Чи ви­сто­їть но­ва на­зва?

До­лю пар­ку Ре­фор­ма­ції у Чер­нів­цях ви­рі­шать де­пу­та­ти мі­ської ра­ди на кві­тне­вій се­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

На­при­кін­ці сі­чня у Чер­нів­цях не­спо­ді­ва­но з’явив­ся пер­ший у сві­ті парк Ре­фор­ма­ції. Біль­ші­стю го­ло­сів за та­ку на­зву вза­мін ко­ли­шньої «Парк від­по­чин­ку «Жов­тне­вий» про­го­ло­су­ва­ли на се­сії де­пу­та­ти Чер­ні­ве­цької мі­ської ра­ди. Во­ни під­три­ма­ли ідею гро­мад­сько­го ді­я­ча Ми­ко­ли Гунь­ка.

«Ста­ра на­зва є від­го­мо­ном то­та­лі­тар­ної си­сте­ми, що па­ну­ва­ла сім­де­сят ро­ків та че­рез яку ми так по­га­но жи­ве­мо. На­то­мість Ре­фор­ма­ція — це від­нов­ле­н­ня, по­вер­не­н­ня до на­ле­жно­го ста­ну, тоб­то від­нов­ле­н­ня по­ряд­ку, вза­є­мо­по­ва­ги та за­галь­но­люд­ських мо­раль­них цін­но­стей, за­ра­ди чо­го, вла­сне, сьо­го­дні бо­ре­ться Укра­ї­на. Са­ме це мав на ува­зі, іні­ці­ю­ю­чи еле­ктрон­ну пе­ти­цію що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня пар­ку в рік 500-річ­чя Ре­фор­ма­ції, про­го­ло­ше­но­го Ро­ком Ре­фор­ма­ції Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Зре­штою, ма­є­мо пре­це­дент змі­ни ана­ло­гі­чної на­зви «Жов­тне­вий» одним із най­біль­ших кі­но­те­а­трів мі­ста», — ка­же М. Гунь­ко.

Однак пі­сля офі­цій­но­го пе­ре­йме­ну­ва­н­ня пар­ку в мі­сті здійня­ла­ся справ­жня бу­ча. Ка­те­го­ри­чно про­ти но­вої на­зви ви­сту­пи­ли со­тні чер­нів­чан рі­зно­го ві­ку. Якщо одні про­по­ну­ва­ли вко­тре змі­ни­ти на­зву пар­ку на яку-не­будь ін­шу (при­мі­ром, на «Озер­ний», оскіль­ки на йо­го те­ри­то­рії є кіль­ка озер), то ін­ші во­лі­ли по­вер­ну­ти ста­ру.

«Я не про­ти від­зна­че­н­ня пів­ти­ся­чо­лі­тньо­го юві­лею Ре­фор­ма­ції, але, не за­ми­слю­ю­чись над вла­сни­ми ді­я­ми, будь- яку до­бру спра­ву мо­жна до­ве­сти до аб­сур­ду. Ре­фор­ма­ція — ду­же скла­дне яви­ще. У Єв­ро­пі це був до­во­лі агре­сив­ний пе­рі­од, пов’яза­ний з три­ва­ли­ми ре­лі­гій­ни­ми вій­на­ми, го­ні­н­ня­ми то­що. То­му для по­пу­ляр­но­го мі­сця від­по­чин­ку мі­стян це до­во­лі гні­тю­ча на­зва. Як­би юві­лей Ре­фор­ма­ції уві­ко­ві­чни­ли в на­зві но­вої алеї з ці­ка­ви­ми де­ре­ва­ми, ла­ви­ця­ми, лі­хта­ря­ми, ні­хто б не був про­ти, але на­зва­ти так ці­лий ве­ли­кий парк — не най­кра­ща ідея, — ка­же ви­кла­дач Чер­ні­ве­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ю. Федь­ко­ви­ча Ан­на Ду­тчак. — ...Ми зі­бра­ли по­над 500 під­пи­сів під звер­не­н­ням до мі­ської ра­ди по­вер­ну­ти пар­ко­ві ста­ру на­зву».

«Ко­ли до­від­ав­ся про цю іні­ці­а­ти­ву, то за­про­по­ну­вав про­ве­сти в мі­ській ра­ді гро­мад­ські слу­ха­н­ня, — ко­мен­тує де­пу­тат Чер­ні­ве­цької мі­ської ра­ди Ва­силь Ма­кси­мюк. — Щоб на май­бу­тнє уни­кну­ти по­ді­бних пре­це­ден­тів, іні­ці­ю­вав вне­сти по­прав­ку до Ста­ту­ту мі­ста. Про­по­ную ви­но­си­ти на се­сію мі­ськра­ди пов’яза­ні з ре­лі­гій­ни­ми мо­мен­та­ми пе­ре­йме­ну­ва­н­ня чи вста­нов­ле­н­ня пам’ятних зна­ків ли­ше пі­сля їх обго­во­ре­н­ня на гро­мад­ських слу­ха­н­нях».

На­ра­зі ж гро­мад­ські слу­ха­н­ня з при­во­ду пе­ре­йме­ну­ва­н­ня пар­ку, в яких взя­ли участь по­над со­тню чер­нів­чан, май­же одно­го­ло­сно ви­сло­ви­ли­ся за по­вер­не­н­ня йо­му ста­рої на­зви. Кра­пку в за­галь­но­мі­ській су­пе­ре­чці зно­ву має по­ста­ви­ти мі­ська ра­да. Оскіль­ки по­ря­док ден­ний бе­ре­зне­вої се­сії дав­но сфор­мо­ва­ний, ла­ма­ти спи­си дов­ко­ла на­зви де­пу­та­ти бу­дуть у кві­тні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.