У по­шу­ках при­хо­ва­них ін­те­ре­сів

Акти­ві­сти за­пу­сти­ли сайт, який до­по­мо­же в ан­ти­ко­ру­пцій­них роз­слі­ду­ва­н­нях

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, День

Офі­цій­на ан­ти­ко­ру­пцій­на си­сте­ма в Укра­ї­ні ще не про­де­мон­стру­ва­ла ви­со­ку ефе­ктив­ність. Не ви­пад­ко­во, як за­явив ми­ну­ло­го ти­жня за­сту­пник ке­рів­ни­ка пред­став­ни­цтва Єв­ро­со­ю­зу в Ки­є­ві То­мас Фрел­ле­сен, в ЄС спо­ді­ва­ю­ться, що най­ближ­чим ча­сом з’яви­ться не­за­ле­жний ау­дит На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни. А ра­ні­ше мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко про­гно­зу­вав пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го агент­ства з про­ти­дії ко­ру­пції та вве­де­н­ня пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за ефе­ктив­ність йо­го ро­бо­ти. Мі­ні­стра хви­лює «си­стем­на без­від­по­від­аль­ність і не­про­фе­сіо­на­лізм» в ро­бо­ті НАПК.

Тим ча­сом гро­мад­ські ан­ти­ко­ру­пцій­ні ор­га­ні­за­ції, як мо­ви­ться, на­сту­па­ють на п’яти «про­фе­сіо­на­лам». Так, ГО «Ан­ти­ко­ру­пцій­ний штаб» дня­ми пред­ста­ви­ла іні­ці­а­ти­ву «При­хо­ва­ні ін­те­ре­си», спря­мо­ва­ну на те, щоб ви­яв­ля­ти не­за­кон­ні ста­тки та кон­флі­кти ін­те­ре­сів у на­ших чи­нов­ни­ків. «На­ша ре­во­лю­цій­на ініціатива, — го­во­рить го­ло­ва прав­лі­н­ня «Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го шта­бу» Га­ли­на ЯНЧЕНКО, — це, пра­кти­чно, ба­за да­них фірм, пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но пов’яза­них з де­пу­та­та­ми Ки­їв­ра­ди, а та­кож з ки­їв­ськи­ми то­пчи­нов­ни­ка­ми — Кли­чком та йо­го за­сту­пни­ка­ми. Від­по­від­ний сайт interes.shtab.net скла­да­є­ться з двох ча­стин: з са­мої ба­зи да­них про ці фір­ми, а та­кож з ав­то­ма­ти­чно­го ана­лі­за­то­ра». За сло­ва­ми Га­ли­ни, сайт дає мо­жли­вість за кіль­ка се­кунд про­ана­лі­зу­ва­ти будь-який до­ку­мент — сте­но­гра­му на кіль­ка со­тень сто­рі­нок чи по­ря­док ден­ний, на­при­клад за­сі­да­н­ня мі­ської ра­ди, і ви­яви­ти пев­ні збі­ги між ба­зою да­них і цим до­ку­мен­том.

☛ «Та­ким чи­ном ми спро­щу­є­мо ро­бо­ту жур­на­лі­стів та ан­ти­ко руп цій них ак ти віс тів і да є мо ефе­ктив­ний ін­стру­мент усім ін­шим гро­ма­дя­нам, які хо­чуть при­єд­на­ти­ся до бо­роть­би з ко­ру­пці­є­юв на­шій кра­ї­ні, — на­го­ло­шує « на­чаль­ник шта­бу » . — За до­по­мо­го­ю­ба­зи да­них та ана­лі­за­то­ра всі во­ни змо­жуть швид­ко і без зай­вих зу­силь про­во­ди­ти гли­бо­кі ан­ти­ко­ру­пцій­ні роз­слі­ду­ва­н­ня та го­ту­ва­ти від­по­від­ні но­ви­ни для сво­їх ре­сур­сів».

☛ «Уже пер­ші про­ве­де­ні за на­шою до­по­мо­гою роз­слі­ду­ва­н­ня при­хо­ва­них ін­те­ре­сів по­ка­за­ли, що жур­на­лі­сти мо­жуть пі­сля ко­жно­го пле­нар­но­го ти­жня Ки­їв­ра­ди ви­да­ва­ти при­найм­ні кіль­ка ан­ти­ко­ру­пцій­них но­вин, — ін­фор­мує Янченко. — Ан­ти­ко­ру­пцій­ні акти­ві­сти змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти наш сайт для то­го, щоб за­по­бі­га­ти не­здо­ро­во­му ло­бі­ю­ван­ню де­пу­та­та­ми сво­їх фірм, отри­ман­ню яки­хось ви­год для сво­го бі­зне­су».

☛ Крім жур на ліс тів і гро - мад­ських акти­ві­стів, на­шою чи­слен­ною ці льо вою ау­ди то рі­єю є ки ївсь ка гро ма да, усі ак тив ні ки я ни, — про дов жує Га ли на. За до по мо гою сай та від ві ду ва чі сайта мо­жуть ді­зна­ти­ся, хто на­справ­ді їх пред­став­ляє в Ки­їв­ра­ді, що це за лю ди на, скіль ки у неї фірм і які рі шен ня во на ло - бі­ює і за які від­дає свій го­лос, чи від­по­від­а­ють та­кі рі­ше­н­ня ін­те­ре­сам ки­ян, чи це ба­наль­ний ко­ру­пцій­ний ло­бізм.

☛ Тре­тя ці­льо­ва ау­ди­то­рія, для якої ми ство­рю­ва­ли «При­хо­ва­ні ін­те­ре­си», — це бі­знес, — роз­по­від­ає Га­ли­на, — Адже са­ме че­рез ко­ру­пцію ба­га­то які вла­сни­ки бі­зне­су, які спо­ді­ва­ю­ться на роз­ви­ток сво­єї спра­ви і хо­чуть гра­ти і ви­гра­ва­ти че­сно, не мо­жуть цьо­го ро­би­ти. Адже, на­при­клад, зе­мель­на ко­мі­сія Ки­їв­ра­ди є пов­ним мо­но­по­лі­стом у ви­ді­лен­ні зе­мель­них ді­ля­нок. І від­так че­сні бі­зне­сме­ни ма­ють обме­же­ну мо­жли­вість отри­ма­ти зем­лю під бу­дів­ни­цтво, бо ко­мі­сія скла­да­є­ться з ло­бі­стів, що ді­ють у ін- те­ре­сах тих чи ін­ших за­бу­дов­ни­ків». За її сло­ва­ми, ана­ло­гі­чні про­бле­ми ви­ни­ка­ють при про­ве­ден­ні за­ку­пі­вель для по­треб гро­ма­ди. Тож пред­став­ни­ки бі­зне­су, які бе­руть участь в еле­ктрон­них тор­гах, мо­жуть пе­ре­ві­ря­ти сво­їх кон­ку­рен­тів за до­по­мо­гою сайта.

☛ «Клю­чо­вий фун­кціо­нал сайта ду­же про­стий у ви­ко­ри­стан­ні, — до­дає Янченко, — в ньо­му лег­ко ро­зі­бра­ти­ся. Ось кно­пка «по­шук» на ба­зі да­них, за до­по­мо­гою якої мо­жна ди­ви­ти­ся і шу­ка­ти ін­фор­ма­цію по іме­ні де­пу­та­та або топ-чи­нов­ни­ка, чи по на­зві або ко­ду фір­ми. «Без­сум­нів­но є справ­ді ре­во­лю­цій­ним і наш ав­то­ма­ти­чний ана­лі­за­тор, — кон­ста­тує Янченко, — ко­ли ми те­сту­ва­ли «При­хо­ва­ні ін­те­ре­си», то при­хо­ди­ли в за­хват від то­го, як він пра­цює, — ува­жно чи­тає бу­дья­кий до­ку­мент, у то­му чи­слі й на сто чи дві­сті сто­рі­нок, який є «ма­ши­ноз­чи­ту­ва­ним», тоб­то на­бра­ним у фор­ма­ті doc, docх або pdf. На ви­хо­ді ви отри­ма­є­те пов­ний пе­ре­лік фірм, які мі­стя­ться у ва­шо­му до­ку­мен­ті, та прі­зви­ща де­пу­та­тів, яким во­ни на­ле­жать. Якщо ро­би­ти це вру­чну, то ро­бо­та ли­ше над одним до­ку­мен­том три­ва­ла б кіль­ка днів. За до­по­мо­гою на­шо­го сайта на це йде не біль­ше трьох се­кунд».

☛ «У хо­ді на­пов­не­н­ня на­шої ба­зи ми зна­йшли близь­ко 600 стру­ктур, які на­ле­жать 120 де­пу­та­там Ки­їв­ра­ди та 45 най­ви­щим по­са­дов­цям мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та ра­йон­них адмі­ні­стра­цій мі­ста, — роз­по­від­ає го­лов­ний ана­лі­тик «Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го шта­бу» Ан­тон МАРЧУК, — у чи­сло 600 вхо­дять та­кож 96 гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і 34 бла­го­дій­ні. Та кі ор га­ні за­ції до зво ля­ют ь та­кож ви­яви­ти зв’яз­ки між де­пу­та­та­ми. Бо ж де­які з них є спів­за­снов­ни­ка­ми одні­єї ор­га­ні­за­ції. І це мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­но для до­ве­де­н­ня пря­мо­го чи опо­се­ред­ко­ва­но­го зв’яз­ку між рі­зни­ми де­пу­та­та­ми, які мо­жуть на­да­ва­ти один одно­му ко­ру­пцій­ні по­слу­ги».

☛ При ана­лі­зі скла­ду зе­мель­ної ко­мі­сії, за сло­ва­ми Мар­чу­ка, бу­ло ви­яв­ле­но, що з 23 чле­нів ко­мі­сії 12 ма­ють ін­те­ре­си у бу­ді­вель­но­му бі­зне­сі або пев­ним чи­ном пов’яза­ні з бу­ді­вель­ни­ми ком­па­ні­я­ми, а от­же — ма­ють по­тен­цій­ний кон­флікт ін­те­ре­сів. Тож тре­ба ду­же ува­жно від­слід­ко­ву­ва­ти, чи не по­ру­шу­ють ці лю­ди ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства, ло­бі­ю­ю­чи ін­те­ре­си бу­ді­вель­них фірм. Го­ту­є­ться від­по­від­не роз­слі­ду­ва­н­ня.

☛ «У хо­ді ви­вче­н­ня при­хо­ва­них ін­те­ре­сів ми ді­зна­ли­ся, — про­дов­жує Марчук, — зокре­ма про те, як один з де­пу­та­тів мі­ської ра­ди — пан Олег Ко­стю­шко, отри­мав­ши свій ман­дат, одра­зу по­чав ви­гра­ва­ти на кон­кур­сах зна­чно біль­ші су­ми у дер­жав­них за­ку­пів­лях, аніж до то­го. Про­тя­гом 2010—2014 ро­ків він що­рі­чно ви­грав кон­кур­си при­бли­зно на 1— 2,5 міль­йо­на гри­вень, а вже на­сту­пно­го ро­ку пі­сля то­го, як став де­пу­та­том, — на 11,7 міль­йо­на. Тож мо­жна пі­до­зрю­ва­ти, що він ви­ко­ри­сто­вує свій ста­тус для зба­га­че­н­ня. Ха­ра­ктер­но, що біль­ша ча­сти­на ви­гра­них йо­го фір­мою кон­кур­сів сто­су­ва­ли­ся ра­йон­них управ­лінь осві­ти.

☛ Янченко ді­ли­ться пла­на­ми: «На­ра­зі сайт «При­хо­ва­ні ін­те­ре­си» охо­плює ли­ше де­пу­та­тів Ки­їв­ра­ди та ке­рів­ни­ків ви­ко­нав­чої гіл­ки мі­сце­вої вла­ди, го­лів та за­сту­пни­ків ра­йон­них адмі­ні­стра­цій сто­ли­ці. Та вже цьо­го ро­ку ми пла­ну­є­мо зна­чно роз­ши­ри­ти на­шу ба­зу да­них — до­да­мо на­ро­дних де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди, а та­кож про­фі­лі та фір­ми де­пу­та­тів мі­ськрад Льво­ва, Хар­ко­ва, Оде­си та, мо­жли­во, Дні­пра».

Ми спро­щу­є­мо ро­бо­ту жур­на­лі­стів та ан­ти­ко­ру­пцій­них акти­ві­стів і да­є­мо ефе­ктив­ний ін­стру­мент усім ін­шим гро­ма­дя­нам, які хо­чуть при­єд­на­ти­ся до бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в на­шій кра­ї­ні. За до­по­мо­гою ба­зи да­них та ана­лі­за­то­ра всі во­ни змо­жуть швид­ко і без зай­вих зу­силь про­во­ди­ти гли­бо­кі ан­ти­ко­ру­пцій­ні роз­слі­ду­ва­н­ня та го­ту­ва­ти від­по­від­ні но­ви­ни для сво­їх ре­сур­сів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.