Про від­по­від­аль­ність у со­цме­ре­жах

Єв­ро­пар­ла­мент по­зба­вив Ма­рін Ле Пен іму­ні­те­ту че­рез тві­ти зі сце­на­ми насильства ІДІЛ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Го­ло­ва фран­цузь­кої по­лі­ти­чної пар­тії « На­ціо­наль­ний фронт » , кандидат у пре­зи­ден­ти Ма­рін Ле Пен, яка є де­пу­та­том Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту, пе­ре­бу­ває під слід­ством че­рез те, що в 2015 опу­блі­ку­ва­ла у Twitter фо­то, на яко­му від­обра­же­ні акти насильства ІДІЛ, се­ред яких обе­зго­лов­ле­н­ня жур­на­лі­ста США Джейм­са Фо­у­лі. Ле Пен опу­блі­ку­ва­ла фо­то­гра­фії з під­пи­сом: «Ось це ІДІЛ. Не плу­та­ти з «На­ціо­наль­ним фрон­том».

2 бе­ре­зня Єв­ро­пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за те, щоб­по­зб ави­ти лі­де­ра фран­цузь­ких уль­тра­пра­вих Ма­рін Ле Пен де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті. Це рі­ше­н­ня не сто­су­є­ться спра­ви про не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів для опла­ти по­мі­чни­ків уль­тра­пра­во­го де­пу­та­та. Іму­ні­тет ска­су­ва­ли від­по­від­но до за­пи­ту фран­цузь­кої вла­ди.

Згі­дно з фран­цузь­ким за­ко­но­дав­ством, за пу­блі­ка­цію гра­фі­чних зо­бра­жень насильства по­ка­ра­н­ня мо­же бу­ти у ви­гля­ді трьох ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі і штра­фу в роз­мі­рі 75 000 єв­ро ($79 650).

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.