«Я го­то­ва біг­ти на­віть швид­ше»

УУк­кр­раа її ннс­сьь ккаа лле­егг ккоо аатт лле­етт ккаа ООл­лее ссяя ППо­оввхх ппр­рии нноо ссиит­тьь ннаа шшіійй зз ббіі рр нніі йй чче­ерр ггоо ввуу ммее дда­ал­льь вв ББе­елл ггр­раа ддіі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ська спортс­мен­ка Оле­ся Повх ви­бо­ро­ла срі­бну ме­даль на зи­мо­во­му чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з лег­кої атле­ти­ки в Бел­гра­ді. 29-рі­чна Оле­ся фі­ні­шу­ва­ла дру­гою у фі­на­лі бі­гу на 60 м. Її ре­зуль­тат — 7.10. Це осо­би­стий ре­корд спортс­мен­ки на цій ди­стан­ції. Чем­піон­кою в бі­гу на 60 м ста­ла бри­тан­ка Аша Фі­ліп. Во­на про­бі­гла спринт за 7.06.

На­га­да­є­мо, що на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з лег­кої атле­ти­ки укра­їн­ці ви­бо­ро­ли 5 ме­да­лей. Срі­бна ме­даль у Оле­сі Повх з бі­гу на 60 ме­трів, брон­зо­ві — у Юлії Лев­чен­ко (стриб­ки у ви­со­ту), Ма­ри­ни Ки­ли­пко (стриб­ки з жер­ди­ною), Сер­гія Ни­ки­фо­ро­ва (стриб­ки у дов­жи­ну) і жі­но­чої еста­фе­тної ко­ман­ди 4х400 ме­трів у скла­ді Оль­ги Бі­бік, Те­тя­ни Мель­ник, Ана­ста­сії Бри­згі­ної і Оль­ги Ля­хо­вої.

«На збо­рах ко­ман­ди пе­ред чем­піо­на­том Єв­ро­пи пре­зи­дент НОК Сер­гій Буб­ка в сво­є­му на­пу­тньо­му сло­ві ска­зав, що якщо пе­ред стар­том у спортс­ме­на не­має ман­дра­жу, то зі спор­том мо­жна за­кін­чу­ва­ти. Я зро­би­ла ви­сно­вок, що ме­ні не те що ра­но за­кін­чу­ва­ти, ско­рі­ше на­віть нав­па­ки, вза­га­лі ні­ко­ли, — про­ко­мен­ту­ва­ла пе­ре­мо­гу Оле­ся Повх. — У ме­не з ко­жни­ми зма­га­н­ня­ми ман­драж все силь­ні­ше і силь­ні­ше. Ре­зуль­та­том, зви­чай­но, я за­до­во­ле­на! Все-та­ки вда­ло­ся про­біг­ти, вста­но­вив­ши осо­би­стий ре­корд. В прин­ци­пі, за­раз я го­то­ва біг­ти на­віть швид­ше».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.