Жан-Марк ЕРО,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Фран­ція не ви­знає і ні­ко­ли не ви­знає не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му. Фран­ція і на­да­лі ра­зом із Ні­меч­чи­ною до­кла­да­ти­ме всіх не­об­хі­дних зу­силь у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті», щоб вста­но­ви­ти мир і за­лі­ку­ва­ти ці бо­лю­чі ра­ни вій­ни. Ми по­ді­ля­є­мо дум­ку, що сан­кції про­дов­жу­ва­ти­му­ться до­ти, по­ки не бу­де ви­ко­на­но Мін­ські уго­ди. Хо­ча во­дно­час сан­кції є не са­мо­ці­л­лю, а за­со­бом, який до­по­мо­же у ви­ко­нан­ні Мін­ських угод

(Ін­тер­факс-Укра­ї­на)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.