По­ми­луй­те кві­ти

Уже 17-й раз у Хо­ло­дно­му Яру стар­тує акція із за­хи­сту пер­во­цві­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Три за­їзди, ко­жен три­ва­лі­стю­ти­ждень, за­га­лом близь­ко 70 уча­сни­ків і ти­ся­чі кві­тів, які тре­ба за­хи­сти­ти, — та­кі умо­ви тра­ди­цій­ної акції «Пер­во­цвіт», що про­хо­дить на те­ри­то­рії Хо­ло­дно­го Яру. У цій мі­сци­ні у рі­зні ча­си роз­гор­та­лись ва­жли­ві істо­ри­чні по­дії, а ще там є уні­каль­на по­пу­ля­ція під­сні­жни­ка склад­ча­сто­го, за­не­се­но­го до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. Акція з їх за­хи­сту є іні­ці­а­ти­во­ю­На­ціо­наль­но­го істо­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Чи­ги­рин» та Чер­ка­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го.

«Сту­ден­ти за­їжджа­ють під ліс і що­дня про­тя­гом трьох ти­жнів ідуть на ло­ка­ції з під­сні­жни­ка­ми та охо­ро­ня­ють їх, — роз­по­від­ає Оль­га ГАЛУШКО, аспі­ран­тка На­ціо­наль­но­го бо­та­ні­чно­го са­ду іме­ні М. М. Гри­шка, спів­ро­бі­тни­ця фі­лі­а­лу «Хо­ло­дний Яр» за­по­від­ни­ка «Чи­ги­рин» . — Ми зі сту­ден­та­ми за­їжджа­є­мо 7 бе­ре­зня. Та­кож ми з во­лон­те­ра­ми з рі­зних гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій про­бу­ли на ло­ка­ції у ми­ну­лі ви­хі­дні, ко­ли там ве­ли­ка від­ві­ду­ва­ність. На­ше зо­бов’яза­н­ня — про­сві­тни­цька ро­бо­та і бо­роть­ба з бра­ко­ньєр­ством. Бу­ли лю­ди, що при­йшли по кві­ти з ло­па­та­ми, — ми по­ясни­ли їм, яка від­по­від­аль­ність за та­кий зло­чин, і це по­ді­я­ло».

До­ки ча­сти­на акти­ві­стів діє у лі­сі, ін­ші ро­блять рей­ди у Чер­ка­сах. Ко­ли ба­чать про­даж рід­кі­сних кві­тів, що ка­ра­є­ться стат­тею 88-1 «По­ру­ше­н­ня по­ряд­ку при­дба­н­ня чи збу­ту об’єктів тва­рин­но­го або ро­слин­но­го сві­ту» Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, ви­кли­ка­ють по­лі­цію або еко­ін­спе­кцію.

«За остан­ні ро­ки, зокре­ма зав­дя­ки на­шій акції, по­пу­ля­ція під­сні­жни­ків тро­хи зро­сла, мі­сце­ві мен­ше хо­дять по пер­во­цві­ти, мен­ше їх рвуть. Ми зу­пи­ни­ли чи­ма­ло бра­ко­ньє­рів, — про­дов­жує Оль­га Галушко. — Цьо­го ро­ку ми по­ки не фі­ксу­ва­ли про­да­жу кві­тів, але бо­ї­мо­ся, що пе­ред свя­том, 7—8 бе­ре­зня, про­бле­ма бу­де».

До ре­чі, за­кон по­ру­шує як про­да­вець, так і по­ку­пець пер­во­цві­тів. Але, за­зна­чає Оль­га Галушко, не ви­ста­чає кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, щоб бо­ро­ти­ся з кві­тко­вим ма­ро­дер­ством, а на гро­мад­ських за­са­дах за всім не впиль­ну­єш. «По­трі­бні змі­ни до за­ко­но­дав­ства, — на­го­ло­шує спів­ро­бі­тни­ця «Чи­ги­ри­на». — Штраф 17 гри­вень — це на­віть не смі­шно. Тре­ба вне­сти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, щоб збіль­ши­ти штра­фи за зри­ва­н­ня рід­кі­сних ви­дів ро­слин з Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. Ми — на­у­ков­ці, спів­ро­бі­тни­ки бо­тса­ду іме­ні Гри­шка — цьо­го до­ма­га­є­мось».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.