Абе збіль­ши­ли пов­но­ва­же­н­ня з 6 до 9 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Прав­ля­ча Лі­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­чна пар­тія (ЛДП) Япо­нії офі­цій­но прийня­ла рі­ше­н­ня вне­сти змі­ни до вла­сно­го ста­ту­ту, про­дов­жив­ши з ше­сти до дев’яти ро­ків тер­мін гра­ни­чних пов­но­ва­жень її го­ло­ви, який во­дно­час за­ймає і крі­сло гла­ви уря­ду. Від­по­від­не рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то на з’їзді ЛДП, який не­що­дав­но від­був­ся у То­кіо, по­ві­до­ми­ло япон­ське ви­да­н­ня Japan Times. Та­ким чи­ном 62-рі­чний Сін­дзо Абе має по­тен­цій­ний шанс за­ли­ши­ти­ся в крі­слі прем’єра до 2021 ро­ку, якщо йо­му вда­сться збе­рег­ти під­трим­ку вла­сної пар­тії. До ньо­го най­дов­ше на по­са­ді прем’єр-мі­ні­стра у по­ство­єн­ну до­бу з ли­сто­па­да 1964-го по ли­пень 1972 ро­ку пе­ре­бу­вав Ей­са­ку Са­то.

«Це вже п’ятий з’їзд ЛДП, який я очо­люю. І са­ме то­му я при­ся­га­ю­ся, що не за­бу­ду то­го на­строю, з яким очо­лив пар­тію», — на­го­ло­сив у сво­їй про­мо­ві на з’їзді Сін­дзо Абе. Він та­кож на­га­дав, що ми­ну­ло­го ро­ку ЛДП на­ре­шті змо­гла отри­ма­ти біль­шість у верх­ній па­ла­ті пар­ла­мен­ту — впер­ше за 27 ро­ків. «Нам зна­до­би­ло­ся біль­ше чвер­ті сто­лі­т­тя, щоб від­но­ви­ти одно­го ра­зу втра­че­ну до­ві­ру, я не за­бу­ду то­го хви­лю­ва­н­ня, яке при­не­сла нам пе­ре­мо­га, і про­дов­жу ці­ле­спря­мо­ва­но ру­ха­ти­ся впе­ред», — до­дав він.

Як ві­до­мо, Абе обі­ймає по­са­ду прем’єра Япо­нії з 2012 ро­ку. До цьо­го він був го­ло­во­ю­уря­ду з 2006 по 2007 рік, про­те пі­шов у від­став­ку в ре­зуль­та­ті по­лі­ти­чної кри­зи. Во­стан­нє на по­са­ду го­ло­ви пар­тії йо­го пе­ре­о­бра­ли у ве­ре­сні 2015 ро­ку. То­ді йо­го тер­мін пов­но­ва­жень про­дов­жи­ли на три ро­ки.

Прийня­те рі­ше­н­ня дасть змо­гу Сін­дзо Абе, який ни­ні обі­ймає по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра Япо­нії, не йти у від­став­ку у 2018 ро­ці. Абе зно­ву змо­же ви­су­ну­ти вла­сну кан­ди­да­ту­ру на вну­трі­шніх ви­бо­рах і в пер­спе­кти­ві за­ли­ши­ти­ся на по­са­ді аж до 2021 ро­ку. Йо­го при­хиль­ни­ки пар­тії не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­па­ли з ви- мо­го­ю­да­ти гла­ві уря­ду біль­ше ча­су для про­ве­де­н­ня еко­но­мі­чних ре­форм, а та­кож лі­тньої Олім­пі­а­ди, яка від­бу­де­ться в То­кіо в 2020 ро­ці.

Пі­сля пе­ре­о­бра­н­ня по­лі­тик за­явив про свій на­мір до­мог­ти­ся пе­ре­гля­ду кон­сти­ту­ції кра­ї­ни. На дум- ку прем’єра, пе­ре­гля­ду під­ля­гає вве­де­на за під­сум­ка­ми Дру­гої сві­то­вої вій­ни ста­т­тя 9 про за­бо­ро­ну ве­де­н­ня вій­ни і про від­мо­ву від утри­ма­н­ня пов­но­цін­ної ар­мії.

У 2012 ро­ці він та­кож за­про­по­ну­вав про­гра­му еко­но­мі­чно­го зро- ста­н­ня під на­звою«Абе­но­мікс» — по­єд­на­н­ня ве­ли­ких мо­не­тар­них по­сла­блень, уря­до­вих ви­трат і ско­ро­че­н­ня бю­ро­кра­тії. Однак че­рез п’ять ро­ків зро­ста­н­ня за­ли­ша­лось кри­хким, а рі­вень ін­фля­ції не до­ся­гав ме­ти у два від­со­тки.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.