Куль­то­ві єв­ро­пей­ські ав­то­ри «за­го­во­ри­ли» укра­їн­ською

«Ко­ле­кція те­а­траль­на» по­пов­ни­ла­ся но­ви­ми ви­да­н­ня­ми

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ПІДЛУЖНА, те­а­тро­зна­вець

Су­ча­сний укра­їн­ський те­атр актив­но звер­та­є­ться до кра­щих зраз­ків сві­то­вої дра­ма­тур­гії, зокре­ма єв­ро­пей­ської. Ін­тер­пре­ту­ю­чи в Укра­ї­ні тво­ри, що за­во­ю­ва­ли і під­ко­ри­ли іноземний те­а­траль­ний про­стір, на­ші ми­тці на­ма­га­ю­ться ін­те­гру­ва­ти­ся у сві­то­вий ми­сте­цький про­цес й ру­ха­ти­ся шля­хом по­шу­ків та екс­пе­ри­мен­тів.

■ Звер­не­н­ня те­а­тру до за­ру­бі­жної дра­ма­тур­гії зав­жди сти­ка­є­ться з про­бле­мою які­сно­го пе­ре­кла­ду. Са­ме ви­со­ко­про­фе­сій­на ро­бо­та фа­хів­ця-пе­ре­кла­да­ча зда­тна пе­ре­да­ти якнай­то­чні­ше мо­ву, ню­ан­си й ко­ло­рит зву­ча­н­ня, сти­лі­сти­ку, емо­цій­не за­барв­ле­н­ня текс­ту. Те­а­три зав­жди у по­шу­ку гар­но­го пе­ре­кла­ду. То­му твор­ча іні­ці­а­ти­ва «Видавництва Анет­ти Ан­то­нен­ко» ви­яви­лась ду­же на ча­сі. Ни­ні з’яви­лась се­рія пе­ре­кла­дів п’єс най­по­пу­ляр­ні­ших єв­ро­пей­ських дра­ма­тур­гів під на­звою «Ко­ле­кція те­а­траль­на».

— Ідея на­ро­ди­лась дав­но. До неї спо­ну­ка­ло спіл­ку­ва­н­ня з ре­жи­се­ра­ми, акто­ра­ми, те­а­траль­ни­ми кри­ти­ка­ми і ми від­чу­ли зна­чну по­тре­бу в пе­ре­кла­дах ше­дев­рів су­ча­сної сві­то­вої дра­ма­тур­гії. У 2015 р. ми ви­да­ли пер­ші книж­ки і вже у 2017 ро­ці се­рія скла­да­є­ться з во­сьми книжок зі справ­ді ви­да­тни­ми текс­та­ми, пе­ре­ві­ре­ни­ми те­а­тра­ми у сві­ті, — роз­ка­за­ла Анет­та АН­ТО­НЕН­КО. — На фор­му­ва­н­ня се­рії ве­ли­кий вплив ма­ють мої дав­ні пар­тне­ри-пе­ре­кла­да­чі: як Сер­гій Бор­щев­ський, Іван Ряб­чій, Со­фія Вол­ко­ве­цька, Ал­ла Та­та­рен­ко... Са­ме во­ни спо­ну­ка­ють ме­не звер­та­ти ува­гу на ці­ка­ві та не­ор­ди­нар­ні текс­ти. Наша спіль­на ме­та — при­вер­ну­ти ува­гу до сві­то­вих сучасних дра­ма­тур­гів. Ми бу­де­мо пе­ре­кла­да­ти, видавати, про­су­ва­ти сві­то­ві ше­дев­ри, а на­ші те­а­три бу­дуть ста­ви­ти їх для гля­да­чів рі­дною укра­їн­ською».

■ На­ра­зі ви­да­но п’єси Ері­ка-Ем­ма­ню­е­ля Шміт­та «Зрада Айн­штай­на» і «Го­тель між двох сві­тів», Ясмі­ни Ре­за «Бо­же­ство рі­за­ни­ни», Сла­во­ми­ра Мро­же­ка «Емі­гран­ти. Пі­шки. Порт­рет», Са­ри Стрі­дзберг «Кра­ї­на Ме­дея», Кар­ло­са Го­ро­сті­са «Ае­ро­пла­ни», Ві­ди Огнє­но­вич «Мі­ле­ва Айн­штайн» і Мі­ше­ля Мар­ка Бу­ша­ра «Том на фер­мі» (до ре­чі, остан­ній твір не­що­дав­но був по­став­ле­ний у Ки­їв­сько­му «Ди­ко­му те­а­трі» ре­жи­се­ром Пав­лом Ар’є, а на прем’єрі був при­су­тній ав­тор, який впер­ше при­ле­тів з Ка­на­ди до Укра­ї­ни).

■ П’єсою «Бо­же­ство рі­за­ни­ни» за­ці­ка­ви­лась та­ла­но­ви­тий ре­жи­сер Вла­да Бе­ло­зо­рен- ко і вже від­бу­ло­ся пер­ше чи­та­н­ня у Мо­ло­до­му те­а­трі. Го­лов­ні ро­лі зі­гра­ють про­від­ні актри­си ко­ле­кти­ву — Ір­ма Ві­тов­ська­Ван­ца і Рим­ма Зю­бі­на, а прем’єра пла­ну­є­ться під кі­нець се­зо­ну (трав­ні-черв­ні).

■ Се­рія «Ко­ле­кція те­а­траль­на» має спіль­ний ху­до­жній ди­зайн, який ви­ко­нав В.Кра­вець. Він ві­зу­аль­но об’єд­нав книж­ки при­су­тні­стю зо­бра­жень рі­зних сти­лі­зо­ва­них те­а­траль­них ма­сок, а змін­ним ко­льо­ром цен­траль­ної пла­шки з прі­зви­щем ав­то­ра і на­звою на ко­жній об­кла­дин­ці, пе­ре­дав, пев­но, вла­сне від­чу­т­тя текс­ту са­ме цьо­го драматурга.

Те­пер шлях укра­їн­ських ми­тців до за­ру­бі­жних п’єс ста­не лег­шим, хо­ча де­які п’єси, що пред­став­ле­ні в «Ко­ле­кції те­а­траль­ній», вже ба­чи­ли сві­тло рам­пи на на­ших те­ре­нах, а де­які тіль­ки го­ту­ю­ться до по­ста­но­вок.

■ Зу­стріч-по­лі­лог від­бу­лась у рам­ках про­е­кту «ПРО-ЗАТЕАТР» у Ки­їв­сько­му Мо­ло­до­му те­а­трі, уча­сни­ка­ми якої ста­ли: ви­дав­ця Анет­та Ан­то­нен­ко та Сер­гій Бор­щев­ський і Іван Ряб­чій — пред­став­ни­ки рі­зних фор­ма­цій пе­ре­кла­да­чів. До­свід­че­ний Бор­щев­ський та мо­ло­дий фа­хі­вець Ряб­чій... Ці­ка­во бу­ло по­чу­ти роз­по­відь про їхні прин­ци­пи ро­бо­ти, під­хо­ди до текс­ту, прі­о­ри­те­ти та емо­цій­ну за­ці­кав­ле­ність тим чи ін­шим тво­ром. У зв’яз­ку з ді­яль­ні­стю будь-яко­го пе­ре­кла­да­ча ви­ни­кає за­пи­та­н­ня — чи він про­сто пе­ре­кла­дає сло­ва, чи тво­рить якусь ін­шу ре­аль­ність, пев­ну вла­сну ін­тер­пре­та­цію тво­ру. У пе­ре­кла­ді обов’яз­ко­ва при­су­тність осо­би­сто­сті пе­ре­кла­да­ча, в цьо­му — від­дзер­ка­ле­н­ня йо­го ін­те­ле­кту­аль­ної, люд­ської, емо­цій­ної су­тно­сті. Ре­зуль­тат пе­ре­кла­да­цької ро­бо­ти — це на­ро­дже­н­ня но­во­го тво­ру і тут на пер­ший план стає надзвичайна від­по­від­аль­ність пе­ред ав­то­ром, яко­го пе­ре­кла­дач «на­ро­джує» за­но­во для ін­шої мов­ної ау­ди­то­рії.

■ Ро­бо­та над се­рі­єю «Ко­ле­кція те­а­траль­на» три­ва­ти­ме, во­на по­вин­на ста­ти у при­го­ді усім укра­їн­ським те­а­трам. Є спо­ді­ва­н­ня, що з’яв­ля­ти­му­ться но­ві ви­ста­ви укра­їн­ських ре­жи­се­рів, що на­ро­дять по­ле діа­ло­гу та до­зво­лять і на­да­лі ося­га­ти та­кий при­ва­бли­вий для нас єв­ро­пей­ський світ. У подаль­ших пла­нах Видавництва — звер­не­н­ня до ви­зна­чних тво­рів поль­ської, ка­над­ської, ту­ре­цької, фран­цузь­кої дра­ма­тур­гії. У бе­ре­зні, до Мі­жна­ро­дно­го Дня те­а­тру від­бу­ду­ться пре­зен­та­ції книжок у те­а­трах Укра­ї­ни. Та­кож се­рія бу­де пред­став­ле­на на «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі» у трав­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.