Три Гран-прі!

Впер­ше ці­лий «бу­кет» пе­ре­мож­ців по­да­ру­вав VII Між­на­ро­дний кон­курс PREMIER

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Із ве­ли­ким успі­хом у Ки­є­ві від­бу­ло­ся твор­че зма­га­н­ня у двох на­прям­ках — «Ака­де­мі­чний во­кал» (усьо­го — 305 уча­сни­ків: со­лі­сти — 65, ан­сам­блі — 8 і хо­ри — 7 ) та «Кла­си­чна хо­ре­о­гра­фія» (три со­тні уча­сни­ків). Ге­о­гра­фія кон­кур­су бу­ла ши­ро­кою— від Лі­ва­ну, Ки­таю, Ку­би, Ро­сії до Укра­ї­ни.

— Упер­ше за всю­і­сто­рію кон­кур­су бу­ло при­су­дже­но три Гран-прі! Рі­вень уча­сни­ків ду­же по­ра­ду­вав чле­нів жу­рі і гля­да­чів, — роз­ка­за­ла «Дню» Сві­тла­на СУХОМЛИНОВА, го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту PREMIER, пре­зи­дент Бла­го­дій­но­го фон­ду « ВІВАТ АРТ. — Гран- прі у ка­те­го­рії « А » отри­ма­ла 10- рі­чна Ла­за­ре­ва Єва (Су­ми), у ка­те­го­рії «В» — 12-рі­чна Ма­рія Ван Хоф (Укра­ї­на — Гол­лан­дія) і хо­ре­о­гра­фі­чний ан­самбль «Бі­лі жу- рав­лі» (Ки­їв), які бли­ску­че ви­ко­на­ли ком­по­зи­ці­юД. Рос­сі­ні з опе­ри «Со­ро­ка-зло­дій­ка».

Спі­ва­ки в мо­лод­ших, се­ре­дніх, а осо­бли­во стар­ших гру­пах про­де­мон­стру­ва­ли ви­со­ко­кла­сний опер­ний во­кал. Як зі­зна­ва­ли­ся суд­ді, ко­жен со­ліст мав свою « ро­дзин­ку » у ви­сту­пах, і їм бу­ло скла­дно ви­зна­чи­ти най­кра­що­го.

Пер­шу пре­мі­ю­о­три­ма­ла Ана­ста­сія Поліщук (Ки­їв) — на фото , дру­ге мі­сце роз­ді­ли­ли на трьох спів­а­ків — Де­нис Шпак (Ки­їв), Го Ця­ньпін (Ки­тай) та Їв Ха­ві Ві­кто­рія Джейн Аніс (Лі­ван).

Хо­чу від­зна­чи­ти, що ле­во­ва ча­сти­на кон­кур­сан­тів пред­став­ля­ла са­ме кла­си­чну хо­ре­о­гра­фію (45 бу­ло со­лі­стів) — та­ко­го ще не бу­ло ні ра­зу. До ре­чі, впер­ше ан­самбль кла­си­чної хо­ре­о­гра­фії «Бі­лі жу­рав­лі» отри­мав Гран­прі. Ці­ка­ви­ми бу­ли ком­по­зи­ції й су­ча­сно­го тан­цю.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.