Два де­ся­тки ми­тців зі Льво­ва та Ки­є­ва роз­по­ві­ли про ди­тин­ство че­рез... ко­роб­ки

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фо­то ав­то­ра

Уль­вів­ській га­ле­реї Ге­рі Бо­у­ме­на три­ває ви­став­ка The Room («Кім­на­та»). Над про­е­ктом пра­цю­ва­ло два де­ся­тки мо­ло­дих ху­до­жни­ків та ілю­стра­то­рів із Ки­є­ва та Льво­ва. Ко­жен із них мав по­мі­сти­ти свій світ у дерев’яну ко­роб­ку.

«Ко­ли ми до­ро­слі­ша­є­мо, все да­лі й да­лі від­хо­ди­мо від се­бе. Тож я по­ду­ма­ла, що бу­ло б кру­то по­вер­ну­ти­ся ту­ди, в це ма­лень­ке ті­сне при­мі­ще­н­ня, в яко­му ми бу­ли ще ма­ли­ми. Во­но бу­ло ду­же ком­фор­тним. Але бу­ло та­ким для ме­не, та я по­ба­чи­ла, що не для всіх», — роз­по­ві­ла ку­ра­тор ви­став­ки та ілю­стра­тор На­та­ля Гай­да.

Ви­став­ка та­ко­го пла­ну за­ду­му­ва­ла­ся ще во­се­ни, ко­ли пред­став­ля­ли ко­ле­ктив­ний ілю­стра­тор­ський про­ект LEMinarium у під­ва­лах Ра­ту­ші, в рам­ках ти­жня акту­аль­но­го ми­сте­цтва. З то­го ча­су, за сло­ва­ми На­та­лі Гай­ди, ви­ни­кла ідея об’єд­на­ти ми­тців не те­мою, а фор­ма­том, то­чні­ше — дерев’яними ко­роб­ка­ми.

Ре­зуль­тат та­ко­го екс­пе­ри­мен­ту спро­гно­зу­ва­ти бу­ло не­мо­жли­во. Адже хоч фор­мат був одна­ко­вий для всіх, та на­пов­не­н­ня ав­то­ри давали вже опи­ра­ю­чись на свої вну­трі­шні пе­ре­жи­ва­н­ня, яки­ми пе­ре­йма­ли­ся в ди­тин­стві, ко­ли вла­сна кім­на­та й бу­ла ці­лим сві­том для них. То­му ба­га­то кім­нат на­пов­не­ні рі­зни­ми пер­со­на­жа­ми, при­хо­ва­ни­ми або яв­ни­ми сим­во­ла­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.