ЄС ство­рює ор­ган вій­сько­во­го пла­ну­ва­н­ня йуправ­лі­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­да ЄС на рів­ні го­лів МЗС схва­ли­ла ство­ре­н­ня єв­ро­пей­сько­го Ор­га­ну вій­сько­во­го пла­ну­ва­н­ня й управ­лі­н­ня для не­бо­йо­вих вій­сько­вих мі­сій (MPCC — Military planning and conduct capability), за­яви­ла го­ло­ва єв­ро­пей­ської ди­пло­ма­тії Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні. «Це бу­де сер­йо­зний крок упе­ред, який до­зво­лить нам ма­ти єди­ний, ра­ціо­наль­ний ефе­ктив­ний під­хід до існу­ю­чих мі­сій із на­вча­н­ня», — ска­за­ла Мо­ге­рі­ні жур­на­лі­стам пе­ред спіль­ним за­сі­да­н­ням го­лів МЗС і Мі­н­обо­ро­ни кра­їн-чле­нів Єв­ро­со­ю­зу. «Це не єв­ро­пей­ська ар­мія, я знаю, що йо­го пред­став­ля­ють під цим най­ме­ну­ва­н­ням, але це більш ефе­ктив­ний спо­сіб ве­де­н­ня вій­сько­вої ро­бо­ти, це один із кро­ків, які ми зро­би­мо най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми», — під­кре­сли­ла го­ло­ва ди­пло­ма­тії ЄС. Но­ва стру­кту­ра ко­ман­ду­ва­ти­ме не­бо­йо­ви­ми мі­сі­я­ми ЄС, які на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють у Ма­лі, ЦАР і Со­ма­лі, і роз­та­шо­ву­ва­ти­ме­ться у Вій­сько­во­му шта­бі ЄС. Її очо­лить, як очі­ку­є­ться, ни­ні­шній ко­ман­ду­вач Вій­сько­вим шта­бом ЄС, фін­ський ге­не­рал-ма­йор Еса Пулк­кі­нен.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.