Жур­ба по­е­та, і не ли­ше...

Що має ви­кли­ка­ти се­ред укра­їн­ської гро­мад­сько­сті при­ро­дну пі­до­зру, а се­ред ком­пе­тен­тних ор­га­нів — ба­жа­н­ня за­хи­сти­ти без­пе­ку Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - По­ча­ток на 25-й стор. Ігор ЛОСЄВ

Про що ду­ма­ли на Бан­ко­вій, якщо ко­ман­ду­вач Вій­сько­во­Мор­ськи­ми си­ла­ми Укра­ї­ни в Се­ва­сто­по­лі отри­му­вав та­ку ж зар­пла­ту, як стар­ший пра­пор­щик ро­сій­сько­го фло­ту? Зро­зумі­ло, справ­жній укра­їн­ський патріот, на­віть си­дя­чи на хлі­бі і во­ді, Укра­ї­ну не зра­дить, про­те... Ро­сій­ські офі­це­ри в Кри­му отри­му­ва­ли гро­шо­ву до­по­мо­гу в два ра­зи ви­щу, ніж їх ко­ле­ги в Но­во­ро­сій­ську, Ана­пі, Ту­а­псе, Ге­лен­джи­ку. За те, що слу­жи­ли в іно­зем­ній дер­жа­ві, Укра­ї­ні. Ко­ле­ги їх за це не­до­лю­блю­ва­ли і ко­ли до Но­во­ро­сій­ська при­їжджа­ла ко­мі­сія зі шта­бу Чор­но­мор­сько­го фло­ту, з Се­ва­сто­по­ля, ка­за­ли: «Се­ва­сто­поль­ські «дур­ні» при­їха­ли». Тут тре­ба де­що по­ясни­ти. У ГУЛАГу «дур­ня­ми» на­зи­ва­ли тих ув’язне­них, які вла­што­ву­ва­ли­ся на лег­ші ро­бо­ти: в бі­бліо­те­ку, на ку­хню, в сан­ча­сти­ну, уни­ка­ю­чи ка­тор­жної, ви­сна­жли­вої пра­ці на лі­со­по­ва­лі, в ша­хті, на хі­мі­чно­му ви­ро­бни­цтві. В да­но­му ви­пад­ку, «ду­рень» — це хи­тра лю­ди­на, яка до­бре вла­шту­ва­ла­ся. Але укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво чо­мусь не за­ми­слю­ва­ло­ся (не­має та­кої зви­чки й до­сі!), чо­му Мо­сква на укра­їн­ській те­ри­то­рії пла­тить сво­їм офі­це­рам на­ба­га­то біль­ше, ніж у Ро­сії, для чо­го це ро­би­ться і чим має за­кін­чи­ти­ся. Спра­ве­дли­во і з гір­ко­тою кон­ста­ту­вав Іван Федорович Драч: « Ду­рість і без­дар­ність на­шої вла­ди ме­не при­го­лом­шує». В епо­ху ве­ли­ких па­трі­о­ти­чних ви­про­бу­вань Укра­ї­на по­тре­бує на­ціо­наль­них аске­тів, на ви­со­ких по­стах, а за­мість них ма­є­мо не­на­жер і ла­со­лю­бів, які ні­як не мо­жуть на­си­ти­ти­ся...

По­ки Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться за­ру­чни­цею олі­гар­хів, у нас не­має ані сьо­го­де­н­ня, ані май­бу­тньо­го.

БЕЗДАРНА ПО­ЛІ­ТИ­КА

На «112 Укра­ї­на» ста­ла­ся тра­гі­ко­мі­чна істо­рія, що викликає сум­ні роз­ду­ми. Там на­да­ли сло­во в ефі­рі мо­сков­сько­му по­лі­то­ло­го­ві Ста­ні­сла­ву Бєл­ков­сько­му. Бєл­ков­ський до­бре во­ло­діє дер­жав - ною мо­вою Укра­ї­ни і го­во­рив укра­їн­ською. Але ве­ду­ча укра­їн­сько­го те­ле­ка­на­лу на­по­ле­гли­во в ді­а­ло­зі з ним на укра­їн­ську не пе­ре­хо­ди­ла. І во­на, і ми всі (зав­дя­ки їй!) в цій си­ту­а­ції ви­гля­да­ли аб­со­лю­тно по-ідіот­ськи. Мо­жли­во, на «112» пе­ре­гля­нуть своє став­ле­н­ня до дер­жав­ної мо­ви? Хо­ті­ло­ся б... Телебачення — це пу­блі­чна сфе­ра, а не сфе­ра при­ва­тно­го спіл­ку­ва­н­ня.

По тім на « 112 » з’ явив ся не - зрів­нян­ний Олег Ля­шко. Він пря­мо ви сту пив про­ти бло­ка­ди «ДНР/ЛНР». І ще раз цим са­мим під­твер­див свою схо­жість з Жи­ри­нов­ським, який жор­сто­ко шель - му­вав Єль­ци­на, але го­ло­су­вав завж ди так, як по тріб но бу ло вла ді. За що вла да йо го й ці ну ва ла... Сьо­го­дні по­зи­ція на бло­ка­ді «лю­ди­ни з ви­ла­ми» май­же пов­ні­стю від­об ра­жає по­зи­цію По­ро­шен­ка­Грой­сма­на. Пі­сля цьо­го Ля­шко мо­же зно­ву гро­ми­ти їх на всіх те­ле­ка­на­лах. Во­ни по­тер­плять. «Го­лов но го ра ди ка ла » ду же під вів йо­го нар­деп Ар­те­мен­ко з пла­ном зда­чі Кри­му в орен­ду Пу­ті­ну. Або Ляш ко хит рує і ве де якусь за ку - ліс ну гру, або прос то став жер т - вою сво­єї вла­сної без­дар­ної (як і у йо­го опо­нен­тки Ти­мо­шен­ко Ю.) ка­дро­вої по­лі­ти­ки.

Тре­ба ж ди­ви­ти­ся, ко­го в пар­тій­ний спи­сок бе­реш, з ким спра­ву ма єш. А те пер по лум’ яний кри - тик Ти­мо­шен­ко, яку він на­зи­вав

«мо­сков­ською зо­зу­лею», сам че­рез Ар­те­мен­ка за­слу­жив у по­лі­то­ло­гів ти­тул «мо­сков­сько­го пів­ня»... Між ін­шим, на «112 Укра­ї­на» не по­ка­за­ли е-де­кла­ра­цію па­на Ля­шко, а ко­ли в про­гра­мі «HARD TALK» На­та­лії Вла­щен­ко бу­ла ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Окса­на Си­ро­їд, її де­кла­ра­цію про­де­мон­стру­ва­ли. Прав­да, там не ви­яви­ло­ся ні­чо­го ці­ка­во­го. Ви вже на «112 Укра­ї­на» або всі е-де­кла­ра­ції по­ка­зуй­те, або жо­дних, а то якась див­на ви­бір­ко­вість ви­хо­дить...

На ICTV у про­гра­мі «Сво­бо­да сло­ва» обго­во­рю­ва­ли ту ж са­му бло­ка­ду «ДНР/ЛНР». Пу­блі­ці по­ста­ви­ли пи­та­н­ня: «Ме­та бло­ка­ди в при­ско­рен­ні ре­форм чи в де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в Укра­ї­ні?» 59% ка­жуть, що в при­ско­рен­ні ре­форм. 41% — в де­ста­бі­лі­за­ції.

У дис­ку­сії взяв участь мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук.

Прав­да, йо­му ве­ду­чий поставив пи­та­н­ня не по те­мі: « Чи не при­ве­де по­втор­ний роз­гляд пи­та­н­ня про укра­їн­ську мо­ву до де­ста­бі­лі­за­ції?».

Тоб­то на ICTV вва­жа­ють, що ро­сій­ська мо­ва не де­ста­бі­лі­зу­ва­ти­ме, та­кий гріх во­ди­ться ли­ше за укра­їн­ською. Де­ста­бі­лі­за­ція йде від то­го, що 25 ро­ків в Укра­ї­ні це пи­та­н­ня не ви­рі­шу­ва­ло­ся на тлі ма­со­вої ру­си­фі­ка­ції, яка в ЗМІ, в пу­блі­чній сфе­рі здій­сню­є­ться до­во­лі по­слі­дов­но та ефективно. Хо­ча, ймо­вір­но, що то­таль­не до­мі­ну­ва­н­ня ро­сій­ської мо­ви в Укра­ї­ні га­ран­тує нам раб­ську ду­хов­ну залежність від Мо­скви.

В Укра­ї­ні, якщо це дій­сно Укра­ї­на, має до­мі­ну­ва­ти укра­їн­ська мо­ва. Нам по­стій­но під­ки­да­ють по­мил­ко­ву ідею, що ні­би­то ро­сій­ський на­пад на Укра­ї­ну став­ся че­рез укра­ї­ні­за­цію. По­дії в Кри­му і на Дон­ба­сі — це на­слі­док не укра­ї­ні­за­ції, а май­же пов­ної від­су­тно­сті її в цих ре­гіо­нах. По­над 20 ро­ків офі­цій­ний Ки­їв від­мов­ляв­ся від важ­кої, але не­об­хі­дної укра­їн­ської куль­тур­но-про­сві­тни­цької ро­бо­ти на схо­ді і пів­дні кра­ї­ни. Вла­да пра­кти­чно ні­чо­го не ро­би­ла, аби про­ти­сто­я­ти ін­фор­ма­цій­ній та іде­о­ло­гі­чній оку­па­ції Укра­ї­ни. В Кри­му і на Дон­ба­сі та­ка оку­па­ція бу­ла то­таль­ною.

ПРО... КУЛЬ­ТУ­РУ

Пред­став­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Віль­ні лю­ди» Сер­гій Ку­зан запитав про те, що ро­би­ться для за­хи­сту укра­їн­ської куль­ту­ри в умо­вах вій­ни. Ни­щук щось там від­по­від­ав. Але ж ми ба­чи­мо, що ро­би­ться яв­но не­до­ста­тньо. Однак до­бре вже те, що наша ар­мія по­чи­нає по­збав­ля­ти­ся від ра­дян­сько-ро­сій­ської уні­фор­ми. Про­те про­слав­ля­н­ня ста­лін­ських мар­ша­лів і ге­не­ра­лів у на­звах вій­сько­вих ака­де­мій, учи­лищ і окре­мих з’єд­нань ще за­ли­ша­є­ться. Під час вій­ни очи­ще­н­ня мо­гло б від­бу­ва­ти­ся на­ба­га­то швид­ше. На де­кіль­кох те­ле­ка­на­лах шеф СБУ Ва­силь Грицак і ген­про­ку­рор Юрій Луценко роз­по­ві­ли про те, що і так упро­довж ба­га­тьох ро­ків бу­ло ві­до­мо во­че­видь усім, хто хо­тів ба­чи­ти і чу­ти. За чи­сель­ни­ми су­спіль­ни­ми істе­ри­ка­ми з при­во­ду ро­сій­ської мо­ви, фе­де­ра­лі­за­ції сто­я­ли і сто­ять ро­сій­ські спец­слу­жби, аген­ту­ра (ча­сто пла­тна) Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в Укра­ї­ні.

То­му про­во­ка­ція цих тем, ор - га ні за ція від по від них кон фе рен - цій, « круг лих сто лів » , сим по зі умів то­що ма­ють ви­кли­ка­ти се­ред ук ра їнсь кої гро мадсь кос ті при - ро­дну пі­до­зру, а се­ред ком­пе­тент - них ор­га­нів — ба­жа­н­ня за­хи­сти - ти дер­жав­ну без­пе­ку Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.