Яро­сла­ва Оле­гов­на Ми­щен­ко

Den (Ukrainian) - - Культура -

(Ла­на Са­мо­хва­ло­ва):

— Бу­ла на «Гір­ких жни­вах». І ди­ви­ла­ся цей фільм із гли­бо­ко­юв­дя­чні­стю­до Джор­джа Мен­де­лю­ка. Ка­над­ські укра­їн­ці дій­сно, по­ки­да­ю­чи Укра­ї­ну, за­ли­ша­ли тут своє сер­це, якщо че­рез стіль­ки ро­ків їхні на­щад­ки змо­гли зня­ти кі­но про дра­му, від якої фі­зи­чно бу­ли так да­ле­ко.

Цей фільм не про Го­ло­до­мор в чи­сто­му ви­гля­ді (я не уяв­ляю, як мо­жна бу­ло про­сто так ін­сце­ні­зу­ва­ти три­том­ник Мей­са чи до­по­відь Кон­кве­ста), але він про Го­ло­до­мор. І так де­лі­ка­тно по­ка­за­ти мас­штаб дра­ми мо­гли ли­ше пред­став­ни­ки вже зрі­ло­го (з укра­їн­ським ко­рі­н­ням), але за­хі­дно­го кі­не­ма­то­гра­фа. Ку­па під­текс­тів, ба­га­то сен­сів. Ну про­сто — всім ди­ви­ти­ся і ве­сти ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.