«Та­кі ефі­ри ви­во­дять зі ста­ну сми­сло­во­го трансу»

Ве­ду­ча він­ни­цько­го ка­на­лу «ВІ­ТА» Іри­на Крав­чен­ко — про сми­сло­ві орі­єн­ти­ри мі­сце­во­го те­ле­ба­че­н­ня

Den (Ukrainian) - - По­до­ро­жі - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Цьо­го ти­жня у рам­ках ві­зи­ту го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла ри си Ів­ши ної у Він­ни­ці бу­ло про­ве­де­но три ва­жли­ві зу­стрі­чі. Пер­ша — зі сту­ден­та­ми До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ва­си­ля Сту­са та твор­чою елі­тою ви­шу. Дру­га – з ме­ром Він­ни­ці Сер­гі­єм Мор­гу­но­вим, який іні­ці­ю­вав при­дба­н­ня для мі­ста кни­жок з Бі­блі­о­те­ки «Дня». Тре­тя – з учи­те­ля­ми він­ни­цьких шкіл та бі­бліо­те­ка­ря­ми. Крім цих від­кри­тих дис­ку­сій, не мен ший ре зо нанс ви - кли­ка­ло ін­терв’ю на мі­сце­во­му те­ле­ка­на­лі «ВІ­ТА».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.