Дні­про­пе­тров­щи­на втра­чає свої лі­си

Па­труль­ні пра­кти­чно що­дня фі­ксу­ють не­сан­кціо­но­ва­ні ви­ру­бу­ва­н­ня, про­те жо­дна спра­ва по­ки що до суду не ді­йшла

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

На Дні­про­пе­тров­щи­ні за­фі­ксо­ва­но не­бу­ва­лий сплеск не­за­кон­но­го ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів. Упро­довж ни­ні­шньої зи­ми зни­ще­но ге­кта­ри лі­су, за­хи­сних на­са­джень упо­довж до­ріг та ін­ших зе­ле­них на­са­джень. Ви­ру­бу­ють ака­цію, ду­би, ясе­ни, то­по­лі. «На­ра­зі три­ває опе­ра­ція що­до за­хи­сту дов­кі­л­ля обла­сті, в якій нам до­по­ма­гає ае­ро­ро­звід­ка. Ве­ли­ка про­бле­ма — це зни­ще­н­ня лі­сів. На жаль, фун­кції па­труль­ної по­лі­ції до­сить обме­же­ні», — роз­по­вів на прес-кон­фе­рен­ції лей­те­нант па­труль­ної по­лі­ції Дні­пра Ми­ко­ла Те­ре­щук. За йо­го сло­ва­ми, де­ре­ва ви­ру­бу­ва­ли, щоб про­да­ва­ти на дро­ва, адже цьо­го ро­ку ба­га­то хто пе­ре­йшов на пі­чне опа­ле­н­ня. «Де­ре­ва ма­со­во ви­ру­бу­ю­ться у Кі­ров­сько­му лі­сни­цтві, в се­ли­щі Та­ром­ське, у при­мі­ських Дні­пров­сько­му та Но­во­мо­сков­сько­му ра­йо­нах», — ка­же лей­те­нант по­лі­ції.

Па­труль­ні пра­кти­чно що­дня фі­ксу­ють не­сан­кціо­но­ва­ні ви­ру­бу­ва­н­ня і на­віть за­три­му­ють по­ру­шни­ків «на га­ря­чо­му». Про­те жо­дна спра­ва по­ки що до суду не ді­йшла. Діл­ки, які за­йма­ю­ться за­го­тів­лею і про­да­жем дров, на­йма­ють но­вих пра­ців­ни­ків і про­дов­жу­ють ви­ру­бу­ва­ти ге­кта­ри лі­сів. Осо­бли­во кри­чу­ща си­ту­а­ція скла­ла­ся в ліс­го­спі Са­ма­ри. Тут до бо­роть­би за ліс до­лу­чи­ли­ся мі­сце­ві ме­шкан­ці. Лю­ди зби­ра­ю­ться на спіль­ні рей­ди з по­лі­ці­єю. Уже про­ве­де­но за­три­ма­н­ня, по­ру­ше­но чо­ти­ри кри­мі­наль­ні спра­ви, але ліс, як і ра­ні­ше, ви­ру­бу­ють. Ме­шкан­ці скар­жа­ться, що один з го­спо­да­рів дров’яно­го бі­зне­су на­віть за­ля­кує мі­сце­вих і ті бо­я­ться хо­ди­ти до лі­су, а дро­во­ру­би по­чу­ва­ю­ться без­кар­но. Ді­йшло до то­го, що во­ни пе­ре­ко­па­ли і змі­ни­ли ру­сло рі­чки Та­тар­ки, що спри­чи­ни­ло під­ви­ще­н­ня рів­ня во­ди на 20 сан­ти­ме­трів, а це мо­же за­гро­жу­ва­ти під­то­пле­н­ням су­сі­дніх сіл. «Звер­та­ли­ся ми до про­ку­ра­ту­ри, але жо­дних по­яснень не отри­ма­ли. Ще мі­сяць-два, і лі­су там не бу­де вза­га­лі», — жу­ри­ться пред­став­ник гро­ма­ди Сер­гій Бі­ло­вол.

Ку­ди ли­шень не звер­та­ли­ся па­труль­ні й мі­сце­ві ме­шкан­ці — до спе­ці­а­лі­зо­ва­ної при­ро­до­охо­рон­ної ін­спе­кції, до про­ку­ра­ту­ри, до обл­держ­адмі­ні­стра­ції, — але жо­дних зру­шень у спра­ві не­має, ка­же лей­те­нант М.Те­ре­щук. «На жаль, фун­кції па­труль­ної по­лі­ції до­сить обме­же­ні. Ми ли­ше мо­же­мо за­три­ма­ти лю­дей на мі­сці зло­чи­ну, а да­лі до­прав­ля­є­мо їх до рай­від­ді­лу, де мо­жуть ви­пи­са­ти штраф. Але по­тім ми зно­ву їх зу­стрі­ча­є­мо», — ка­же па­труль­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.