«Укра­їн­ські ше­ри­фи» та «Оскар»

На «1+1» — роз­по­відь про ре­зуль­та­ти цьо­го­рі­чних твор­чих пе­ре­го­нів за «зо­ло­ті ста­ту­е­тки»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 5 на 6 бе­ре­зня о 01.20 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві Во­ло­ди­ми­ра Вой­тен­ка з ре­жи­се­ром Ро­ма­ном Бон­дар­чу­ком іти­ме­ться про йо­го до­ку­мен­таль­ну стрі­чку «Укра­їн­ські ше­ри­фи», яка пре­тен­ду­ва­ла від Укра­ї­ни на «Оскар», та про ігро­вий де­бю­тний пов­но­ме­тра­жний фільм «Вул­кан».

Та кож у про гра мі — роз по - відь про ре­зуль­та­ти цьо­го­рі­чних оска рівсь ких пе ре го нів, про кі - но кон тек с ти шес ти ра зо во го оска рівсь ко го ла у ре ата, фільм ре жи се ра Де мі є на Ша зе ла « Ла­Ла Ленд» і тра­ди­цій­но — роз­гор­ну та ін фор ма ція про кі но те ат - раль ні но вин ки: аме ри кансь ку дра му « Дже кі » з На та лі Пор т - мен, ні мець ку ко ме дій ну дра му « То ні Ерд ман » , аме ри кансь кий фен те зій ний при год ниць кий « Ко­нґ: Острів че ре па » , дансь ку дра му « Вій на » та аме ри кансь - кий хо­рор «Бай­бай­мен».

А ще — те ле есеї про ав то ра куль то вих ко заць ких ані ма цій - них при год, ре жи се ра Во ло ди - ми­ра Да­хна й теж про куль­то­ву кри­мі­наль­ну ко­ме­дію бра­тів Кое нів « Ви хо ван ня Ари зо ни » , що вже 30 ро­ків на ек ра­нах.

*** Ро­ман Бондарчук на­ро­див­ся 1982 ро ку в Хер со ні. За кін чив ре жи серсь кий фа куль тет Уні - вер си те ту те ат ру, кі но і те ле ба - чен ня ім. І. Кар пен ка- Ка ро го. Ство рив низ ку ко рот ко мет раж - них іг ро вих і до ку мен таль них філь­мів, а та­кож му­зи­чних клі­пів. Ре жи сер пов но мет раж ної до­ку­мен­таль­ної кар­ти­ни «Укра­їнсь кі ше ри фи » , яка здо бу ла низ ку пре стиж них фес ти валь - них на го род і ви су ва ла ся від Укра­ї­ни на здо­бу­т­тя «Оска­ра» в ка­те­го­рії «Най­кра­щий ін­шо­мов­ний фільм». Ни­ні за­вер­шує ро­бо­ту над сво­єю пер шою іг ро вою пов но мет раж ною стріч кою «Вул­кан». Арт-ди­ре­ктор Мі­жна­род но го фес ти ва лю до ку мен - таль­но­го кі­но DocudaysUA.

ФО­ТО З САЙ­ТА PROJECT20406.TILDA.WS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.