Бо­рис Джонсон роз­кри­ти­ку­вав Ро­сію. На­пе­ре­до­дні ві­зи­ту до Мо­скви

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джонсон під­дав різ­кій кри­ти­ці дії Ро­сії. На йо­го дум­ку, Мо­сква по­вин­на пе­ре­гля­ну­ти сво­ю­зов­ні­шню­по­лі­ти­ку і «по­ка­за­ти, що їй зно­ву мо­жна до­ві­ря­ти » , — за­явив він учо­ра. «Во­ни, ро­сі­я­ни, ве­дуть вій­ну у кі­бер­про­сто­рі, під­ри­ва­ють си­ту­а­ці­юв за­хі­дно-бал­кан­ських кра­ї­нах, як ми ба­чи­ли на при­кла­ді Чор­но­го­рії, не го­во­ря­чи вже про те, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді Укра­ї­ни», — ска­зав Джонсон. Го­ло­ва бри­тан­сько­го МЗС вва­жає та­кі дії Мо­скви « аб­со­лю­тно не­прийня­тни­ми». Во­дно­час Бо­рис Джонсон під­кре­слив, що ні­хто не хо­че но­вої хо­ло­дної вій­ни. «То­му жит­тє­во ва­жли­во на­ма­га­ти­ся кон­та­кту­ва­ти з Ро­сі­єю, і ми спро­бу­є­мо під­пра­ви­ти її по­лі­ти­ку і до­по­мог­ти їй по­вер­ну­ти­ся на кра­щий шлях», — за­зна­чив го­ло­ва МЗС Ве­ли­ко­бри­та­нії.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.