Ми­ко­ла Кня­жи­цький,

Den (Ukrainian) - - Культура -

го­ло­ва ко­мі­те­ту ВР з пи­тань куль­ту­ри та ду­хов­но­сті:

— По­ди­ви­ли­ся з 11-рі­чно­ю­На­сту­нею фільм «Гір­кі жни­ва» На­сту­сі фільм спо­до­бав­ся, їй бу­ло ці­ка­во. Це го­лов­не. Цей фільм ма­ють по­ди­ви­ти­ся усі укра­їн­ські шко­ля­рі. Ні­чо­го схо­жо­го про ці тра­гі­чні сто­рін­ки укра­їн­ської істо­рії у нас не бу­ло. Акто­ри і зйом­ки чу­до­ві. Сце­на­рій не­по­га­ний, але куль­га­ють діа­ло­ги, якщо го­во­ри­ти про­фе­сій­но. По­руч си­ді­ло двоє ро­сі­ян, які так ти­хень­ко між со­бо­ю­о­бу­рю ва­ли­ся. І я зга­дав,як ми у вар­шав­сько­му кі­но­те­а­трі ди­ви­ли­ся «Во­линь». Як не див­но, ці філь­ми ба­га­то що об’єд­нує. Етно­гра­фі­чність, ро­дин­ність, тра­гізм і на­віть сла­бі діа­ло­ги. Зви­чай­но, мас­шта­би тра­ге­дій не­по­рів­ня­ні, істо­рії аб­со­лю­тно рі­зні. І го­лов­не — у «Гір­ких жни­вах» ав­тор вво­дить у роз­по­відь ро­сій­сько­го сол­да­та, який ра­зом з ге­ро­єм при­во­зить зер­но го­ло­дним се­ля­нам і ги­не зго­дом від куль сво­їх то­ва­ри­ші­во­ку­пан­тів, за­хи­ща­ю­чи укра­їн­ських се­лян. У «Во­ли­ні» не­має жо­дно­го по­зи­тив­но­го укра­їн­ця. Так, як і «Во­линь», фільм є про­сві­тни­цько-агі­та­цій­ним ху­до­жнім тво­ром. Са­ме ху­до­жнім, а не до­ку­мен­таль­ним. Але, на від­мі­ну від «Во­ли­ні», він не спо­тво­рює основ­ний істо­ри­чний бек­гра­унд і на­ма­га­є­ться уни­ка­ти пря­мо­лі­ній­них уза­галь­нень. Схо­діть на цей фільм з ва­ши­ми ді­тьми-під­лі­тка­ми. І в укра­їн­ській ар­мії йо­го теж по­трі­бно по­ка­зу­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.