Ан­ти­дот про­ти агре­сив­но­го су­сі­да

У кон­сти­ту­ції Ка­зах­ста­ну за­крі­пи­ли не­по­ру­шність не­за­ле­жно­сті дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Юрій РАЙХЕЛЬ

СИ­ТУ­А­ЦІЯ

Де­пу­та­ти обох па­лат пар­ла­мен­ту Ка­зах­ста­ну на спіль­но­му за­сі­дан­ні ухва­ли­ли у дру­го­му й оста­то­чно­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін і до­пов­нень до Кон­сти­ту­ції Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан». Він був під­го­тов­ле­ний спіль­но­ю­ко­мі­сі­є­ю­пар­ла­мен­ту.

Як за­ува­жив го­ло­ва ко­мі­сії Нур­лан Абді­ров, за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає 26 по­пра­вок до 19 ста­тей кон­сти­ту­ції: «Вва­жа­є­мо, що в рам­ках роз­гля­ду за­ко­но­про­е­кту в дру­го­му чи­тан­ні ва­жли­во ма­ти ці­лі­сне уяв­ле­н­ня про су­тність усі­єї кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми».

Ве­ли­кий блок по­пра­вок по­ру­шує пи­та­н­ня пе­ре­роз­по­ді­лу вла­дних пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та, пар­ла­мен­ту й уря­ду. «Ці по­прав­ки на­прав­ле­ні на ре­а­лі­за­цію Пла­ну На­ції єл­ба­си (гла­ва на­ції — офі­цій­ний ти­тул На­зар­ба­є­ва. — Авт.) «100 кон­кре­тних кро­ків». По­за сум­ні­вом, ви­ві­ре­ним кро­ком ста­ло збе­ре­же­н­ня ком­пе­тен­ції пре­зи­ден­та з пи­тань обо­ро­но­зда­тно­сті, зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, за­хи­сту кон­сти­ту­ції та за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної ро­бо­ти гі­лок дер­жав­ної вла­ди та їх вза­є­мо­дія. За­крі­плю­є­ться нор­ма про те, що пар­ла­мент здій­снює за­ко­но­дав­чу вла­ду».

Зокре­ма, роз­ши­рю­є­ться роль ма­жи­лі­су — ни­жньої па­ла­ти пар­ла­мен­ту — при фор­му­ван­ні уря­ду, а та­кож по­си­лю­ю­ться кон­троль­ні пов­но­ва­же­н­ня пар­ла­мен­ту та па­лат за ді­яль­ні­стю­ка­бі­не­ту мі­ні­стрів.

Згі­дно з прийня­ти­ми по­прав­ка­ми, за­твер­джу­ва­ти держ­про­гра­ми, при­йма­ти рі­ше­н­ня про єди­ну си­сте­му фі­нан­су­ва­н­ня й опла­ту пра­ці всіх дер­жав­них слу­жбов­ців за­мість пре­зи­ден­та бу­де уряд кра­ї­ни. Від пре­зи­ден­та до прем’єр-мі­ні­стра пе­ре­хо­дять пов­но­ва­же­н­ня що­до фор­му­ва­н­ня ка­бі­не­ту мі­ні­стрів. Про­те є ва­жли­ве до­пов­не­н­ня «за узго­дже­н­ням із гла­во­ю­дер­жа­ви» — за ним за­ли­ша­є­ться ви­ня­тко­ве пра­во при­зна­ча­ти мі­ні­стрів обо­ро­ни та за­кор­дон­них справ. Не уто­чню­є­ться, хто при­ймає оста­то­чне рі­ше­н­ня в ра­зі роз­бі­жно­стей у ка­дро­вих пи­та­н­нях. За умов­ча­н­ням пе­ред­ба­ча­є­ться, що остан­нє сло­во все-та­ки за­ли­ша­є­ться за чин­ним пре­зи­ден­том На­зар­ба­є­вим.

Крім то­го, прем’єр-мі­ністр Ка­зах­ста­ну зві­ту­ва­ти­ме про ви­ко­на­ну ро­бо­ту сво­го ка­бі­не­ту не ли­ше пе­ред гла­во­ю­дер­жа­ви, а й пе­ред де­пу­та­та­ми ма­жи­лі­су. Про­те без узго­дже­н­ня із пре­зи­ден­том пар­ла­мент не змо­же від­пра­ви­ти у від­став­ку як уряд у ці­ло­му, так і окре­мих мі­ні­стрів. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція і з ухва­ле­н­ням за­ко­нів, де остан­нє сло­во, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться за пре­зи­ден­том кра­ї­ни.

За узго­дже­н­ням із пре­зи­ден­том уряд змо­же роз­пу­ска­ти пред­став­ни­цькі ор­га­ни на мі­сцях (ма­слі­ха­ти), але звіль­ня­ти з по­сад акі­мів (гу­бер­на­то­рів) обла­стей і міст ре­спу­блі­кан­сько­го зна­че­н­ня — Аста­ни й Ал­ма­ти — він не має пра­ва. Як і ра­ні­ше, їхня до­ля за­ли­ша­є­ться в ру­ках пре­зи­ден­та кра­ї­ни.

Ще одна ва­жли­ва по­прав­ка, пов’яза­на, ма­буть, зі змі­ною між­на­ро­дно­го ста­но­ви­ща і ви­ни­кне­н­ням но­вих за­гроз для кра­ї­ни. По­прав­ки до стат­ті 91 Кон­сти­ту­ції за­крі­плю­ють не­по­ру­шність не­за­ле­жно­сті дер­жа­ви, а та­кож обов’ яз­ко­ву на­яв­ність ви­снов­ку Кон­сти­ту­цій­ної Ра­ди Ре­спу­блі­ки що­до змін і до­пов­нень в Основ­ний за­кон. У стат­ті 91 Кон­сти­ту­ції пря­мо вста­нов­лю­є­ться, що ра­зом з уні­тар­ні­стю, те­ри­то­рі­аль­ною ці­лі­сні­стю­ре­спу­блі­ки та фор­мою прав­лі­н­ня ні в яких ви­пад­ках, на­віть шля­хом пе­ре­гля­ду Основ- но­го за­ко­ну, не мо­же бу­ти змі­не­на не­за­ле­жність Ка­зах­ста­ну.

Во­че­видь, що по­дії в Укра­ї­ні, а ще ра­ні­ше в Гру­зії, а та­кож по­стій­ні на­мі­ри ро­сій­ських по­лі­ти­ків що­до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ка­зах­ста­ну зму­си­ли прийня­ти та­кі по­прав­ки. Більш то­го, як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, це пи­та­н­ня обго­во­рю­ва­ло­ся під час не­дав­ньо­го ві­зи­ту пре­зи­ден­та Пу­ті­на до Ка­зах­ста­ну. Зви­чай­но, офі­цій­на Мо­сква на сло­вах за­пе­ре­чує які-не­будь спро­би змі­ни кор­до­ну між кра­ї­на­ми, але на­яв­ність до­го­во­ру Ро­сії з Укра­ї­ною, що за­крі­плює її те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, ні­скіль­ки не за­ва­див оку­па­ції Кри­му та від­тор­гнен­ню­йо­го від на­шої кра­ї­ни. Са­ме то­му в Кон­сти­ту­ції Ка­зах­ста­ну по­ква­пи­ли­ся за­крі­пи­ти не­по­ру­шність її не­за­ле­жно­сті. Адже зав­жди мо­жна зна­йти так зва­них вві­чли- вих чо­ло­ві­чків, осо­бли­во в пів­ні­чних ре­гіо­нах Ка­зах­ста­ну, схиль­них за­яви­ти про істо­ри­чні пра­ва Ро­сії на ці те­ри­то­рії. При­чо­му не ли­ше на пів­ні­чну ча­сти­ну, а на всю­кра­ї­ну. Не ви­пад­ко­во ж Пу­тін ска­зав, що до 1991 ро­ку Ка­зах­стан ні­ко­ли не був не­за­ле­жно­ю­кра­ї­ною . При­ціл на май­бу­тнє — оче­ви­дний.

Ка­зах­стан був не про­сто пре­зи­дент­сько­ю­ре­спу­блі­кою , а су­пер­пре­зи­дент­ською. Пра­кти­чно ні­чо­го, на­віть дрі­бні пи­та­н­ня, не ви­рі­шу­ва­ли­ся без оста­то­чно­го за­твер­дже­н­ня єл­ба­си. Схо­же, що не­ми­ну­чий тран­зит вла­ди, який на­бли­жа­є­ться, зму­сив На­зар­ба­є­ва шу­ка­ти ле­галь­ні спосо­би під­го­тов­ки до цьо­го про­це­су.

Го­лов­но­ю­за­ли­ша­є­ться усе та ж про­бле­ма. Не зва­жа­ю­чи на фор­маль­ну пе­ре­да­чу пов­но­ва­жень пар­ла­мен­ту й уря­ду, оста­то­чне рі­ше­н­ня за­ли­ша­є­ться за пре­зи­ден­том. Лу­ка­ве до­пов­не­н­ня « за узго­дже­н­ням із гла­вою дер­жа­ви» ні­ве­лює усі так зва­ні роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень пар­ла­мен­ту й уря­ду. Скіль­ки не пе­ре­да­вай пов­но­ва­жень — узго­дже­н­ня не уни­кну­ти. Звід­си ви­пли­ває, що всі змі­ни та до­пов­не­н­ня на да­но­му ета­пі за­ли­ша­ю­ться фі­кці­єю.

Про­те слід вра­ху­ва­ти мо­жли­ву кар­ди­наль­ну змі­ну в роз­по­ді­лі вла­ди у ра­зі, ко­ли пре­зи­ден­том ста­не ін­ша лю­ди­на. Тут на пер­ший план ви­хо­дять три най­ва­жли­ві­ші об­ста­ви­ни.

По-пер­ше. М’який без мо­жли­вих по­тря­сінь тран­зит вла­ди. Елі­ти по­вин­ні до­мо­ви­ти­ся, а за­ко­но­дав­ча осно­ва вже пе­ред­ба­че­на.

По-дру­ге. З пер­шо­го по­вин­на ви­ті­ка­ти та збе­рі­га­ти­ся ста­біль­ність у дер­жа­ві. І для цьо­го ду­же по­трі­бни­ми бу­дуть щой­но прийня­ті по­прав­ки до Кон­сти­ту­ції.

По-тре­тє. Ве­ли­ко­му й агре­сив­но­му су­сі­до­ві на­о­чно по­ка­зу­є­ться, що зро­бле­но все для то­го, щоб у ньо­го не бу­ло жо­дних шан­сів по­грі­ти ру­ки на мо­жли­вих змі­нах у Ка­зах­ста­ні.

На­скіль­ки На­зар­ба­єв, що так дов­го пра­вить кра­ї­ною, пе­ред­ба­чив усі ва­рі­ан­ти роз­ви­тку по­дій, ді­зна­є­мо­ся ли­ше у май­бу­тньо­му.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.