Ер­до­ган по­рів­няв ні­ме­цьку по­лі­ти­ку з на­цист­ською

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні­ме­цькі по­лі­ти­ки обу­ре­ні по­рів­ня­н­ням, яке до­зво­лив со­бі пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган на тлі кон­флі­кту дов­ко­ла ту­ре­цької по­лі­ти­чної агі­та­ції в Ні­меч­чи­ні. Мі­ністр юсти­ції Хай­ко Мас на­звав ви­слов­лю­ва­н­ня Ер­до­га­на «під­ли­ми, та­ки­ми, що не під­да­ю­ться ро­зу­мін­ню, і не­прийня­тни­ми» і за­кли­кав «від­ки­ну­ти їх най­рі­шу­чі­шим чи­ном». Так са­мо від­ре­а­гу­вав і го­ло­ва фра­кції Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу (ХДС) в ні­ме­цько­му бун­де­ста­гу Фоль­кер Ка­у­дер. «Те, що пре­зи­дент одні­єї кра­ї­ни, яка вхо­дить до НАТО, так відзи­ва­є­ться про ін­шу кра­ї­ну, що вхо­дить до НАТО, — аб­со­лю­тно не­ймо­вір­но і не­прийня­тно», — ска­зав він то­го са­мо­го дня. Го­ло­ва ві­дом­ства фе­де­раль­но­го кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Пе­тер Аль­тмайер учо­ра та­кож на­звав за­яви Ер­до­га­на «аб­со­лю­тно не­прийня­тни­ми». А за­сту­пник го­ло­ви ХДС Юлія Кле­кнер за­зна­чи­ла, що пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни по­ви­нен ви­ба­чи­ти­ся. На­га­да­є­мо, що пі­сля від­мо­ви трьох ні­ме­цьких міст про­во­ди­ти агі­та­цій­ні за­хо­ди ту­ре­цьких мі­ні­стрів Ер­до­ган по­рів­няв по­лі­ти­ку ФРН що­до Ан­ка­ри з по­лі­ти­ко­ю­на­ціо­нал-со­ці­а­лі­стів. «Ва­ші ме­то­ди ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від на­цист­ських», — за­явив він у не­ді­люв Стам­бу­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.