Anna Zakletska,

Den (Ukrainian) - - Культура -

спів­а­чка:

— Пер­ший сві­то­вий фільм про ге­но­цид укра­їн­ців... Моя ба­бу­ся, ко­тра пе­ре­жи­ла го­лод 1932—1933, роз­по­від­а­ла, як у мі­стах го­ло­ду не бу­ло — се­лян сти­му­лю­ва­ли або про­да­ва­тись біль­шо­ви­цьким кол­го­спо­утво­ре­н­ням та ін­шим іде­о­ло­гі­чним са­мо­дур­ствам, або, щоб не вмер­ти з го­ло­ду, йти до міст, де ви­жи­ва­н­ня існу­ва­ло на прин­ци­по­во ін­ших за­са­дах — ро­бо­та, проф­со­юз, ро­бо­то­да­вець, пла­ни ви­ро­бни­цтва, «ко­лє­ктів», «мо­щь на­дго­су­дар­ства», «рів­ність і спра­ве­дли­вість» лі­ни­вих ру­ка­ми пра­цьо­ви­тих або ви­гі­дних ру­ка­ми сту­ка­чів, спе­ку­ля­ції, про­во­ка­ції, обма­ни... об’єд­ну­ва­ла це все чер­во­на ни­тка (і в пря­мо­му, і в пе­ре­но­сно­му сен­сах): скрізь па­ра­нойя та пов­на не­до­ві­ра, адже той, хто сьо­го­дні очо­лю­вав су­спіль­ні ру­хи, на­віть ра­дян­сько­го крою, зав­тра мо­гли сто­я­ти бі­ля сті­ни на роз­стрі­лі... ге­не­ти­чна пам’ять до­сі дає про се­бе зна­ти за­галь­ним су­спіль­ним без­сві­до­мим та пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми мен­таль­но­сті: ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти сто­ри­це­ю­те, що ко­лись бу­ло ві­ді­бра­не в ро­ди­ни не­за­кон­но та на­силь­но ра­дян­сько­ю­вла­дою , страх до­ві­ря­ти, де­мо­ти­ва­ція що­до актив­ної по­зи­ції та актив­них дій, сум­лін­ної пра­ці та очі­ку­ва­н­ня, що десь то­чно має бу­ти «по­двох»... і все ж, на­дія є і зав­жди бу­де, а від­по­від­аль­ність зав­жди на ко­жно­му з нас.

Вдя­чна іні­ці­а­то­рам та про­дю­се­рам, акто­рам та уча­сни­кам стрі­чки за те, що роз­гор­та­ють та­кі ва­жли­ві те­ми, зні­ма­ють їх до­хі­дли­во та роз­жо­ва­но — щоб на­віть най­більш да­ле­ко­му гля­да­чу бу­ло зро­зумі­ло, хто, як і чо­му ни­щив Укра­ї­ну, че­рез що до­ве­лось прой­ти на­шо­му на­ро­ду, чо­му сьо­го­дні так ва­жли­во збе­рі­га­ти та від­нов­лю­ва­ти рі­дні мо­ву, куль­ту­ру, тра­ди­ції, зем­лю— іна­кше все те бу­ло мар­но... Укра­ї­ні бу­ти та про­цві­та­ти! А та­кі філь­ми має по­ди­ви­тись ко­жний шко­ляр, ко­жний укра­ї­нець. І в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.