До зу­стрі­чі в су­бо­ту у... «Бе­ге­мо­та»

Ки­їв­сько­му клу­бу при­хиль­ни­ків кни­ги — 25!

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га САВИЦЬКА, фото ав­то­ра

За­гад­ко­ві лю­ди-бі­бліо­фі­ли в ча­си ви­со­ких те­хно­ло­гій збе­рі­га­ють вір­ність па­пе­ро­вим ви­да­н­ням, ствер­джу­ють, що у Єв­ро­пі — бум на па­пе­ро­ву кни­гу, а ко­ли за­хо­диш у ме­тро, то ба­чиш, що ко­жний дру­гий па­са­жир чи­тає не з план­ше­та, а гор­тає улю­бле­ні сто­рін­ки...

■ Ни­ні на Юві­лей­них книж­ко­вих по­си­день­ках у На­ціо­наль­ній бі­бліо­те­ці ім. Яро­сла­ва Му­дро­го па­ну­ва­ло від­чу­т­тя — як гар­но бу­ти бі­бліо­фі­лом! Го­ло­ва клу­бу Ана­то­лій Кон­ча­ков­ський, пер­ший ди­ре­ктор Му­зе­ю­Ми­хай­ла Бул­га­ко­ва, на­га­дав, як чверть сто­лі­т­тя то­му при­хиль­ни­ки кни­ги по­ча­ли зби­ра­ти­ся по су­бо­тах у до­мі, що сам став ге­ро­єм ро­ма­ну, — у не­що­дав­но від­кри­то­му Му­зеї Бул­га­ко­ва у Ки­є­ві. На­га­да­є­мо, пер­шим очо­лю­вав клуб Ві­льям Ба­би­цький, ін­же­нер-ко­ра­бел, зна­вець ан­ти­квар­ної кни­ги, який при­но­сив на за­сі­да­н­ня ра­ри­те­тні ви­да­н­ня, книж­ки та ли­стів­ки з рід­кі­сни­ми ав­то­гра­фа­ми. Яскра­вий слід в пам’яті ба­га­тьох ки­ян за­ли­шив Ми­хай­ло Гру­зов, ві­до­мий лі­кар-на­у­ко­вець і лю­ди­на ен­ци­кло­пе­ди­чних знань, гли­бо­кий зна­вець укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, а се­ред йо­го ба­га­то­го зі­бра­н­ня бу­ли кни­ги, ви­да­ні в та­бо­рах. Май­же 30 ро­ків він ви­пу­скав книж­ки з бі­бліо­філь­ства, кни­го­дру­ку­ва­н­ня, екслі­бри­сти­ки та ме­му­ар­ну лі­те­ра­ту­ру у ство­ре­но­му вла­сно­руч до­ма­шньо­му ви­дав­ни­цтві «МАГ» (Ми­хай­ло Ан­дрі­йо­вич Гру­зов). І про­фе­сій­но ке­ру­вав клу­бом впро­довж де­ся­ти ро­ків, з 1998 до 2008, ко­ли ра­пто­во пі­шов із жи­т­тя. До ре­чі, на­зву «Су­бо­та у Бе­ге­мо­та» при­ду­мав са­ме він...

■ Сте­фан Ма­шке­вич, до­ктор фі­зи­ко-ма­те­ма­ти­чних на­ук, пи­сьмен­ник-ки­є­во­зна­вець, роз­по­вів, як йо­го ба­тько при­дбав ан­ти­у­то­пію Джор­джа Ору­е­ла «1984» — у 1982 ро­ці, в ча­си, ко­ли за кни­гу пе­ре­слі­ду­ва­ли. Га­ли­на Ко­валь­чук, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту кни­го­знав­ства На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни ім. В. І. Вер­над­сько­го, по­ві­до­ми­ла про ді­яль­ність у Ки­є­ві в 1928—1929 рр. Укра­їн­сько­го бі­бліо­ло­гі­чно­го то­ва­ри­ства, яке об’єд­на­ло укра­їн­ських бі­бліо­фі­лів і пра­кти­ків книж­ко­вої спра­ви, але про­існу­ва­ло не­дов­го у ча­си ре­пре­сій, що по­ча­ли­ся у ко­лі укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції.

■ Ві­та­ю­чи усіх із кра­си­вою да­тою, ди­ре­ктор Му­зею М.Бул­га­ко­ва Лю­дми­ла Гу­бі­а­ну­рі від­зна­чи­ла, що бу­ди­нок №13 на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі пам’ятає ди­тин­ство клу­бу, йо­го під­лі­тко­вий вік. І по­ді­ли­лась ку­ме­дно­ю­і­сто­рі­є­ю­про те, як одні­єї су­бо­ти в му­зеї бу­ло ба­га­то від­ві­ду­ва­чів, і ка­сир роз­по­ді­ля­ла лю­дей — ко­го в клуб, а ко­го на екс­кур­сію: «До неї пі­ді­йшли пан та па­ні, за­пи­са­лись на екс­кур­сію, але по­мил­ко­во по­пря­му­ва­ли до кім­на­ти, де за­сі­дав клуб. Ка­сир по­ба­чи­ла і ви­гу­кну­ла: «Ви ку­ди? Ту­ди не мо­жна! Там — «бе­ге­мо­ти»!

■ У ра­дян­ські ча­си клу­би, як пра­ви­ло, яв­ля­ли со­бо­ю­са­мо­ді­яль­не і ну­дне яви­ще, ку­ди лю­ди йшли то­му, що не ма­ли ви­бо­ру. Уча­сни­ки «Су­бо­ти у Бе­ге­мо­та» пер­ші у Ки­є­ві по­вер­ну­ли по­ня­т­тю«клуб» йо­го пер­ві­сне ви­со­ке зна­че­н­ня: лю­ди зби­ра­ю­ться то­му, що у них є спіль­ні ін­те­ле­кту­аль­ні ін­те­ре­си, а ци­ми спіль­ни­ми ін­те­ре­са­ми ста­ли кни­га, Ки­їв, Укра­ї­на. І сьо­го­дні Клуб при­хиль­ни­ків кни­ги дій­сно при­кра­шає про­стір, за сло­ва­ми М.Бул­га­ко­ва, най­кра­си­ві­шо­го мі­ста сві­ту.

■ При­ві­та­н­ня з Ні­меч­чи­ни на­ді­слав член клу­бу з мо­мен­ту йо­го за­сну­ва­н­ня — Яков Бер­ди­чев­ський, лі­те­ра­тор, бі­бліо­філ, ме­це­нат, який у 1987-му пе­ре­дав у дар мі­сту Ки­є­ву сво­ю­ко­ле­кцію«Пу­шкі­ні­а­на», що зби­рав 30 ро­ків, для ство­ре­н­ня Му­зе­юО.Пу­шкі­на.

■ — Го­лов­не для нас — Її Ве­ли­чність Кни­га, — роз­ка­зав «Дню» Ана­то­лій Кон­ча­ков­ський. — Нас ці­ка­вить не ли­ше ін­фор­ма­цій­на скла­до­ва: ми обго­во­рю­є­мо оформ­ле­н­ня, ілю­стру­ва­н­ня, екслі­бри­си, ав­то­гра­фи, ви­вча­є­мо про­цес ство­ре­н­ня кни­ги. Ми про­во­ди­ли за­сі­да­н­ня: «Укра­їн­ський екслі­брис», «Ге­раль­ди­чний екслі­брис», «Фран­цузь­ка па­лі­тур­ка» і «Май­стри па­лі­тур­ної спра­ви». По­стій­но пред­став­ля­є­мо но­ві кни­ги, пе­ре­ва­жно це ви­да­н­ня про Ки­їв, істо­рі­ю­та куль­ту­ру Укра­ї­ни. Так, не­що­дав­но Ва­силь Улья­нов­ський, про­фе­сор ка­фе­дри дав­ньої та но­вої істо­рії Укра­ї­ни Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка, пред­ста­вив сво­ю­кни­гу «Ди­во і ди­ва» — про ство­ре­н­ня та істо­рі­ю­Во­ло­ди­мир­сько­го со­бо­ру.

■ На пер­ші за­сі­да­н­ня при­хо­ди­ли 10—15 лю­дей, а ко­ли кіль­кість уча­сни­ків зро­сла на­стіль­ки, що Му­зей Бул­га­ко­ва всіх не вмі­щав, ми «пі­шли у ман­дри» мі­стом: нас го­стин­но при­йма­ли Со­фія Ки­їв­ська, Му­зей істо­рії Ки­є­ва, Му­зей лі­те­ра­ту­ри, Му­зей кни­ги і дру­кар­ства, На­ціо­наль­на ме­ди­чна бі­бліо­те­ка, Му­зей Т.Шев­чен­ка, Ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­на бі­бліо­те­ка ім. В. За­бо­ло­тно­го. Про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків клуб є ба­жа­ним го­стем На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки ім. Яро­сла­ва Му­дро­го, де дві­чі на мі­сяць від­бу­ва­ю­ться на­ші зу­стрі­чі. Клуб існує на до­бро­воль­чих за­са­дах і за­раз на­лі­чує 105 уча­сни­ків.

■ За 25 ро­ків від­бу­ло­ся май­же 300 за­сі­дань, на яких ви­сту­па­ли акто­ри Ми­ко­ла Ру­шков­ський, Ра­ї­са Не­да­шків­ська, Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва, істо­рик Дми­тро Ма­ла­ков, ди­ри­гент Ро­ман Ко­фман, те­а­тро­зна­вець Кі­ра Пі­то­є­ва, ака­де­мі­ки Лю­бо­мир Пи­ріг та Іса­ак Тра­хтен­берг, ми­сте­цтво­зна­вець Дми­тро Гор­ба­чов, пи­сьмен­ник Ан­дрій Кур­ков, ки­є­во­знав­ці Ми­хай­ло Каль­ни­цький і Ві­та­лій Ко­ва­лин­ський.

■ До свя­та клуб «Су­бо­та у Бе­ге­мо­та» отри­мав чу­до­вий по­да­ру­нок — ілю­стро­ва­не ви­да­н­ня «Ки­їв­ський аль­ма­нах бі­бліо­фі­ла», при­свя­че­ний 25-річ­чю­за­сну­ва­н­ня (ви­дав­ни­цтво «Осо­би­сто­сті»). Збір­ку ста­тей, ав­то­ри яких — укра­їн­ські вче­ні, на­у­ков­ці, ки­є­во­знав­ці, пи­сьмен­ни­ки — від­кри­ва­ють «Що­ден­ни­ки» Ми­хай­ла Гру­зо­ва, а се­ред епі­гра­фів до аль­ма­на­ху — ви­слов­лю­ва­н­ня Де­ні Ді­дро: «Ко­ли лю­ди­на при­пи­няє чи­та­ти, во­на пе­ре­стає ми­сли­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.