КЛIНЧ...

Що ста­не ви­зна­чаль­ним у «спра­ві На­сі­ро­ва» — пра­во чи «ре­во­лю­цій­на» до­ціль­ність?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Впо­не­ді­лок епо­пея з обра­н­ням за­по­бі­жно­го за­хо­ду від­сто­ро­не­но­му від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ро­ма­ну На­сі­ро­ву три­ва­ла весь день. На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ру оста­то­чно­го рі­ше­н­ня ще не бу­ло.

Як ві­до­мо, 2 бе­ре­зня пі­сля се­рії об­шу­ків, про­ве­де­них пра­ців­ни­ка­ми НАБУ та САП в ДФС, де­те­кти­ви Бю­ро вру­чи­ли го­лов­но­му фі­ска­лу На­сі­ро­ву по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру. Він пі­до­зрю­є­ться у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 364 КК Укра­ї­ни (зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, що спри­чи­ни­ло тяж­кі на­слід­ки). Слід­ство вва­жає, що На­сі­ров про­тя­гом 2015—2016 ро­ків, ді­ю­чи в ін­те­ре­сах на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ксан­дра Они­щен­ка, на­дав ке­рів­ни­кам ре­гіо­наль­них та те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС не­за­кон­ну вка­зів­ку при­йма­ти без­під­став­ні рі­ше­н­ня про роз­стро­че­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу ТОВ «Фір­ма «Хас», ТОВ «Кар­па­тна­дра­ін­вест», ТОВ «На­дра Ге­о­центр». Вна­слі­док цьо­го дер­жа­ві зав­да­но зби­тків на су­му близь­ко 2 млрд грн.

За­хист На­сі­ро­ва вва­жає, що їхньо­му підза­хи­сно­му по­трі­бна ква­лі­фі­ко­ва­на ме­ди­чна до­по­мо­га. Хо­ча він сам за­явив, що «не знає, звід­ки з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про опе­ра­цію». «Ме­ні бу­ло зро­бле­но низ­ку ме­ди­чних ма­ні­пу­ля­цій, де­які з них, на­пев­но, мо­жна вва­жа­ти опе­ра­ці­єю. Але фа­кти­чно це бу­ла низ­ка дій, спря­мо­ва­них на ста­бі­лі­за­ці­ю­ти­ску і ді­яль­но­сті сер­ця. У ме­не був пе­ре­дін­фар­ктний стан», — роз­по­вів На­сі­ров в ін­терв’ю «РБК-Укра­ї­на». Адво­ка­ти на­по­ля­га­ють на не­об­хі­дно­сті по­вер­ну­ти На­сі­ро­ва до клі­ні­ки «Фе­о­фа­нія». Крім то­го, за сло­ва­ми за­хи­сни­ки Оле­ксан­дра Ли­са­ка, сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня так і не на­да­ла су­ду до­ка­зів, що На­сі­ров мо­же бра­ти участь в су­до­во­му за­сі­дан­ні (unian.ua).

За істо­рі­є­юз На­сі­ро­вим кра­ї­на спо­сте­рі­гає май­же в пря­мо­му ефі­рі з 2-го бе­ре­зня. Си­ту­а­ція ви­кли­ка­ла ве­ли­кий ре­зо­нанс. Ба­га­то ко­мен­та­рів, но­вин, стрі­мів, ме­мів... Та­ке со­бі ре­а­лі­ті-шоу. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що у ко­жно­го своя роль — На­сі­ро­ва, НАБУ, суд­дів, окре­мих на­ро­дних де­пу­та­тів, акти­ві­стів... Зви­чай­но, ба­га­то ду­мок і ре­фле­ксій. Мо­жли­во, пов­ну кар­тин­ку ми ді­зна­є­мо­ся пі­зні­ше, а по­ки ва­жли­во оці­ни­ти — ре­а­кці­ю­су­спіль­ства, по­лі­ти­ків, жур­на­лі­стів.

ЯК ЦЕ ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ?

«На­сі­ров же не міг про­сто так, без дзвін­ка «зго­ри», під­пи­са­ти від­стро­чку бор­гів по рен­тних пла­те­жах га­зо­вих ком­па­ній Они­щен­ко. Так са­мо, як не мо­жуть де­пу­та­ти-міль­йо­не­ри з БПП про­сто так при­їжджа­ти в суд, ма­ю­чи на ме­ті під­три­ма­ти На­сі­ро­ва, — пи­ше в ФБ жур­на­ліст Оле­ксандр ДУБІНСЬКИЙ. — А зна­чить, все це га­не­бне шоу зі спро­ба­ми вря­ту­ва­ти гла­ву ДФС від де­те­кти­вів НАБУ — ре­жи­су­є­ться з най­ви­щих ка­бі­не­тів, звід­ки і да­ва­ли вка­зів­ки На­сі­ро­ву до­по­ма­га­ти Они­щен­ку. Ви­щі чи­нов­ни­ки дер­жа­ви, які за­яв­ля­ють «ме­тою но­мер один» бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, — на­ма­га­ю­ться всі­ма ми­сли­ми­ми і не­ми­сли­ми­ми хи­тро­ща­ми вря­ту­ва­ти одно­го з най­більш ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків від аре­шту і утри­ма­н­ня під вар­тою».

Ре­а­кція Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка на «спра­ву На­сі­ро­ва» бу­ла ко­ро­ткою: «НАБУ — не­за­ле­жний ор­ган. Я ду­маю, що всі рів­ні пе­ред за­ко­ном і що не­за­ле­жні пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ма­ють мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свою спра­ву з до­три­ма­н­ням усіх по­зи­цій. Спра­ва має бу­ти до­ве­де­на до кін­ця й об­ґрун­ту­ва­н­ня має бу­ти сер­йо­зним».

Уча­сник акції бі­ля Со­лом’ян­сько­го су­ду, екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр СОЛОНТАЙ спов не­ний опти­мі­зму: «Істо­рія з На­сі­ро­вим ду­же на­ди­хає укра­їн­ське су­спіль­ство. Це ве­ли­кий пси­хо­ло­гі­чний пе­ре­лом. Зви­чай­но, що це ма­ло б ста­тись в 2014-му ро­ці. Але тіль­ки за­раз ми ба­чи­мо сер­йо­зний ре­зуль­тат ан­ти­ко­ру­пцій­них іні­ці­а­тив та вза­га­лі зла­му си­сте­ми. Ми ма­є­мо пиль­но при­ди­ви­тись до цьо­го і всі­ля­ко під­три­ма­ти. Від­те­пер всі ін­ші то­по­ві фі­гу­ри ко­ру­пції ду­ма­ють, що й за ни­ми мо­же при­йти пра­во­су­д­дя. Я пе­ре­ко­на­ний, що су­спіль­ство одним На­сі­ро­вим не на­си­ти­ться. Нав­па­ки, має ста­тись зви­чка, що ко­ру­пціо­не­ри ма­ють си­ді­ти».

З при­во­ду до­ка­зо­вої ба­зи ди­ре­ктор еко­но­мі­чних про­грам Цен­тру Ра­зум­ко­ва Ва­силь ЮРЧИШИН ка­же: «Мо­жна, зви­чай­но, ду­ма­ти, що НАБУ по­ча­ло пра­цю­ва­ти з ве­ли­ки­ми лю­дьми, з ти­ми, хто сер­йо­зно по­ру­шує за­ко­но­дав­ство, але ра­ні­ше та­ких тен­ден­цій не спо­сте­рі­га­ло­ся і бу­ло ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли чи­нов­ни­ки ви­щої лан­ки, отри­мав­ши зви­ну­ва­че­н­ня, ті­ка­ли або звіль­ня­ли­ся су­дом, оскіль­ки до­ка­зи слід­ства бу­ли не­пе­ре­кон­ли­ви­ми. Так що і сто­сов­но На­сі­ро­ва ви­ни­ка­ють сум­ні­ви, що у зви­ну­ва­че­н­ня дій­сно є ве­ли­кі й об­ґрун­то­ва­ні еко­но­мі­чні до­ка­зи. Зви­чай­но, на На­сі­ро­ва бу­ло чи­ма­ло скарг з бо­ку бі­зне­су. Але су­то фор­маль­ний по­ка­зник — по­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня в бю­джет, про що прем’єр ду­же ча­сто го­во­рив, над­хо­ди­ли нор­маль­но».

«Для здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя в ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні не­до­ста­тньо­го то­го, що всім гро­ма­дя­нам кра­ї­ни і так ві­до­мо, — пи­ше у ФБ Ан­дрій ПЛАХОНІН. — Йо­го ви­на по­вин­на бу­ти до­ве­де­на, ці до­ка­зи по­вин­ні бу­ти здо­бу­ті за­кон­ним шля­хом, а всі пра­ва обви­ну­ва­че­но­го як гро­ма­дя­ни­на по­вин­ні бу­ти при цьо­му до­три­ма­ні. Яке рі­ше­н­ня не прийня­ли б у Ки­є­ві, во­но не­ми­ну­че бу­де оскар­же­не в Єв­ро­пі, і по­лі­ти­чну до­ціль­ність як і гро­мад­ську дум­ку, вза­га­лі не бе­руть до ува­ги в єв­ро­пей­ських су­дах».

Зви­чай­но, гро­ма­дя­ни ма­ють пра­во на про­тест і акції ти­ску. Однак їхні дії бу­дуть ви­гля­да­ти на­ба­га­то пе­ре­кон­ли­ві­ши­ми, якщо пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, в да­но­му ви­пад­ку НАБУ, ма­ти­муть сер­йо­зну до­ка­зо­ву ба­зу. За­пит су­спіль­ства на ре­фор­ми і по­ка­ра­н­ня ко­ру­пціо­не­рів є оче­ви­дним, то­му ва­жли­во не під­мі­ня­ти ре­аль­ну бо­роть­бу за пра­ва істе­рі­єю і чи­є­юсь по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю.

В ЧО­МУ ГЛИБИННІ ПРИ­ЧИ­НИ?

Істо­рія з На­сі­ро­вим дій­сно ззов­ні біль­ше схо­жа на спе­ктакль. Однак, є ко­ре­ні про­бле­ми.

По-пер­ше, си­ту­а­ція з по­да­тка­ми. «Не­за­ле­жно від то­го, що бу­де да­лі з На­сі­ро­вим, си­стем­ні про­бле­ми опо­да­тку­ва­н­ня та адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків не змі­ня­ться і з йо­го від­хо­дом, — ко­мен­тує «Дню» ві­це-пре­зи­дент Укра­їн­сько­го со­ю­зу, про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців Юлія ДРОГОВОЗ. — Во­ни і да­лі не бу­дуть розв’язу­ва­тись. Сьо­го­дні для кра­ї­ни не так уже й ва­жли­во, що бу­де з На­сі­ро­вим. Ду­же хо­ті­ло­ся б зна­ти, хто бу­де на­сту­пним... Але хто б не при­йшов, він є ли­ше гвин­ти­ком чин­ної си­сте­ми. І я не ві­рю, що від­хід На­сі­ро­ва і при­хід ко­гось ін­шо­го цю си­сте­му змі­нить. Для цьо­го по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля, а її не­має. Си­сте­ма не хо­че змі­ню­ва­ти­ся, впи­ра­є­ться, пру­ча­є­ться будь-яким змі­нам. І чи­ни­ти­ме опір, не­зва­жа­ю­чи на те, хто очо­лює по­да­тко­ву си­сте­му, На­сі­ров чи хтось ін­ший. Ті лю­ди, які сьо­го­дні тво­рять фі­скаль­ну по­лі­ти­ку в на­шій кра­ї­ні, ро­блять усе для то­го, щоб та­ка си­сте­ма і да­лі існу­ва­ла. І та­кі на­мі­ри у них у всіх. А якщо хтось у гли­би­ні ду­ші і хо­че щось змі­ни­ти, то йо­му не да­дуть цьо­го зро­би­ти».

Чо­му? То­му що си­сте­ма не змі­ни­ла­ся, а ко­жно­го ра­зу пе­ре­за­сно­ву­ва­ла­ся ци­ні­чним обра­зом. Про­тя­гом вже ба­га­тьох ро­ків ми спо­сте­рі­га­є­мо як в по­лі­ти­ку ідуть за­ра­ди то­го, щоб за­ро­би­ти або при­мно­жи­ти свої ка­пі­та­ли. Як пра­цює си­сте­ма, в ін­терв’ю strana.ua ра­ні­ше роз­по­від­ав Оле­ксандр Они­щен­ко, який за­явив, що «най­до­рож­чим за цю ка­ден­цію Ра­ди ви­йшло го­ло­су­ва­н­ня за від­став­ку Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, за мо­ї­ми оцін­ка­ми, то­ді це ко­шту­ва­ло 2—2,5 млн дол.».

Один з уча­сни­ків акції бі­ля Со­лом’ян­сько­го су­ду, на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій ЛЕЩЕНКО за­явив: «Ми тут сто­ї­мо не че­рез На­сі­ро­ва, а то­му, що укра­їн­ська вла­да пов­ні­стю ко­рум­по­ва­на», — на­пи­са­ла в Твіт­те­рі Окса­на Ко­ва­лен­ко. І все бу­ло б до­бре, як­би не бра­ти до ува­ги, що сам Лещенко по су­ті пред­став­ляє вла­ду — є чле­ном фра­кції БПП, хоч і ви­ко­ри­сто­вує ри­то­ри­ку кри­ти­ки.

«1) Упев­не­ний, що На­сі­ров по­ви­нен від­по­від­а­ти в су­ді і від­пу­ска­ти йо­го не мо­жна, — пи­ше в ФБ екс­перт Ві­та­лій КУЛИК. — 2) Але я не ві­рю в чи­сто­ту по­ми­слів НАБУ. Я вза­га­лі не ду­же ві­рю в ефе­ктив­ність ці­єї ор­га­ні­за­ції. 3) Але я ще біль­ше не ві­рю і не під­три­мую пер­со­на­жів, які ство­ри­ли умо­ви або без­по­се­ре­дньо бра­ли участь у ви­ста­ві «ви­бо­ри гла­ви ДФС». Сьо­го­дні во­ни зви­ну­ва­чу­ють вла­ду, По- ро­шен­ко, су­ди... Хо­ча во­ни за спи­ска­ми БПП по­тра­пи­ли в пар­ла­мент, вхо­ди­ли в рі­зно­ма­ні­тні гро­мад­ські «ко­мі­сії по кон­кур­сам», в На­цра­ду ре­форм. Во­ни бу­ли гла­ша­та­я­ми «ви­бо­ри пре­зи­ден­та в один тур». Всі ці па­но­ве — ча­сти­на Си­сте­ми. Во­ни її не ла­ма­ють, а під­три­му­ють. Один про­гни­лий стовп мі­ня­ють на ін­ший. 4) Са­ме ці «опти­мі­сти­чні» пер­со­на­жі і ли­по­ві со­тні­ко­ком­ба­ти і є (та­кож як і са­ма ни­ні­шня вла­да) контр­ре­во­лю­ці­єю. Про­сто ін­ший її фра­кці­єю...».

По-дру­ге, си­ту­а­ція з су­да­ми. Ра­ні­ше кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни Ми­ко­ла СІРИЙ в ко­мен­та­рі «Дню» під­кре­слю­вав: «Якщо ми огля­не­мо наш істо­ри­чний по­ступ, по­чи­на­ю­чи з не­за­ле­жно­сті, то на по­ча­тку 1990-х роз­ви­ток су­до­вої си­сте­ми від­бу­вав­ся в до­ста­тньо зро­зумі­лих і ло­гі­чних на­прям­ках. На мою дум­ку, цей роз­ви­ток на­віть мав по­зи­тив­не спря­му­ва­н­ня. Але десь на­при­кін­ці 1990-х по­ступ був втра­че­ний. По­рів­ню­ю­чи пе­рі­о­ди прав­лі­н­ня рі­зних пре­зи­ден­тів, мо­жна ска­за­ти, то пе рі од Куч ми ха рак те ри зу вав ся стрем­лі­н­ням взя­ти під кон­троль су­до­ву си­сте­му. Але йо­му не вда­ло­ся цьо­го зро­би­ти до кін­ця...».

Тут при­га­ду­є­ться істо­рія з суд­дею Юрі­єм Ва­си­лен­ком, який на по­ча­тку 2000-х рр. по­ру­шив кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти... ді­ю­чо­го то­ді пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми. Це вза­га­лі був пре­це­дент на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. Але вже че­рез де­який час він був ви­жи­тий з си­сте­ми. І фа­кти­чно ні­хто з ко­лег не став на йо­го за­хист, бо бо­я­ли­ся.

Ві­до­мий при­клад, який під­твер­джує від­су­тність ре­фор­ми су­до­вої си­сте­ми, є «спра­ва Гон­га­дзе-По­доль­сько­го». Зло­чи­ни про­ти гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го (ви­кра­де­н­ня та по­би­т­тя) і жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе (вбив­ство) ста­ли­ся в 2000 ро­ці, але за­мов­ни­ки до­сі на во­лі. Пра­во­охо­рон­на та су­до­ва си­сте­ми їх не чі­пає, на­ра­зі все ще три­ває суд на го­лов­ним ви­ко­нав­цем Оле­ксі­єм Пу­ка­чем.

ЯКИЙ ВИ­ХІД?

Го­ло­ва За­кар­пат­ської ОДА Ген­на­дій МОСКАЛЬ роз­по­від­ає на­сту­пну істо­рію: «У п’ятни­цю угор­ські по­лі­цей­ські за­три­ма­ли пра­ців­ни­ка від­ді­лу ми­тно­го оформ­ле­н­ня «Ба­тє­во» ми­тно­го по­сту «За­лі­зни­чний» За­кар­пат­ської ми­тни­ці ДФС, який на­ма­гав­ся ввез­ти в Укра­ї­ну кру­пну пар- тію нар­ко­ти­ків. Ми­тник ра­зом із во­ді­єм за­їжджав із Угор­щи­ни в Укра­ї­ну че­рез між­на­ро­дний пункт про­пу­ску «Ти­са» і схо­вав у са­ло­ні ав­то­мо­бі­ля 4 кг ма­ри­ху­а­ни, яку й зна­йшли угор­ці. Він уже у всьо­му зі­знав­ся й за­раз си­дить в угор­ській тюр­мі. Те, що ми­тник не від­бу­де­ться умов­ним по­ка­ра­н­ням, не­має жо­дних сум­ні­вів. Во­дія лег­ко­ви­ка пі­сля всіх з’ясу­вань від­пу­сти­ли до­до­му. Цей ви­па­док ще раз до­во­дить, який бар­дак від­бу­ва­є­ться на укра­їн­ській ми­тни­ці. І те, що по­ря­док тут до­во­ди­ться на­во­ди­ти не на­шим, а іно­зем­ним пра­во­охо­рон­ним стру­кту­рам, — ду­же кра­сно­мов­ний факт. До ре­чі, у нас цей ми­тник до­сі не звіль­не­ний. Ша­нов­ні пра­ців­ни­ки НАБУ, вчі­ться ро­бо­ти в угор­ських си­ло­ви­ків. Про­тя­гом кіль­кох го­дин зло­чи­нець був за­три­ма­ний, за­а­ре­што­ва­ний, у всьо­му зі­знав­ся й за­раз си­дить у в’язни­ці».

Зви­чай­но, цей іно­зем­ний при­клад є по­ка­зо­вим, однак щоб в Укра­ї­ні по­ча­ли­ся ре­аль­ні змі­ни, по­трі­бен де­мон­таж си­сте­ми 90-х. На жаль, пі­сля Єв­ро­май­да­ну цьо­го так і не від­бу­ло­ся. Пра­ви­ла гри не змі­ни­ли­ся — змі­ни­ли­ся ли­ше облич­чя при вла­ді. Ви­па­док з На­сі­ро­вим свід­чить про те, що від­бу­ва­є­ться су­ціль­на імі­та­ція — як ре­форм, так і зокре­ма по­ка­ра­н­ня зло­чин­ців. То­му ва­жли­во бу­ти на­по­ле­гли­ви­ми в прин­ци­по­вих спра­вах. Акти­ві­стам по­трі­бно за­йма­ти­ся під­го­тов­кою які­сних за­ко­но­про­е­ктів і бо­ро­ти­ся за їх прийня­т­тя. Є при­клад Ру­му­нії, де уча­сни­ки ба­га­то­ти­ся­чних про­те­стів та­ки до­мо­гли­ся сво­го — уряд був зму­ше­ний ска­су­ва­ти скан­даль­ні по­прав­ки до ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства.

Це сто­су­є­ться і змін в еко­но­мі­ці. Рів­но два ро­ки то­му Ігор Ко­ло­мой­ський на за­сі­да­н­ня пар­ла­мент­ської при­ва­ти­за­цій­ної ко­мі­сії за­кли­кав пе­ре­гля­ну­ти при­ва­ти­за­цію 1990-х — по­ча­тку 2000-х і допла­ти дер­жа­ві, а да­лі гра­ти за пра­ви­ла­ми. Про­те та­кий крок був ка­те­го­ри­чно не сприйня­тий, на­віть біль­ше — Ко­ло­мой­ський фа­кти­чно був зму­ше­ний по­да­ти у від­став­ку з по­са­ди го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА і ви­їха­ти за­кор­дон. Все за­ли­ши­ло­ся як і бу­ло. То­му вин­ний сьо­го­дні по­са­до­вець чи не вин­ний, су­спіль­ству вже важ­ко ро­зі­бра­ти­ся, бо во­но спо­сте­рі­гає су­ціль­не по­лі­ти­чне шоу без кін­це­во­го ре­зуль­та­ту. А звід­си і то­таль­на не­до­ві­ра до ор­га­нів вла­ди. Все це не мо­же не ви­кли­ка­ти три­во­гу, то­му що лю­ди по­ча­ли зви­ка­ти до імі­та­ції, а от­же — втра­ча­ти від­чу­т­тя кон­тро­лю за вла­дою. По­трі­бна пиль­ність.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.