«Обі­ця­нок тре­ба до­три­му­ва­ти­ся»

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни хо­че зня­ти охо­рон­ний ста­тус із Та­ру­тин­сько­го сте­пу

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но «День» по­ві­дом­ляв хо­ро­ші но­ви­ни про за­ка­зник « Та­ру­тин­ський степ», що в Оде­ській обла­сті. Су­до­ва спра­ва, іні­ці­йо­ва­на екс­пер­та­ми між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на», роз­ви­ва­ла­ся за по­зи­тив­ним для за­ка­зни­ка сце­на­рі­єм: суд ви­ніс ухва­лу про за­бо­ро­ну ро­зо­рю­ва­ти зем­лі Та­ру­тин­сько­го сте­пу (а це ми­ну­лої осе­ні вже зро­би­ли кіль­ка фер­мер­ських го­спо­дарств).

На­га­да­є­мо, фер­ме­ри укла­ли до­го­во­ри про орен­ду зе­мель із Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни, ко­тре вва­жає те­ри­то­рію за­ка­зни­ка сво­єю вла­сні­стю, оскіль­ки до 1993 ро­ку тут роз­та­шо­ву­вав­ся вій­сько­вий по­лі­гон. Та ко­ли він при­пи­нив існу­ва­н­ня, зе­мель­на ді­лян­ка не бу­ла за­крі­пле­на за Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни, от­же ві­дом­ство не має на неї жо­дних прав. У су­ді еко­ло­ги ви­ма­га­ють від Мі­н­обо­ро­ни та фер­ме­рів ре­куль­ти­ву­ва­ти зни­ще­ні сте­по­ві угі­д­дя. Але на­ра­зі су­д­дя за­хво­рі­ла, а спра­ва «за­ви­сла».

Ра­зом із цим акти­ві­сти на­пра­цю­ва­ли ін­ший по­зи­тив­ний сце­на­рій ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми: до­мо­гли­ся від Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів на­ка­зу про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи, яка ві­зьме пи­та­н­ня Та­ру­тин­сько­го сте­пу під кон­троль. До за­сі­дань ро­бо­чої гру­пи до­лу­чи­ли­ся пред­став­ни­ки обо­рон­но­го ві­дом­ства, ко­трі по­обі­ця­ли ви­ді­ли­ти те­хні­ку для ре­куль­ти­ва­ції роз­ора­них зе­мель. Тож ни­ні­шня ве­сна ма­ла ста­ти зна­ко­вою для за­ка­зни­ка: або тут по­чне­ться ожив­ле­н­ня зни­ще­них угідь, або ві­дом­ство по­ру­шить обі­цян­ку і до­зво­лить фер­ме­рам про­дов­жи­ти оран­ку. Во­че­видь, Мі­н­обо­ро­ни ви­рі­ши­ло пі­ти дру­гим шля­хом, оскіль­ки іні­ці­ю­ва­ло про­це­ду­ру ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня Оде­ської обла­сної ра­ди про ство­ре­н­ня Та­ру­тин­сько­го за­ка­зни­ка.

Оле­ксій Ва­си­люк, екс­перт МБО «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на», на­га­дує, що лі­кві­да­ція за­ка­зни­ка мо­жли­ва ли­ше в то­му ра­зі, якщо ви­яви­ться, що він не має при­ро­дної цін­но­сті, або якщо це по­го­дить осо­би­сто мі­ністр еко­ло­гії. Оскіль­ки оби­два ва­рі­ан­ти на­ра­зі не­мо­жли­ві, Мі­ні­стер­ство ти­сне на обла­сних де­пу­та­тів.

«Та­ру­тин­ський степ є уні­каль­ною ча­сти­ною Оде­щи­ни, це най­біль­ший пі­сля Аска­нії-Но­ва сте­по­вий за­ка­зник, — на­га­дує юри­скон­сульт МБО «Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на» Со­фія Шу­тяк. — Мі­сяць то­му бу­ла зу­стріч, на якій Мі­н­обо­ро­ни зо­бов’яза­ли роз­ро­би­ти за­хо­ди для від­нов­ле­н­ня сте­пу. То­му ми від­кри­то звер­та­є­мо­ся до Мі­ні­стер­ства з тим, що тре­ба до­три­му­ва­ти­ся обі­цян­ки. І на­га­ду­є­мо: у сві­ті ве­ли­кі гро­ші ви­тра­ча­ють на збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля, а не на йо­го зни­ще­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.