Про ко­ристь «ви­лов­лю­ва­н­ня пер­лів» у Ме­ре­жі,

Або Ви­бра­ні мі­сця з ли­сту­ва­н­ня з дру­гом із ФБ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Уна­шо­го го­лов­но­го ре­да­кто­ра є хо­бі. Вла­сне, їх чи­ма­ло, і всі так чи іна­кше пов’яза­ні з фа­хом. Одне з них — «ви­лов­лю­ва­н­ня пер­лів» у Ме­ре­жі, як во­на це на­зи­ває. Зі всьо­го ве­ли­че­зно­го ма­си­ву ін­фор­ма­ції і спіл­ку­вань у ФБ Ла­ри­са Ів­ши­на «ви­лов­лює» лю­дей, які не­ор­ди­нар­но ми­слять і ори­гі­наль­но ви­кла­да­ють дум­ки, про­те які ча­сто-гу­сто не спри­йма­ють своє «пи­сьмен­ство» сер­йо­зно. Так, у «Дні» з’яви­ли­ся чу­до­ві ав­то­ри та бло­ге­ри. Ці­ка­во, що їхні текс­ти і ко­лон­ки по­тім зно­ву по­вер­та­ю­ться до Ме­ре­жі, про­те «ко­ла на во- ді», а то­чні­ше — те­ри­то­рія ро­зум­но­го — стає де­да­лі шир­шою. На це за­хо­пли­ве за­ня­т­тя (я зно­ву про пер­ли) Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на «під­са­джує» і сво­їх спів­ро­бі­тни­ків. Усе це я на­пи­са­ла для то­го, щобб уло зро­зумі­ло, що ме­не під­штов­хну­ло на­пи­са­ти ли­ста до Те­тя­ни Нар­бут-Кондратьєвої (Tatiana Narbut-kondratieva), ро­сі­ян­ки, яка остан­ній рік ме­шкає у Німеччині.

«До­бро­го дня, ша­нов­на Те­тя­но! Я вже кіль­ка ро­ків є ва­шим по­стій­ним чи­та­чем у ФБ. Як і Ла­ри­са Ів­ши­на. Вла­сне, за її до­ру­че­н­ням і пи­шу вам. І зі­зна­ю­ся — з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням. До­зво­лю со­бі за­ува­жи­ти, що ми чи­та­є­мо ва­ші по­сти не ли­ше з есте­ти­чним за­до­во­ле­н­ням ( за ви­шу­ка­ний іро­ні­чний стиль, ори­гі­наль­ність по­гля­ду й еру­ди- цію), аі з ве­ли­кою по­ша­ною — за ви­ня­тко­ву зда­тність за­ли­ша­ти­ся по­ря­дною і прин­ци­по­вою лю­ди­ною в наш тяж­кий час. За тон­ке ро­зу­мі­н­ня, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, за не­при­ми­рен­ність до агре­сії, за за­го­стре­не по­чу­т­тя спра­ве­дли­во­сті. Все це ра­зом, по­мно­же­не на ва­ше без­пе­ре­чне лі­те­ра­тур­не обда­ру­ва­н­ня, до­зво­ляє нам звер­ну­ти­ся до вас із про- по­зи­ці­єю: чи не хо­че­те ви ста­ти бло­ге­ром «Дня»?».

При­єм­но, що Те­тя­на сприйня­ла про­по­зи­цію «на ура», пі­сля — з сум­ні­вом, мов­ляв, я ж не жур­на­ліст, «что ви­жу, то пою». Але тут моя спів­ро­змов­ни­ця ви­яв­ляє скром­ність, оскіль­ки є ав­то­ром кни­ги про пси­хо­ло­гію імі­джу, ста­тей на­у­ко­вих (під­ру­чник з пси­хо­те­ра­пії) і по­пу­ляр­них (у пі­тер­ських ча­со­пи­сах). Та все, що на­пи­са­не нею у ФБ, схиль­на ква­лі­фі­ку­ва­ти як хо­бі (ве­ли­ка спра­ва — це хо­бі, ви­яв­ля­є­ться). Все ж, зго­ди ми з Те­тя­ною ді­йшли. І сьо­го­дні пред­став­ля­є­мо її де­бю­тну ко­лон­ку в «Дні».

Але на­сам­пе­ред — про­по­ную ва­шій ува­зі урив­ки з на­шо­го ли­сту­ва­н­ня, які, як ме­ні зда­є­ться, ста­ли своє­рі­дним зна­йом­ством із но­вим ав­то­ром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.