Мен­ше тра­ге­дій

Дер­жав­на слу­жба з пи­тань пра­ці опу­блі­ку­ва­ла спов­не­ну на­дій ста­ти­сти­ку

Den (Ukrainian) - - День України -

На під­при­єм­ствах Укра­ї­ни про­тя­гом сі­чня- лю­то­го 2017 ро­ку смер­тель­но трав­мо­ва­но 50 осіб, що на 11% мен­ше по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2016 ро­ку, ко­ли цей по­ка­зник ста­но­вив 56 осіб, по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на слу­жба з пи­тань пра­ці ( Держ­пра­ці) з по­си­ла­н­ням на да­ні опе­ра­тив­но­го облі­ку, по­ві­дом­ляє «Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на».

Як уто­чнює Держ­пра­ці, за вка­за­ний пе­рі­од основ­ни­ми ви­да­ми по­дій, що при­зве­ли до не­ща­сних ви­пад­ків із ле­таль­ним ре­зуль­та­том, пов’ яза­ним із ви­ро­бни­цтвом, бу­ли до­ро­жньо- транс­порт­ні ава­рії, на­їзди транс­порт­но­го за­со­бу, трав­ми на за­лі­зни­чно­му транс­пор­ті — 18 осіб (36% за­галь­ної кіль­ко­сті за­ги­блих), вна­слі­док па­ді­н­ня, обва­ле­н­ня пре­дме­тів, ма­те­рі­а­лів, по­ро­ди, ґрун­тів — 11 осіб ( 22%), па­ді­н­ня по­стра­жда­лих — 9 осіб ( 18%), дії ру­хо­мих пре­дме­тів і де­та­лей — 5 осіб (10%).

У лю­то­му на під­при­єм­ствах Укра­ї­ни смер­тель­но трав­мо­ва­ні 22 осо­би, за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2016 ро­ку — 27 осіб ( зни­же­н­ня на 18,5%).

Крім то­го, як по­ві­дом­ляє Держ­пра­ці, у пе­рі­од з 1 по 5 бе­ре­зня 2017 ро­ку смер­тель­но трав­мо­ва­но дев’ ять осіб: на ву­гіль­них під­при­єм­ствах Львів­ської обла­сті — ві­сім лю­дей, в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі Він­ни­цької обла­сті — одна лю­ди­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.