Від ав­тен­ти­ки до мо­дер­ну

9 бе­ре­зня у Бу­дин­ку акто­ра ан­самбль «Дні­про» пред­ста­вить прем’єру «Бо­рі­те­ся — по­бо­ре­те!»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ар­ти­сти ки­їв­сько­го ан­сам­блю « Дні­про » гра­ють на со­тні му­зи­чних ін­стру­мен­тів — як су­то на­ро­дних, так і осу­ча­сне­них! За біль­ше як два де­ся­ти­річ­чя цей ко­ле­ктив має у сво­є­му твор­чо­му до­роб­ку чи­ма­ло ці­ка­вих аль­бо­мів, в яких зву­чить укра­їн­ська тра­ди­цій­на і су­ча­сна му­зи­ка, пі­сня в ав­торсь- ких вер­сі­ях та аран­жу­ва­н­нях, обря­до­ві со­ло­спі­ви, « ві­нок » лі­ри­чно- ро­ман­ти­чних і па­трі­о­ти­чних ком­по­зи­ції, а та­кож тан­цю­валь­ні ме­ло­дії...

У про­гра­мі «Бо­рі­те­ся — по­бо­ре­те! » про­зву­чать про­ро­чі сло­ва Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка, які є сим­во­лом бо­роть­би укра­їн­ців за сво­бо­ду і пра­во гі­дно жи­ти і тво­ри­ти на сво­їй рі­дній зем­лі. Як роз­ка­зав ху­до­жній ке­рів­ник ан­сам­блю­Лю бо­мир Ма­тей­ко, у про­гра­мі про­зву­чить му­зи­ка Ли­сен­ка, Мей­ту­са, Пав­лі­ков­сько­го, Глу­шка, Бі­ла­ша та на­ро­дні пі­сні на по­е­зі­ю­Ко­бза­ря, зокре­ма із тво­рів «Гай­да­ма­ки», «При­чин­на», «Не­воль­ник», «І ви­ріс я на чу­жи­ні», «І сер­це од­по­чи­не», «І мер­твим, і жи­вим, і не­на­ро­дже­ним», «Ду­ми мої, ду­ми мої...» та ін.

На кон­цер­ті ви­ко­ну­ва­ти­муть во­каль­но-ор­ке­стро­ву ду­му «Дні­про­ва са­га». Му­зи­ку на­пи­сав ком­по­зи­тор Во­ло­ди­мир Пав­лі­ков­ський, ідея і лі­бре­то — Ва­силь Вов­кун, со­ліс­тка — Оле­на Кулик (спів­а­чка з не­по­втор­ним го­ло­сом).

До ре­чі, у хо­лі Бу­дин­ку акто­ра гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти уні­каль­ну ви­став­ку ви­ши­тих по­е­зій на по­ло­тні Іва­на Ряб­чу­ка «Ви­ши­тий Ко­бзар».

ФОТО З САЙТА АН­САМ­БЛЮ «ДНІ­ПРО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.