Те­хно­ло­гі­чне «зав­тра»

У Бар­се­ло­ні від­був­ся Сві­то­вий мо­біль­ний кон­грес

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Дру­го­го бе­ре­зня в Бар­се­ло­ні за­вер­шив­ся Сві­то­вий мо­біль­ний кон­грес — най­біль­ший у сві­ті за­хід, де зби­ра­ю­ться пред­став­ни­ки мо­біль­ної ін­ду­стрії. Мо­біль­ні опе­ра­то­ри, ви­ро­бни­ки мо­біль­них при­стро­їв та рі­зно­го кон­тен­ту для мо­біль­них плат- форм пре­зен­ту­ва­ли тут свої най­но­ві­ші, на­віть не­за­вер­ше­ні на­пра­цю­ва­н­ня. Окре­ма за­ла кон­гре­су при­свя­че­на са­ме но­вин­кам у сві­ті без­пі­ло­тни­ків, ро­бо­то­те­хні­ки, шту­чно­го ін­те­ле­кту то­що. На фо­то: ро­бот зу­стрі­чає від­ві­ду­ва­чів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.