27

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

лю­то­го 1932 ро­ку бу­ло утво­ре­но Ки­їв­ську область. Із на­го­ди її 85-річ­чя в Дер­жав­но­му ар­хі­ві обла­сті від­кри­ла­ся ви­став­ка рід­кі­сних карт із зо­бра­же­н­ням ці­єї те­ри­то­рі­аль­ної оди­ни­ці. Про­ект на­зи­ва­є­ться «Ки­їв­щи­на на кар­тах XVI — XX сто­лі­т­тя». В екс­по­зи­ції є кар­ти, ви­го­тов­ле­ні в рі­зних кра­ї­нах сві­ту, — на них зо­бра­же­но Укра­ї­ну з цим ре­гіо­ном, та­кож є адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ні кар­ти та ма­пи ма­є­тків у Ки­їв­ській гу­бер­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.