Оби­ра­ли по-но­во­му

9 бе­ре­зня, у 203-й день на­ро­дже­н­ня Ко­бза­ря, Пре­зи­дент Укра­ї­ни вру­чив Шев­чен­ків­ські пре­мії 2017 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Уро­чи­сто­сті від­бу­ли­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка. Ла­у­ре­а­та­ми ста­ли чо­ти­ри ми­тці: пи­сьмен­ник, по­ет і ви­да­вець Іван Мал­ко­вич за збір­ку по­е­зій «По­до­ро­жник з но­ви­ми вір­ша­ми» (у но­мі­на­ції «Лі­те­ра­ту­ра, пу­блі­ци­сти­ка, жур­на­лі­сти­ка» ); ком­по­зи­тор Бо­г­да­на Фро­ляк за сим­фо­нію-ре­кві­єм «Пра­ве­дная ду­ше...», хо­ро­ву кан­та­ту «Цвіт», му­зи­чний твір «При­сни­ться сон ме­ні» (у но­мі­на­ції «Му­зи­чне ми­сте­цтво»); скуль­птор Ми­ко­ла Ма­ли­шко за ми­сте­цький про­ект «Лі­нія» (у но­мі­на­ції «Ві­зу­аль­ні ми­сте­цтва » ) та ре­жи­сер Сте­пан Ко­валь за ані­ма­цій­ний се­рі­ал «Моя кра­ї­на — Укра­ї­на» (у но­мі­на­ції «Кі­но­ми­сте­цтво»).

На­га­да­є­мо, цьо­го­річ ви­су­ва­ло­ся 46 ро­біт, а пе­ре­мож­ця­ми ста­ли ли­ше че­тве­ро. Упер­ше пра­цю­вав но­вий склад ко­мі­те­ту з На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, який очо­лив пи­сьмен­ник, пу­блі­цист і екс- ди­пло­мат Юрій Щер­бак. До йо­го скла­ду уві­йшли 25 ді­я­чів куль­ту­ри. Та- кож упер­ше пе­ред за­сі­да­н­ня­ми ви­сту­па­ли екс­пер­ти (у ко­жній із но­мі­на­цій), які не ли­ше роз­гля­да­ли і ре­ко­мен­ду­ва­ли чле­нам ко­мі­те­ту кан­ди­да­ту­ри на здо­бу­т­тя На­ціо­наль­ної пре­мії, а й отри­ма­ли пра­во са­мо­стій­но ви­су­ва­ти пре­тен­ден­тів на цю пре­сти­жну най­ви­щу дер­жав­ну від­зна­ку в гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі. А ще з но­ви­нок — від­нов­ле­но пра­во чле­нам ко­мі­те­ту ви­су­ва­ти ав­то­рів лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цьких тво­рів для уча­сті у кон­кур­сі. Ві­дбу­ло­ся три ту­ри та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня, і свій остан­ній вер­дикт чле­ни ко­мі­те­ту ого­ло­си­ли 20 лю­то­го (на за­сі­дан­ні тре­тьо­го ту­ру кон­кур­сно­го від­бо­ру се­ред лі­те­ра­тур­но- ми­сте­цьких тво­рів, ви­су­ну­тих на здо­бу­т­тя На­ціо­наль­ної пре­мії). Ла­у­ре­а­та­ми 2017 ро­ку бу­ли на­зва­ні че­тве­ро ми­тців: Мал­ко­вич, Фро­ляк, Ма­ли­шко і Ко­валь. 9 бе­ре­зня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко вру­чив на­го­ро­ди пе­ре­мож­цям.

Ін­терв’ ю з одним із ла­у­ре­а­тів — по­е­том, ди­тя­чим пи­сьмен­ни­ком і ке­рів­ни­ком ви­дав­ни­цтва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іва­ном Ан­то­но­ви­чем Мал­ко­ви­чем чи­тай­те на 30 сто­рін­ці «Дня».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.