ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1274 — по­мер То­ма (Фо­ма) Аквін­ський, зна­ме­ни­тий се­ре­дньо­ві­чний тео­лог, упо­ря­дник хри­сти­ян­сько­го бо­го­слов’я, фі­ло­соф-схо­ласт. На­ро­див­ся 1225 р. 1530 — Па­па Рим­ський Кли­мент VІІ від­мо­вив ан­глій­сько­му ко­ро­лю Ген­рі­хо­ві VІІІ в пра­ві на чер­го­ве роз­лу­че­н­ня. Та­ка «не­по­ва­га» па­пи під­штов­хну­ла ко­ро­ля до ство­ре­н­ня окре­мої, не­за­ле­жної від Ри­ма ан­глі­кан­ської цер­кви. 1573 — ви­да­тний дру­кар Іван Фе­до­ро­вич (Фе­до­ров; близь­ко 1520— 1583) за­сну­вав у Льво­ві пер­шу ти­по­гра­фію. 1824 — 12-рі­чний Фе­ренц Ліст впер­ше ви­сту­пив з кон­цер­том у Па­ри­жі. 1850 — на­ро­див­ся То­маш Ма­са­рик, за­снов­ник не­за­ле­жної че­хо­сло­ва­цької дер­жа­ви, пер­ший пре­зи­дент Че­хо­сло­вач­чи­ни (1918— 1935 рр.), щи­рий друг Укра­ї­ни, пе­ре­ко­на­ний де­мо­крат та гу­ма­ніст. По­мер 1937 р. 1926 — вста­нов­ле­но ра­діо­те­ле­фон­ний зв’язок між Лон­до­ном та Нью­Йор­ком. 1960 — в СРСР сфор­мо­ва­но пер­шу гру­пу ко­смо­нав­тів з двад­ця­ти вій­сько­вих льо­тчи­ків. 1992 — зі­гра­но пер­ші ма­тчі пер­шо­го фут­боль­но­го чем­піо­на­ту не­за­ле­жної Укра­ї­ни.

1573 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.