Ві­днов­ля­є­ться авіа­спо­лу­че­н­ня між Ки­є­вом і Хер­со­ном

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Пер­ший авіа­рейс має від­бу­ти­ся 14 кві­тня. Пе­ре­літ за­без­пе­чу­ва­ти­ме ві­тчи­зня­на авіа­ком­па­нія, яка два ро­ки то­му вже за­по­ча­тко­ву­ва­ла по­льо­ти за цим же мар­шру­том, але не­вдов­зі при­пи­ни­ла їх че­рез не­рен­та­бель­ність. Рей­си ви­ко­ну­ва­ти­му­ться що­дня на лі­та­ках «Ем­брай- єр-145» та «Ем­брайєр-190» з дво­ма кла­са­ми об­слу­го­ву­ва­н­ня — бі­знес та еко­ном. Ці­на кви­тка еко­но­мі­чно­го кла­су в одну сто­ро­ну з ура­ху­ва­н­ням всіх збо­рів та по­да­тків — від 1047 гри­вень (ці­ни мо­жуть змі­ню­ва­ти­ся за­ле­жно від кур­су грив­ні). На­га­да­є­мо, між­на­ро­дний ае­ро­порт «Хер­сон» від­но- вив сво­ю­ро­бо­ту 2013 ро­ку пі­сля ба­га­то­рі­чно­го про­стою. Ре­гу­ляр­ні рей­си за мар­шру­том Стам­бул — Хер­сон — Стам­бул ае­ро­порт по­чав при­йма­ти у 2014 ро­ці. За да­ни­ми Хер­сон­ської ОДА, ми­ну­ло­го ро­ку ін­ве­сти­ції в ае­ро­порт ста­но­ви­ли близь­ко 100 міль­йо­нів гри­вень. Цьо­го ро­ку пе­ред­ба­че­но фі­нан­су­ва­н­ня ре­кон­стру­кції ще одні­єї ру­лі­жної до­ріж­ки. Йде під­го­тов­ка до по­ча­тку ре­гу­ляр­них рей­сів до Єги­пту.

ФОТО З САЙТА POSTFACTUM.KS.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.