Гру­па лю­дей зі скор­бо­тни­ми облич­чя­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Те­тя­на НАР­БУТ-КОНДРАТЬЄВА

Вста­ва­н­ня з ко­лін ду­же за­го­стри­ло чу­тли­вість ро­сі­ян. Ще до вій­ни за­го­стри­ли­ся по­чу­т­тя ві­ру­ю­чих, ге­те­ро­се­ксу­а­лів і фі­гу­ран­тів спи­ску Ма­гніт­сько­го. Лю­ди з «хо­ро­ши­ми облич­чя­ми» довгий час де­мон­стру­ва­ли від­су­тність під­ви­ще­ної сен­зи­тив­но­сті, май­же не гні­ва­ли­ся що­до чу­жої ети­ки і ма­ло вчи­ли жи­ти. Але тут по­ча­ла­ся вій­на. Осо­бли­во актив­на твор­ча ін­те­лі­ген­ція ки­ну­ла­ся під­пи­су­ва­ти лист на під­трим­ку. Пер­ші, як у пі­ра­мі­ді МММ, від­ра­зу отри­ма­ли фі­нан­су­ва­н­ня но­вих про­е­ктів: Пав­ло Лун­гін, на­при­клад, уже в бе­ре­зні за­пу­стив се­рі­ал «Ро­ди­на», па­трі­о­ти­чно — на осно­ві аме­ри­кан­сько­го се­рі­а­лу. Але біль­шість, від го­дів­ни­ці да­ле­ких, зви­чай­но, при­ши­бло. Якась ви­ни­кла одно­зна­чна си­ту­а­ція на­віть для скла­дно ор­га­ні­зо­ва­них лю­дей, які лю­блять роз­мір­ко­ву­ва­ти про рі­зно­барв’ я жи­т­тя. Якось на пов­ний зріст по­ста­ло пе­ред на­ми чи­сте зло — вій­сько­ве втор­гне­н­ня в чу­жу мир­ну кра­ї­ну. Гір­ше то­го! В кра­ї­ну, яка тіль­ки-но на­о­чно по­ка­за­ла, що та­ке чи­сте до­бро. Про­сте. Люд­ське. Ко­ли під дзво­ни вно­чі лю­ди вста­ли за сво­їх ді­тей. Ко­ли від­кри­ли цер­кву під го­спі­таль. Не під­ко­па­ти­ся. І опи­ни­ли­ся ми — скла­дні й ін­те­лі­ген­тні — на бо­ці зла. Не з вла­сної во­лі, не хо­ті­ли, по­ду­ма­ти не мо­гли, але опи­ни­лись. І бу­ло це зов­сім не­стер­пно.

Але тут при­йшов по­ря­ту­нок. Я про­сто ба­чи­ла, як роз­пря­ми­ли­ся пле­чі й роз­гла­ди­лись облич­чя. Оде­ська тра­ге­дія ста­ла справ­жнім по­да­рун­ком зму­че­ним про­ви­ною ро­сій­ським ін­те­лі­ген­там. Па­ці­єн­тка Н, яка всі по­дії пропу­сти­ла че­рез ор­га­ні­за­цію ви­ста­вок мо­ло­дих ро­сій­ських ху­до­жни­ків на Кот д’ Азюр, мит­тє­во з усьо­го по­то­ку но­вин ви­ло­ви­ла но­ви­ну про по­же­жу в бу­дин­ку проф­спі­лок і за­яви­ла: «Ні­чо­го спіль­но­го з ци­ми людьми не­має і бу­ти не мо­же! Во­ни для ме­не не існу­ють». У рі­зних ва­рі­ан­тах по­ді­бні ре­а­кції й за­яви за­пов­ни­ли со­ці­аль­ні ме­ре­жі, лі­бе­раль­ні ЗМІ і світ­ські са­ло­ни. Укра­їн­ці, про­чи­тав­ши кіль­ка по­ді­бних по­слань, зав­мер­ли в ща­сли­во­му очі­ку­ван­ні — нев­же?! До­че­ка­ли­ся?! Су­сі­ди по кар­ті по­чу­ли Ле­ся По­дерв’ ян­сько­го? І прав­да... від­ста­нуть? Але, при­ро­дно, пра­ве­дний гнів і не­ба­жа­н­ня ма­ти ні­чо­го спіль­но­го з «фу­та­кі­мі­бить — лю­дей­жи­ви­хже­чь » вій­ни не сто­су­ва­ли­ся. Вій­на вій­ною, але те­пер і в ан­ти­во­єн­ної ін­те­лі­ген­ції зна­йшло­ся за­ня­т­тя — пиль­но сте­жи­ти за мо­раль­но­е­ти­чним ста­ном ін­шо­го на­ро­ду. Мо­же, вже й не зов­сім бра­тньо­го, але все ж — лю­ди! Не мо­жна про­сто ки­да­ти ці­лий на­род, який ско­чу­є­ться у вар­вар­ські уяв­ле­н­ня про ети­ку.

Да­ва­ло­ся це не без зу­силь. Ін­те­лі­ген­ти, зви­чай­но, від ар­мій­ської спра­ви і сіль­сько­го го­спо­дар­ства пе­ре­ва­жно да­ле­кі, але й во­ни не мо­гли від­ма­хну­ти­ся від дум­ки, що сна­ря­ди і тан­ки не ро­стуть на­віть на ро­дю­чих зем­лях Лу­ган­щи­ни, а пра­ців­ни­ки ФСБ з мо­сков­ською про­пи­скою аж ні­як не ви­гля­да­ють во­ждя­ми пов­ста­ло­го во­ле­лю­бно­го на­ро­ду До­не­цької обла­сті. Обра­жа­ли­ся спо­ча­тку мля­во і за ро­сій­ський на­род вза­га­лі. Тоб­то йшло­ся ще не про ети­чну не­пов­но­цін­ність, а ін­те­ле­кту­аль­ну — тре­ба ж ро­зу­мі­ти! Ро­зді­ля­ти! Не бу­ває по­га­них на­ро­дів — ось це ось усе. Смер­ті пер­ших зна­ме­ни­тих бан­ди­тів якось про­йшли повз. Якось не зро­зумі­ли одра­зу, що їх мо­жна бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для де­мон­стра­ції вла­сної мо­раль­ної пе­ре­ва­ги. І тут грим­нув ліфт на еша­фот.

Спо­ча­тку я бу­ла вра­же­на — чо­му са­ме це?! Важ­ко і спе­ці­аль­но зна­йти щось більш убо­ге й одно­ча­сно жа­хли­ве. Зно­ву ж — чи­сте ба­наль­не зло. До му­ра­шок — не­су­мі­сність мас­шта­бу осо­би­сто­сті з мас- шта­бом зло­дій­ства. Але, як ви­яв­ля­є­ться, в цьо­му й бу­ла суть! Лег­ко лю­би­ти і жа­лі­ти кра­си­во­го Бра­но­ви­цько­го! Ге­роя, за­хи­сни­ка сво­єї кра­ї­ни. А ти по­жа­лій цьо­го ви­род­ка — йо­го вбив­цю! А? Та­ких ви­сот мо­же ся­гну­ти тіль­ки ро­сій­ський ін­те­лі­гент (у вла­сно­му осо­би­сто­му рей­тин­гу рів­ня ін­те­лі­ген­тно­сті — зра­зу за Аве­рін­це­вим). І тут — роз­до­л­ля. Скор­бо­тно сти­сну­ті губи у від­по­відь на «блю­знір­ські ве­се­ло­щі укра­їн­сько­го се­гмен­ту » . Але з ро­зу­мі­н­ням! «Вій­на їх так озло­би­ла!» Та нев­же?! До кін­ця тре­тьо­го ро­ку зга­да­ли про вій­ну? Ви­яви­ло­ся — гро­ма­дян­ська. Уро­дже­нець РФ за­ги­нув в Укра­ї­ні все на тій «єди­ній гро­ма­дян­ській», і на­щад­ки ко­мі­са­рів у «за­по­ро­ше­них шо­ло­мах» схи­ли­ли­ся скор­бо­тно над аме­ри­кан­ськи­ми ай­фо­на­ми. По­тім ста­ла­ся ве­ли­ка скор­бо­та — над вій­сько­вим лі­та­ком РФ. Тут у хід пі­шли і фо­то юних ба­ле­рин ан­сам­блю ра­дян­ської ар­мії, і по­хо­ва­ні в ко­стю­мах з пан­сько­го пле­ча бом­жі Лі­зи Глін­ки. І над усім цим гри­мі­ла пі­сня ан­сам­блю «Вві­чли­ві лю­ди » , на­пов­ню­ю­чись усе більш зло­ві­сним змі­стом, нев­ла­сти­вим та­ким де­ше­вим ви­ро­бам. «Про жи­вих не ска­жу! А по­кій­ни­ків ми бе­ре­же­мо». Теж бре­хня, до ре­чі. При­стра­сті в «Фейс­бу­ці» не при­ве­ли ні­ко­го на по­мин­ки за­ги­блих. Ро­ди­чі ж бо не всі при­йшли. Не­біж­чи­ки ві­ді­гра­ли бли­ску­че — вко­тре на­шу со­вість бу­ло піджив­ле­но й за­ла­та­но. Ми, зви­чай­но, без­си­лі, пов’яза­ні в очах всьо­го сві­ту з вій­сько­вим зло­чи­ном, але ми до­брі й ду­хов­ні, а ті, з гро­ма­дян­ською сво­єю вій­ною, мо­же, фор­маль­но і ма­ють ра­цію, але амо­раль­ні якісь. Ось і чер­го­ва смерть ди­пло­ма­та не за­ну­ри­ла їх у скор­бо­ту. А що ди­пло­мат? У ньо­го ро­бо­та та­ка. І не тре­ба нас ти­ка­ти но­сом у Нюрн­берзь­кий три­бу­нал. Ми са­мі се­бе кра­ще ти­кне­мо!

« Ра­дян­ська прин­це­са » Ма­ша Сло­нім, до­ко­ря­ю­чи «укра­їн­сько­му се­гмен­ту», так ро­зі­йшла­ся, що й са­ма не по­мі­ти­ла, як да­ла Чур­кі­ну най­більш че­сну й су­во­ру оцін­ку, по­рів­няв­ши зі сво­їм ді­дом — ста­лін­ським нар­ко­мом ча­сів ве­ли­ко­го те­ро­ру (1930 — 1939). Пі­сля чо­го ви­бу­хну­ла ще трьо­ма обу­ре­ни­ми по­ста­ми про жор­сто­ко­сер­дість укра­їн­ців, що за­ли­ша­ли ко­мен­та­рі. За­га­лом, ми зна­йшли чу­до­ву те­ра­пію для хво­рої со­ві­сті: як тіль­ки об­стрі­ли в Ав­ді­їв­ці — лі­зеш у «Фейсбук», шу­ка­єш ви­слов­лю­ва­н­ня укра­їн­ців про При­лє­пі­на — і все! «Го­спо­да! Вы зве­ри, го­спо­да!» Не мо­жна ж за­су­джу­ва­ти лю­ди­ну за дум­ки і пе­ре­ко­на­н­ня! Що з то­го, що за йо­го пе­ре­ко­на­н­ня­ми вас по­вби­ва­ти ма­ло, ра­зом із ді­тьми? Він же щи­ро. Як дідусь Сло­нім. Ось і па­ні Соколова — «спад­ко­є­ми­ця фон­ду Лі­зи Глін­ки» зі­бра­ла­ся ле­ті­ти «рей­со­вим лі­та­ком до До­не­цька» ді­тей ря­ту­ва­ти, а там злі­тна сму­га де­що зі­псо­ва­на. Теж хо­ро­ший кандидат на все­на­ро­дну скор­бо­ту. Ви­ди­хну­ли! Зна­йшов­ся за­сіб! Але до­зу зав­жди до­во­ди­ться під­ви­щу­ва­ти.

З’ яви­ли­ся обра­же­ні тим, що Укра­їн­ське ТБ ма­ло транс­лю­ва­ло на­шу скор­бо­ту за Нєм­цо­вим. А ми так ста­ра­ли­ся! Ви­йшли вша­ну­ва­ти пам’ять в ото­чен­ні ОМОНу з вів­чар­ка­ми «за ва­шу і на­шу». Все-та­ки хтось хо­че по­сва­ри­ти на­ші на­ро­ди. Не по­ми­на­є­ться нам са­мим. А тут у Зої Свє­то­вої об­шук. Свє­то­ва — до­чка ди­си­ден­тів (си­ді­ли аж до 1987 ро­ку), пра­во­за­хи­сни­ця, ма­ти пре­кра­сних жур­на­лі­стів Дзя­тко. На «До­жде» пра­цю­ва­ли. І «по­ско­реть» про об­шук « Дождь » за­про­шує па­ні «крим­наш» Ба­ро­но­ву. І во­на обу­ре­на ре­пре­сі­я­ми си­ло­ви­ків! Це ж тре­ба! «Ні­ко­ли та­ко­го не бу­ло, і зно­ву». Па­ні Ба­ро­но­ва, до ре­чі, — ви­да­тний опо­зи­ціо­нер і бо­рець із ре­жи­мом. І якщо на­сту­пний об­шук бу­де у неї — ох, ві­дір­ве­мось, адже хтось із не­е­ти­чно­го «укра­їн­сько­го се­гмен­ту» дріб’яз­ко­во при­га­дає їй «крим­наш».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.