Кра­са мар­но­ти

У ви­став­ко­вій за­лі фон­ду «Ізо­ля­ція» три­ває без­пре­це­ден­тна екс­по­зи­ція

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Ви­став­ка «Мар­но­слав­ство дрі­бних від­мін­но­стей», що три­ває у фон­ді «Ізо­ля­ція», роз­та­шо­ва­но­му на те­ри­то­рії Ки­їв­сько­го су­дно­ре­мон­тно­го за­во­ду, — це про­ект одно­го з най­ві­до­мі­ших на сьо­го­дні бри­тан­ських ху­до­жни­ків, ла­у­ре­а­та пре­мії Тер­не­ра 2003 ро­ку Грей­со­на Пер­рі.

Пер­рі, в пев­но­му сен­сі, від­по­від­ає уяв­лен­ню­про ар­ти­ста як лю­ди­ну екс­тра­ва­ган­тну. Він, на­при­клад, має аль­тер-его — жін­ку на ім’я Клер, — у яку ча­сто пе­ре­одя­га­є­ться та ви­хо­дить у цій ро­лі в світ, ре­гу­ляр­но ге­не­ру­ю­чи скан­да­ли. Про­те в пер­шу чер­гу йо­го від­рі­зняє при­страсть до ру­чної ро­бо­ти — ке­ра­мі­ки, ви­шив­ки й го­бе­ле­нів. Пер­рі мо­жна на­зва­ти ре­мі­сни­ком у ви­со­ко­му зна­чен­ні цьо­го сло­ва; йо­го ви­став­ка в Бри­тан­сько­му му­зеї в 2012 ро­ці так і на­зи­ва­ла­ся «Мо­ги­ла не­ві­до­мо­го ре­мі­сни­ка». А ще ва­жли­ві­ше те, що йо­го сти­лі­сти­ка ор­га­ні­чно ви­ро­стає з дав­ньої та ба­га­тю­щої тра­ди­ції бри­тан­ської са­ти­ри.

Вла­сне, у «Мар­но­слав­стві дрі­бних від­мін­но­стей» Пер­рі на­ди­хав­ся се­рі­є­ю­са­ти­ри­чних гра­вюр бри­тан­сько­го ху­до­жни­ка ХVІІІ сто­лі­т­тя Ві­лья­ма Хо­гар­та «Істо­рія мар­но­тра­та». «Мар­но­слав­ство...» — цикл з ше­сти ве­ли­ких го­бе­ле­нів, що зо­бра­жу­ють жи­т­тя ви­га­да­но­го пер­со­на­жа Ті­ма Рей­квел­ла (ге­роя Хо­гар­та зва­ти Том Рей­квелл) від йо­го на­ро­дже­н­ня до пе­ред­ча­сної смер­ті у ав­то­ка­та­стро­фі. Ро­бо­ти на­си­че­ні по­дро­би­ця­ми з пов­сяк­де­н­ня су­ча­сної Ве­ли­ко­бри­та­нії: від ди­зай­ну ін­тер’єрів до ди­тя­чих ігра­шок, від по­лі­ти­чних про­те­стів до плі­ток з жи­т­тя зна­ме­ни­то­стей у га­зе­тах. В ком­по­зи­ції ко­жно­го го­бе­ле­ну Пер­рі спи­рав­ся не тіль­ки на Хо­гар­та, а й на ре­лі­гій­ний жи­во­пис Ре­не­сан­су. Ба біль­ше: він здій­снив справ­жню екс­пе­ди­цію, по­до­ро­жу­вав по Ан­глії, ін­терв’ював ро­бо­чих, ари­сто­кра­тів, пред­став­ни­ків се­ре­дньо­го кла­су, за­хо­див у їхні бу­дин­ки, в та­ту­ю­валь­ні са­ло­ни, в па­би, го­стю­вав у них на ве­чір­ках, ба­лах, світ­ських ра­у­тах (про це зня­то за­хо­пли­вий те­ле­фільм у трьох ча­сти­нах «Істо­рія сма­ків з Грей­со­ном Пер­рі», який де­мон­стру­є­ться на ви­став­ці, а та­кож є в Ме­ре­жі). Біль­ша ча­сти­на пер­со­на­жів на го­бе­ле­нах — це ре­аль­но існу­ю­чі лю­ди; ко­жна де­таль тут про­мо­ви­ста і має вла­сну істо­рію.

По су­ті, пе­ред на­ми — без­пре­це­ден­тне ми­сте­цько-ан­тро­по­ло­гі­чне до­слі­дже­н­ня. Мо­жна ли­ше по­здо­ро­ви­ти «Ізо­ля­цію» з тим, що во­ни до­лу­чи­ли­ся до сві­то­во­го тур­не ро­біт Грей­со­на Пер­рі, і по­ре­ко­мен­ду­ва­ти всім, хто має та­ку мо­жли­вість, від­ві­да­ти ви­став­ку, яка три­ва­ти­ме до 22 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.