«Укра­ї­на по­ча­ла пра­во­ву бо­роть­бу»

Про по­ча­ток слу­хань у Га­азь­ко­му су­ді по­зо­ву до Ро­сії, яка по­ру­шує кон­вен­ції з про­ти­дії фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День» Під­го­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК

Учо­ра у Між­на­ро­дно­му су­ді Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій (ООН) у Га­а­зі роз­по­ча­ли­ся пу­блі­чні слу­ха­н­ня за по­зо­вом Укра­ї­ни до Ро­сії що­до про­ти­дії фі­нан­су­ван­ню­те­ро­ри­зму та ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції. На­га­да­є­мо, що Укра­ї­на звер­ну­ла­ся до Між­на­ро­дно­го су­ду з по­зо­вом 16 сі­чня, про­ся­чи суд вста­но­ви­ти, що Ро­сія по­ру­ши­ла ці кон­вен­ції сво­є­ю­під­трим­ко­ю­бо­йо­ви­ків на Дон­ба­сі, а та­кож не­за­кон­но­ю­о­ку­па­ці­є­ю­Кри­му й пе­ре­слі­ду­ва­н­ням там крим­сько­та­тар­ської й укра­їн­ської гро­мад.

«Істо­ри­чна мить: із 6 бе­ре­зня Укра­ї­на пред­став­ля­ти­ме до­ка­зи зло­чи­нів Ро­сії в Між­на­ро­дно­му су­ді ООН у Га­а­зі». «Прав­да силь­ні­ша за зброю!» Так Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко у Facebook від­ре­а­гу­вав на по­ча­ток роз­гля­ду укра­їн­сько­го по­зо­ву.

Тим ча­сом ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на Ге­ра­щен­ко так анон­су­ва­ла по­ча­ток слу­хань: «Укра­ї­на по­чи­нає пра­во­ву бо­роть­бу, між­на­ро­дну про­ти­ді­ю­агре­сії Ро­сії в юри­ди­чно­му по­лі, про­ти­дії оку­па­ції Кри­му і Дон­ба­су, ма­со­во­му по­ру­шен­ню­прав лю­ди­ни». «Бу­де га­ря­че і не­про­сто, Мо­сква і вся її про­па­ган­дист­ська бре­хли­ва ма­ши­на теж го­ту­ю­ться і ду­же ре­фле­ксу­ють що­до цьо­го су­ду», — на­пи­са­ла во­на у Facebook.

Офі­цій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни Оле­на Зер­каль під час сво­го ви­сту­пу за­зна­чи­ла, що Ро­сія по­ру­ши­ла мі­жна­ро­дне пра­во і злов­жи­ває пра­ва­ми лю­ди­ни, на­да­ю­чи до­по­мо­гу не­за­кон­ним вій­сько­вим фор­му­ва­н­ням на те­ри­то­рії Укра­ї­ни і в оку­по­ва­но­му Кри­му. « Кіль­кість здій­сне­них по­стрі­лів ли­ше в Ав­ді­їв­ці за остан­ні ти­жні ся­гну­ла май­же 15 ти­сяч. Ця кіль­кість боє­при­па­сів екві­ва­лен­тна 14 за­пов­не­ним ван­та­жним ва­го­нам. У той са­мий час офі­цій­ний пред­став­ник пре­зи­ден­та РФ пу­блі­чно ви­слов­лює на­дію, що у бо­йо­ви­ків на схо­ді Укра­ї­ни не за­кін­ча­ться боє­при­па­си. Чи мо­же ли­ша­ти­ся якийсь сум­нів у то­му, хто по­ста­чає це озбро­є­н­ня? Ні. Це ро­бить Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція», — на­го­ло­си­ла Зер­каль.

За її сло­ва­ми, Укра­ї­на про­сить Між­на­ро­дний суд про тим­ча­со­ві за­хо­ди на час роз­гля­ду спра­ви. Зокре­ма, до­мог­ти­ся від Ро­сії не­гай­но при­пи­ни­ти ма­те­рі­аль­ну й ін­шу під­трим­ку «груп, які вда­ва­ли­ся до актів те­ро­ри­зму про­ти ци­віль­них в Укра­ї­ні», і вчи­ни­ти тиск на та­кі гру­пи, щоб во­ни на­да­лі так не чи­ни­ли, а та­кож утри­ма­ти­ся від дис­кри­мі­на­ції у Кри­му, зокре­ма, зу­пи­ни­ти чин­ність за­бо­ро­ни Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду та йо­го ді­яль­но­сті й роз­слі­ду­ва­ти зни­кне­н­ня крим­ських та­тар.

Зі сво­го бо­ку, про­фе­сор Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту, який пред­став­ляє Укра­ї­ну в да­но­му роз­гля­ді, Га­рольд Хон­джі Кох уто­чнив, що йде­ться про тим­ча­со­ві за­хо­ди, які б за­по­бі­гли по­гір­шен­ню­си­ту­а­ції. «Тим­ча­со­ві за­хо­ди за­сто­со­ву­ю­ться у ви­пад­ках, ко­ли по­дії швид­ко­плин­ні і ко­ли си­ту­а­ція на мі­сцях змі­ню­є­ться ду­же швид­ко, як це бу­ло пред­став­ле­но в по­зо­ві Еква­то­рі­аль­ної Гві­неї про­ти Фран­ції, а та­кож во­ни за­сто­со­ву­ю­ться в то­му ви­пад­ку, ко­ли по­ру­ше­н­ня ста­ли­ся не­дав­но і є не­об­хі­дність за­по­біг­ти їх по­вто­рен­ню», — роз­по­вів він.

Про­фе­сор та­кож за­зна­чив, що тим­ча­со­ві за­хо­ди за­сто­со­ву­ю­ться у ви­пад­ках, ко­ли є не­об­хі­дність за­хи­сту ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня. «Якщо ко­ро­тко ви­кла­сти по­зов укра­їн­ської сто­ро­ни, то Укра­ї­на на­ма­га­є­ться до­мог­ти­ся за­хи­сту ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, яке під­да­є­ться не­без­пе­ці че­рез за­сто­су­ва­н­ня зброї. У Кри­му укра­їн­ська сто­ро­на ви­ма­гає від РФ при­пи­ни­ти пе­ре­шко­джа­н­ня ді­яль­но­сті етні­чних гро­мад. Якщо це не від­бу­де­ться — це при­не­се ве­ли­кі ма­те­рі­аль­ні й мо­раль­ні втра­ти», — по­ін­фор­му­вав він.

Зви­чай­но, сам факт по­ча­тку слу­хань по­зо­ву Укра­ї­ни про­ти Ро­сії є по­зи­тив­ним, ін­ше пи­та­н­ня, скіль­ки ча­су пі­де на ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів у Між­на­ро­дно­го су­ду ООН. Як по­ві­до­ми­ла ре­чни­ця МЗС Укра­ї­ни Мар’яна Бе­ца, на це мо­же зна­до­би­тись до двох мі­ся­ців. Ра­зом із тим во­на на­го­ло­си­ла: «Ці слу­ха­н­ня дій­сно ду­же ва­жли­ві, але це слу­ха­н­ня не по су­ті спра­ви, а слу­ха­н­ня що­до за­пи­ту Укра­ї­ни про за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів про­ти РФ. Оскіль­ки спра­ва по су­ті бу­де роз­гля­да­ти­ся, за пра­кти­ко­ю­су­ду, кіль­ка ро­ків».

«День» звер­нув­ся до ко­ли­шньо­го Упов­но­ва­же­но­го Укра­ї­ни в Між­на­ро­дно­му Су­ді ООН, юри­ста­мі­жна­ро­дни­ка, про­фе­со­ра Во­ло­ди­ми­ра ВАСИЛЕНКА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня по­ча­тку роз­гля­ду по­зо­ву Укра­ї­ни про­ти Ро­сії у Га­азь­ко­му су­ді.

«САМ ФАКТ РОЗ­ГЛЯ­ДУ СПРА­ВИ Є СВІДЧЕННЯМ ТО­ГО, ЩО РО­СІЯ НЕ РАХУЄТЬСЯ З ВИМОГАМИ МІЖ­НА­РО­ДНО­ГО ПРА­ВА»

— Зви­чай­но, з то­чки зо­ру ін­те­ре­сів Укра­ї­ни, це по­зи­тив­ний факт. Ду­маю, що Між­на­ро­дний суд ООН ви­знає Ро­сі­ю­вин­но­юу по­ру­шен­ні як кон­вен­цій про за­бо­ро­ну всіх форм ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції, так і кон­вен­цій про за­бо­ро­ну фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму.

Але це не ви­рі­шує го­лов­ної про­бле­ми — від­по­від­аль­но­сті Ро­сії за зброй­ну агре­сі­ю­про­ти Укра­ї­ни. Пи­та­н­ня зброй­ної агре­сії та її ква­лі­фі­ка­ції бу­де роз­гля­да­ти­ся ли­ше по­бі­жно, що по­ру­ше­н­ня цих кон­вен­цій ста­ло­ся в умо­вах ане­ксії Кри­му і зброй­но­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Але суд не ква­лі­фі­ку­ва­ти­ме дії Ро­сії як зброй­ну агре­сі­юі не ви­но­си­ти­ме рі­ше­н­ня про від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, про ком­пен­са­ці­ю­шко­ди, якої за­зна­ла Укра­ї­на вна­слі­док зброй­ної агре­сії, не бу­де роз­гля­да­ти пи­та­н­ня про по­ка­ра­н­ня вин­них у вчи­нен­ні агре­сії як зло­чи­ну й у вчи­нен­ні во­єн­них зло­чи­нів.

Хо­ча вла­да на­ма­га­є­ться по­да­ти цей по­зов до Між­на­ро­дно­го су­ду ООН, як та­кий, що озна­ча­ти­ме ре­а­лі­за­ці­ю­від­по­від­аль­но­сті Ро­сії за агре­сі­ю­про­ти Укра­ї­ни, але на­справ­ді там бу­де йти­ся про від­по­від­аль­ність Ро­сії за по­ру­ше­н­ня двох кон­вен­цій і не біль­ше. І то, рі­ше­н­ня що­до Укра­ї­ни бу­де по­зи­тив­ним, якщо во­на спро­мо­же­ться пе­ре­ко­на­ти суд, що дій­сно ці кон­вен­ції бу­ли по­ру­ше­ні.

У по­зо­ві зі­бра­но ду­же ба­га­то до­ка­зів. На мій по­гляд, во­ни пе­ре­кон­ли­ві, і сам факт роз­гля­ду ці­єї спра­ви про по­ру­ше­н­ня кон­вен­ції є свідченням то­го, що Ро­сія не рахується з вимогами між­на­ро­дно­го пра­ва та за­зі­хає на між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док.

Однак Ро­сія, як пра­ви­ло, не до­три­му­є­ться між­на­ро­дних зо­бов’язань вза­га­лі й на­вряд чи бу­де ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня Між­на­ро­дно­го су­ду ООН, яке, ско­рі­ше за все, бу­де на ко­ристь Укра­ї­ни. Два ро­ки то­му в Га­а­зі від­був­ся між­на­ро­дний ар­бі­траж і він ухва­лив рі­ше­н­ня про ви­пла­ту Ро­сі­єю 50 млрд до­ла­рів акціо­не­рам ком­па­нії «ЮКОС» за шко­ду, яка бу­ла спри­чи­не­на про­ти­прав­но­ю­на­ціо­на­лі­за­ці­є­ю­ці­єї ком­па­нії. Однак до­сі Ро­сія не пла­тить і не зби­ра­є­ться ви­пла­чу­ва­ти ком­пен­са­цію.

В ста­ту­ті Між­на­ро­дно­го су­ду ООН за­зна­че­но, що в ра­зі, якщо дер­жа­ва не до­три­му­є­ться йо­го рі­шень, він мо­же звер­ну­ти­ся до Ра­ди Без­пе­ки ООН з ви­мо­го­ю­за­без­пе­чи­ти ви­ко­на­н­ня рі­шень. Про­те цей шлях не бу­де ефе­ктив­ним, оскіль­ки Ро­сія ко­ри­сту­є­ться в Ра­ді Без­пе­ки ООН пра­вом ве­то. І єди­ний шлях при­му­си­ти Ро­сію до­три­му­ва­ти­ся між­на­ро­дно­го пра­ва, від­но­ви­ти між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док, ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня між­на­ро­дних су­дів — це за­сто­су­ва­н­ня жорс­тких і ши­ро­ко­мас­шта­бних сан­кцій що­до Ро­сії. Ро­сія, як свід­чить пра­кти­ка, не діє від­по­від­но до між­на­ро­дно­го пра­ва і ке­ру­є­ться не си­лою пра­ва, а пра­вом силь­но­го. І ли­ше ор­га­ні­зо­ва­ний між­на­ро­дним спів­то­ва­ри­ством при­мус дасть свій ефект. І то­му укра­їн­ська ди­пло­ма­тія по­вин­на пра­цю­ва­ти на те, щоб пе­ре­ко­на­ти мі­жна­ро­дне спів­то­ва­ри­ство ство­ри­ти ан­ти­пу­тін­ську ко­а­лі­цію, як сво­го ча­су бу­ла ство­ре­на ан­ти­гі­тле­рів­ська ко­а­лі­ція з тим, щоб при­тяг­ти зло­чин­ну дер­жа­ву, яко­ює сьо­го­дні Ро­сія, до від­по­від­аль­но­сті.

Без­пе­ре­чно, тре­ба бу­ло звер­та­ти­ся до Між­на­ро­дно­го су­ду ООН і ви­ма­га­ти вста­нов­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті Ро­сії за по­ру­ше­н­ня цих кон­вен­цій, однак па­ра­лель­но з цим укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво вже дав­но ма­ло би ство­ри­ти все­ре­ди­ні кра­ї­ни між­ві­дом­чий ко­ор­ди­на­цій­ний ор­ган, який був би упов­но­ва­же­ний під­го­ту­ва­ти кон­со­лі­до­ва­ну пре­тен­зі­ю­Укра­ї­ни, як дер­жа­ви, яка за­зна­ла зброй­ної агре­сії від Ро­сії, як дер­жа­ви, яка вчи­ни­ла зброй­ну агре­сі­ю­про­ти Укра­ї­ни. І в цій кон­со­лі­до­ва­ній пре­тен­зії не­об­хі­дно за­фі­ксу­ва­ти та юри­ди­чно офор­ми­ти всі фа­кти, які свід­чать про вчи­не­н­ня Ро­сі­є­ю­зброй­ної агре­сії та які свід­чать про шко­ду, яку за­вда­ла агре­сія Укра­ї­ні та про об­сяг тих зби­тків, які по­не­сла укра­їн­ська дер­жа­ва вна­слі­док не­пра­во­мір­них дій РФ, во­єн­них зло­чи­нів, ско­є­них в хо­ді ці­єї агре­сії зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті. Ця кон­со­лі­до­ва­на пре­тен­зія мо­гла б бу­ти фор­маль­но пред’яв­ле­на по ди­пло­ма­ти­чних ка­на­лах Ро­сії — як дер­жа­ві-агре­со­ру.

Це той ал­го­ритм, мо­дель, яка існує в між­на­ро­дно­му пра­ві. Зви­чай­но, Ро­сія від­мо­ви­ться від за­до­во­ле­н­ня ці­єї пре­тен­зії, але бу­де за­фі­ксо­ва­на пра­во­ва по­зи­ція Укра­ї­ни, уся спри­чи­не­на шко­да й об­сяг ви­мог Укра­ї­ни до Ро­сії.

Ми не зна­є­мо, що тра­пи­ться за рік- два- три. У свій час Гі­тлер теж не спо­ді­вав­ся, що йо­го при­тя­гнуть до від­по­від­аль­но­сті і що від­по­від­аль­ним бу­де ви­ще ке­рів­ни­цтво Тре­тьо­го Рей­ху та Ні­меч­чи­на як дер­жа­ва. Але це ста­ло­ся.

Про по­ча­ток слу­хань у Га­азь­ко­му су­ді по­зо­ву до Ро­сії, яка по­ру­шує кон­вен­ції з про­ти­дії фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.