­тно­сті. Якщо про офі­си ще мо­жна зро­зу­мі­ти, то жи­тло — це до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на ін­фра­стру­кту­ру. Ме­жо­вих зна­ків зе­мель­ної ді­лян­ки ми не по­ба­чи­ли. Че­ка­є­мо на від­по­відь від де­пар­та­мен­ту зе­мель­них ре­сур­сів Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції, — про­дов­жує Оль­га Балицька. — Із са­мим бу­дів­ни­цтвом тре­ба роз­би­ра­ти­ся — що та які до­зво­ли ви­да­ва­лись, бо я по­ба­чи­ла ве­ли­кі про­бі­ли в до­ку­мен­та­ції. Про­те то­чно зна­є­мо, що пар­кан сто­яв не­за­кон­но, і ні­хто не має до­зво­лу на зе­мель­ну ді­лян­ку скве­ру».

ОБУ­РЕ­Н­НЯ ГРО­МА­ДИ

ДИВУЄ НАУКОВЦІВ

Оль­га Балицька на­го­ло­шує, що Ін­сти­тут гео­ло­гі­чних наук отри­мав зем­лю в по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня. Фа­кти­чно це озна­чає да­ру­ва­н­ня зем­лі, ко­ли до мі­ської ка­зни спла­чу­є­ться не орен­дна став­ка, а по­да­ток на вла­сність, зна­чно мен­ший за роз­мі­ра­ми. У по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лю отримують ли­ше дер­жав­ні уста­но­ви чи за­кла­ди з осо­бли­вим ста­ту­сом. От­же, де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди сво­го ча­су при­зна­чи­ли цю ді­лян­ку, во­че­видь, для на­у­ко­вих ці­лей, але аж ні­як не під бу­дів­ни­цтво жи­тло­вої ба­га­то­по­вер­хів­ки.

В Ін­сти­ту­ті гео­ло­гі­чних наук НАН си­ту­а­цію ко­мен­ту­ють не­охо­че. На за­пи­ти гро­ма­ди тут пи­сьмо­во по­ясни­ли, що «адмі­ні­стра­ція Ін­сти­ту­ту зди­во­ва­на, чо­му ме­шкан­ці не тур­бу­ва­ли­ся у 2007 — 2008 рр., ко­ли ве­ло­ся бу­дів­ни­цтво (на­при­кін­ці 2008 ро­ку і до 2016 при­зу­пи­не­но у зв’яз­ку з еко­но­мі­чною кри­зою), стур­бо­ва­ність бу­ла тіль­ки у ме­шкан­ців бу­дин­ку № 57, яка успі­шно за­кін­чи­ла­ся ще на по­ча­тку бу­дів­ни­цтва. Ін­сти­тут гео­ло­гі­чних наук по­ві­дом­ляє: при­бу­до­ву до го­лов­но­го кор­пу­су по ву­ли­ці Оле­ся Гон­ча­ра, 55Б здій­сню­ва­ло ЗАТ «Ки­їв­мі­ськ­буд-1» згі­дно з до­звіль­ни­ми до­ку­мен­та­ми».

«РА­ЙОН НЕ ВИТРИМАЄ БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА»

Хоч на бу­ді­вель­но­му май­дан­чи­ку за­раз ти­хо, акти­ві­сти го­ту­ють план за­хи­сту скве­ру. Пе­ре­ко­на­ні, що це мо­жна зро­би­ти за­кон­но. По­пер­ше, не допу­сти­ти, щоб за­бу­дов­ник ви­йшов за ме­жі отри­ма­ної Ін­сти­ту­том зе­мель­ної ді­лян­ки, тоб­то не за­хо­пив скве­ру, на­при­клад, про­ся­чи у Ки­їв­ра­ди до­да­тко­ву ді­лян­ку для роз­мі­ще­н­ня бу­ді­вель­ної те­хні­ки. Та­кож пла­ну­ють ще раз ре­тель­но пе­ре­гля­ну­ти мі­сто­бу­дів­ну та прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію що­до ці­єї ді­лян­ки. Не ви­клю­ча­ють, що вда­сться змі­ни­ти умо­ви ін­ве­сти­цій­но­го до­го­во­ру між Ін­сти­ту­том і за­бу­дов­ни­ком, щоб убез­пе­чи­ти сквер від за­зі­хань.

«Мі­кро­ра­йон пе­ре­ван­та­же­ний. Ме­ні це бо­лить, бо я там виросла. Ко­ли ми з ді­тьми при­хо­ди­мо до скве­ру, то чер­га на гой­дал­ки сто­їть хви­лин по 15, — до­дає Оль­га Балицька. — Ще одно­го бу­дів­ни­цтва ра­йон не витримає, тим па­че жи­тло­вої за­бу­до­ви. І якщо за­бу­дов­ник пла­нує зво­ди­ти ко­мер­цій­ні спо­ру­ди, то має пла­ти­ти за зем­лю ки­я­нам, а не отри­му­ва­ти її в по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня».

За остан­ні ро­ки Ки­їв і так втра­тив ба­га­то зе­ле­них те­ри­то­рій. Ця, Чка­лів­ський сквер, осо­бли­ва, адже зов­сім близь­ко — Ки­їв­ський ве­ло­трек, Об­сер­ва­тор­на гір­ка, Зо­ло­ті во­ро­та, Со­фій­ський со­бор. Дух істо­рії тут за­шка­лює. По­ки що.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.