В око­пах «ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту»

Укра­ї­на має зна­йти уні­каль­ний ме­тод за­хи­сту від гі­бри­дної агре­сії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ІЩЕНКО

«До­свід Укра­ї­ни в ін­фор­ма­цій­ній сфе­рі ни­ні уні­каль­ний... Бо те, із якою за­гро­зою ми сти­кну­ли­ся, це щось уні­каль­не. І тут ми ма­є­мо лі­дер­ство». Про це не­що­дав­но роз­по­вів у ін­терв’ю «Гро­мад­сько­му ра­діо» Сер­гій Даниленко — до­ктор по­лі­ти­чних наук та один із роз­ро­бни­ків До­ктри­ни ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки Укра­ї­ни.

Сум­нів­не лі­дер­ство, тре­ба ска­за­ти. Те, що Укра­ї­на ви­яви­ла­ся ці­л­лю №1 ін­фор­ма­цій­них, гі­бри­дних атак Ро­сії, зов­сім не ра­дує. І не менш сум­но, що тіль­ки че­рез три ро­ки пі­сля по­ча­тку цьо­го гі­бри­дно­го кон­флі­кту дер­жа­ва (в осо­бі Пре­зи­ден­та) на­ре­шті за­твер­ди­ла До­ктри­ну ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки Укра­ї­ни. До­ку­мент роз­ро­бле­но з ме­тою про­ти­дії «руй­нів­но­му ін­фор­ма­цій­но­му впли­ву Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в умо­вах розв’яза­ної нею гі­бри­дної вій­ни» та «за­хи­сту укра­їн­сько­го су­спіль­ства від агре­сив­но­го впли­ву де­стру­ктив­ної про­па­ган­ди, пе­ред­усім з бо­ку РФ». Але як са­ме ма­ють вті­лю­ва­ти­ся по­ло­же­н­ня До­ктри­ни?

До­ктри­на ін­форм­без­пе­ки не є за­ко­ном пря­мої дії. Як за­зна­чає ко­ли­шній за­сту­пник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Те­тя­на По­по­ва, цей до­ку­мент ли­ше окре­слює стра­те­гі­чні пи­та­н­ня, а для то­го, що­бво­ни бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні на пра­кти­ці, цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди, «стру­кту­ри се­кто­ру без­пе­ки та обо­ро­ни» ма­ють де­та­лі­зу­ва­ти й кон­кре­ти­зу­ва­ти ви­мо­ги До­ктри­ни в нор­ма­тив­них актах.

У ме­ді­а­спіль­но­ти у зв’яз­ку з цим ви­ни­ка­ють по­бо­ю­ва­н­ня що­до мо­жли­во­го по­си­ле­н­ня цен­зу­ри та ти­ску на ЗМІ. Як за­хи­сти­ти свій ін­форм­про­стір пра­виль­но, що­бне­на­ро­ком не по­кін­чи­ти раз і на­зав­жди зі сво­бо­дою сло­ва та де­мо­кра­ті­єю за­га­лом? На­справ­ді не­має го­то­во­го «кей­са», який му­сить по­вто­ри­ти Укра­ї­на, щоб ефективно за­хи­сти­ти се­бе від ро­сій­ських гі­бри­дних на­па­дів.

На­при­клад, «ре­цепт бо­роть­би з про­па­ган­дою» від пред­став­ни­ці ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ме­діа — Ду­ні Мі­я­то­вич — вклю­чає в се­бе від­мо­ву від «по­си­ле­н­ня обме­жень» та ви­ко­на­н­ня та­ких ре­ко­мен­да­цій: « пе­ре­ста­ти ма­ні­пу­лю­ва­ти ЗМІ; при­пи­ни­ти ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чні вій­ни; за­без­пе­чи­ти плю­ра­лізм і сво­бо­ду ЗМІ як про­ти­о­тру­ту від про­па­ган­ди; утри­ма­ти­ся від вве­де­н­ня но­вих обме­жень, оскіль­ки чин­ні за­ко­ни зда­тні про­ти­ді­я­ти екс­тре­маль­ній про­па­ган­ді; вживати за­хо­дів що­до під­ви­ще­н­ня ме­ді­а­гра­мо­тно­сті гро­ма­дян із тим, що­бво­ни ро­би­ли усві­дом­ле­ний ви­бір; пе­ре­тво­ри­ти дер­жав­ні ЗМІ на справ­жніх су­спіль­них мов­ни­ків».

Але як ви­ко­на­н­ня цих ре­ко­мен­да­цій Укра­ї­ною під­ви­щить за­хист від гі­бри­дної за­гро­зи з бо­ку Ро­сії? Пи­та­н­ня.

Тим біль­ше, що ін­фор­ма­цій­на вій­на з РФ — це не зов­сім про ЗМІ.

За да­ни­ми між­на­ро­дної ком­па­нії Zecurion Analytics, Ро­сія вхо­дить до п’ятір­ки кра­їн за мас­шта­ба­ми і фі­нан­су­ва­н­ням «ін­фор­ма­цій­них військ», які за­йма­ю­ться шпи­гун­ством, кі­бе­ра­та­ка­ми та ін­фор­ма­цій­ни­ми вій­на­ми.

Не­що­дав­но, 22 лю­то­го, ро­сій­ський мі­ністр обо­ро­ни Сер­гій Шой­гу, ви­сту­па­ю­чи в Дер­жду­мі, ви­знав, що у Зброй­них си­лах Ро­сії є вій­ська ін­фор­ма­цій­них опе­ра­цій. За йо­го сло­ва­ми, во­ни «на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ші й силь­ні­ші всьо­го то­го», що ра­ні­ше ство­рю­ва­ли в РФ «у на­пря­мі, який на­зи­ва­є­ться кон­тр­про­па­ган­дою».

Ін­фор­ма­цій­на вій­на для Ро­сії — це ча­сти­на за­галь­но­го «те­а­тру бо­йо­вих дій». Але ОБСЄ, як і ба­га­то ін­ших між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, що опі­ку­ю­ться сво­бо­дою сло­ва, не хо­чуть це ви­зна­ва­ти. І то­му, з одно­го бо­ку, від­мов­ля­ють Укра­ї­ні в пра­ві на за­хист ві­тчи­зня­ної ме­ді­а­сфе­ри від во­ро­жо­го впли­ву (на­ступ на де­мо­кра­тію!), з дру­го­го — не про­по­ну­ють ні­я­ко­го ре­аль­но­го (!) пла­ну дії в умо­вах гі­бри­дної вій­ни.

Як вва­жає Сер­гій Даниленко, че­рез те, що до­свід Укра­ї­ни є уні­каль­ним, «жо­ден із за­хі­дних пар­тне­рів не мо­же на­да­ти нам ви­чер­пної, кон­стру­ктив­ної до­по­мо­ги» в сфе­рі ор­га­ні­за­ції за­хи­сту в ін­фор­ма­цій­ної сфе­рі.

На­то­мість не­має не­ста­чі в кри­ти­ці...

Утім, укра­їн­ська вла­да іно­ді на­ма­га­є­ться ді­я­ти рі­шу­че. Ще до за­твер­дже­н­ня До­ктри­ни ін­форм­без­пе­ки в Укра­ї­ні бу­ло за­бо­ро­не­но ці­лий ряд ро­сій­ських ЗМІ, і те­пер ді­йшли ру­ки до укра­їн­ських ме­діа, яких експерти вва­жа­ють «аген­та­ми Крем­ля».

24 лю­то­го На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань телебачення і ра­діо­мов­ле­н­ня (з при­чин не­до­ста­тньої кіль­ко­сті укра­ї­но­мов­них про­грам в ефі­рі ) не про­дов­жи­ла лі­цен­зію для «Ра­дио Ве­сти» у Хар­ко­ві. 28 лю­то­го звіль­ни­ла­ся аб­со­лю­тна біль­шість пра­ців­ни­ків ра­діо­стан­ції, то­му що по­ді­бне рі­ше­н­ня очі­ку­ва­ли й що­до мов­ле­н­ня в Ки­є­ві.

Із ким тіль­ки не асо­ці­ю­ють це ЗМІ! Як го­во­рить ме­ді­а­ю­рист Ігор Роз­кла­дай, вла­сни­ком «Ра­дио Ве­сти» є «два офшо­ри, і че­рез них є дві фі­зи­чні особи», «один ро­дом з Ав­ді­їв­ки, ін­ший — з До­не­цька». Це, ні­би­то, «но­мі­наль­ні вла­сни­ки». «Втім, на рин­ку ходять чу­тки, що це під­став­ні особи, а справ­жній вла­сник асо­ці­ю­є­ться з ко­ли­шньою бі­знес-сім’єю Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Пря­мих до­ка­зів цьо­му не­має, є ли­ше пев­ні асо­ці­а­ції з йо­го ко­ман­дою», — роз­по­вів екс­перт «Гро­мад­сько­му ра­діо».

Тоб­то ко­ман­да ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та, який втік до Ро­сії, во­ло­діє по­пу­ляр­ною ра­діо­стан­ці­єю в Укра­ї­ні, і це під час ро­сій­сько-укра­їн­сько­го во­єн­но­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Оце так за­хист ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки кра­ї­ни!.. Але ж зна­йду­ться ті, хто по­ба­чить у ці­єї істо­рії тіль­ки на­ступ на сво­бо­ду ме­діа...

Уза­га­лі ця су­пе­ре­чка що­до «віль­них ме­діа», «во­ро­жих ін­фор­ма­цій­них військ», три­ва­ти­ме, зда­є­ться, до­ти, до­ки Укра­ї­на не ви­ро­бить якийсь ці­ка­вий і прийня­тний для де­мо­кра­ти­чно­го сві­ту «кейс», по­ки йо­го не за­твер­дять між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції (ОБСЄ) та не ста­нуть пре­зен­ту­ва­ти йо­го з кра­си­ви­ми слай­да­ми на сво­їх на­вчаль­них се­мі­на­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.