В око­пах «ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту»

Укра­ї­на має зна­йти уні­каль­ний ме­тод за­хи­сту від гі­бри­дної агре­сії

Den (Ukrainian) - - Подорожі - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Да­та дня, що по­кли­ка­ний по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію про ди­ку при­ро­ду се­ред біль­шо­сті лю­дей, обра­на не ви­пад­ко­во. За 40 ро­ків до цьо­го, са­ме 3 бе­ре­зня, бу­ло під­пи­са­но над­зви­чай­но ва­жли­вий до­ку­мент — «Кон­вен­ція про між­на­ро­дну тор­гів­лю зни­ка­ю­чи­ми ви­да­ми ди­кої фа­у­ни та фло­ри».

По­я­ва та­ко­го дня в між­на­ро­дно­му ка­лен­да­рі об­умов­ле­на ро­зу­мі­н­ням сві­то­вою спіль­но­тою не­об­хі­дно­сті обе­рі­га­н­ня біо­ло­гі­чно­го роз­ма­ї­т­тя. Адже де­да­лі біль­ше лю­дей за­ми­слю­ю­ться про ва­жли­вість жи­т­тя не тіль­ки ко­жно­го ви­ду, а й ко­жної жи­вої істо­ти. Тож День ди­кої при­ро­ди — чу­до­вий при­від роз­ши­ри­ти ко­ло та­ких лю­дей.

Щоб при­вер­ну­ти ува­гу до до­лі зни­ка­ю­чих ви­дів, за­лу­ча­ють ЗМІ, про­во­дять уро­ки та ле­кції, на яких на­вча­ють ко­жно­го, ко­му це ці­ка­во й по­трі­бно, ці­ну­ва­ти кра­су та уні­каль­ність при­ро­ди. Змі­на став­ле­н­ня до тва­рин та ро­слин у бік біль­шої усві­дом­ле­но­сті й ро­зу­мі­н­ня ви­чер­пно­сті при­ро­дних ба­гатств — го­лов­на ме­та та­ких за­хо­дів.

Ко­жен із нас мо­же сам зро­би­ти крок у цьо­му на­прям­ку. На­ста­ла ве­сна, тож у про­да­жу вже з’яви­ли­ся під­сні­жни­ки, які, як ві­до­мо, на­ле­жать до Чер­во­ної кни­ги. Про­сто не ку­пляй­те їх...

Я не за­кли­каю ха­па­ти за ру­ку ко­жно­го про­дав­ця — про­сто спро­буй­мо зни­зи­ти по­пит і збе­рег­ти хоч тро­шки краси.

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.