«Аграр­ні роз­пи­ски»

Фер­ме­ри Тер­но­піль­щи­ни го­то­ві бра­ти кре­ди­ти в ме­жах но­во­го про­е­кту

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Кру­глий стіл «Аграр­ні роз­пи­ски — но­вий ін­стру­мент фі­нан­су­ва­н­ня фер­мер­ських го­спо­дарств» від­був­ся в Тер­но­піль­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Йшло­ся про по­лі­пше­н­ня до­сту­пу до фі­нан­со­вих ре­сур­сів для ма­лих і се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків. На­га­да­є­мо, в Укра­ї­ні про­ект впро­ва­джує Мі­жна­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція IFC за під­трим­ки Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції з 2015 ро­ку. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­є­ю­прес­слу­жби Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, з то­го ча­су ви­да­но 80 до­ку­мен­тів, що до­зво­ли­ли сіль­го­спви­ро­бни­кам за­лу­чи­ти по­над 467 міль­йо­нів гри­вень. На­ра­зі про­ект діє у во­сьми обла­стях. У то­му чи­слі — на Тер­но­піль­щи­ні, яка при­єд­на­ла­ся до ньо­го то­рік во­се­ни ра­зом із Хмель­нич­чи­ною, Сум­щи­ною і Ми­ко­ла­їв­сько­ю­о­бла­стю . Роз­по­від­а­ю­чи про ва­жли­вість зу­стрі­чі за кру­глим сто­лом, ке­рів­ник про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні » Оле­ксій ОМЕЛЯНЕНКО за­зна­чив: « Ми спро­бу­ва­ли за­лу­чи­ти всі сто­ро­ни, які мо­жуть бра­ти участь в під­пи­сан­ні аграр­ної роз­пи­ски. Тоб­то за­про­шу­ва­ли но­та­рі­у­сів, без­по­се­ре­дньо ком­па­ні­ї­кре­ди­то­рів, бан­ки і, від­по­від­но, агро­ви­ро­бни­ків, які мо­жуть бу­ти за­ці­кав­ле­ні в цьо­му » . Як по­ві­до­мив «Дню» на­чаль­ник управ­лі­н­ня агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ві­та­лій ЛУЙ, є вже шість до­мов­ле­но­стей. « Ми зу­стрі­ча­є­мо­ся для то­го, що­би цю­і­де­ю­по­ши­рю­ва­ти се­ред на­ших агра­рі­їв, як нор­маль­ний і до­сить ефе­ктив­ний ме­ха­нізм фі­нан­су­ва­н­ня аграр­них ро­біт», — на­го­ло­сив по­са­до­вець. Се­ред сіль­госп­під­при­ємств краю, які ви­рі­ши­ли взя­ти бан­ків­ські по­зи­ки в рам­ках про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски», фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Еко­ла­ни», що в Кре­ме­не­цько­му ра­йо­ні обро­бляє 100 ге­кта­рів зем­лі. Ке­рів­ник Оле­ксандр БОЙКО спо­ді­ва­є­ться: про­ект до­по­мо­же ви­жи­ти по­ча­тку­ю­чим агра­рі­ям: «Фер­ме­ри, які по­чи­на­ють ро­бо­ту, фа­кти­чно за­ста­ви не ма­ють. Те­хні­ка — ста­ра, при­мі­ще­н­ня, в біль­шо­сті ви­пад­ків, є не­о­фі­цій­ни­ми. Аграр­ні роз­пи­ски до­зво­ля­ють отри­ма­ти якісь ко­шти для роз­ви­тку фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.