Нав­чать кон­тро­лю­ва­ти

ProZorro від­кри­ває 12 цен­трів ком­пе­тен­цій у ре­гіо­нах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Про­зор­ро» за під­трим­ки міжнародного фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня» та Transparency International Укра­ї­на роз­по­ча­ло на­вчаль­ну про­гра­му з за­ку­пі­вель для ре­гіо­наль­них ко­ор­ди­на­то­рів. Участь у спе­ці­аль­но­му дво­ден­но­му ін­тен­си­ві взя­ли два­над­цять гро­мад­ських акти­ві­стів, які бу­ли ві­ді­бра­ні з по­над 70 фа­хів­ців у пу­блі­чних за­ку­пів­лях, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Нав­чаль­на про­гра­ма спря­мо­ва­на на по­гли­бле­н­ня знань в сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель, не­об­хі­дних для ор­га­ні­за­ції цен­трів ком­пе­тен­цій ProZorro в ре­гіо­нах. Пі­сля за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня в 12 ре­гіо­нах бу­де ство­ре­но по­стій­но ді­ю­чі Цен­три ком­пе­тен­цій ProZorro. Ко­ор­ди­на­то­ри бу­дуть до­по­ма­га­ти у ви­рі­шен­ні про­блем­них пи­тань, пов’яза­них з про­ве­де­н­ням про­це­дур за­ку­пі­вель, на­вча­н­ням, мо­ні­то­рин­гом за­ку­пі­вель, а та­кож за­без­пе­чу­ва­ти­муть які­сний зво­ро­тний зв’язок для вдо­ско­на­ле­н­ня та роз­ви­тку еле­ктрон­ної си­сте­ми і ре­форм в ці­ло­му.

Як за­зна­чив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ма­ксим Не­фьо­дов, на­вча­н­ня є за­по­ру­кою успі­шно­го роз­ви­тку ре­фор­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель. «Ми­ну­ло­го ро­ку ми про­во­ди­ли ма­со­ві на­вчаль­ні за­хо­ди по всій Укра­ї­ні. Пред­став­ни­ки ко­ман­ди ProZorro про­ве­ли тре­нін­ги в ко­жно­му з ре­гіо­нів що­най­мен­ше 3—5 ра­зів. Цьо­го ро­ку ми окре­му ува­гу при­ді­ля­є­мо під­го­тов­ці тре­не­рів і кон­суль­тан­тів — тих лю­дей, які до­по­мо­жуть ство­ри­ти ре­гіо­наль­ні цен­три ком­пе­тен­ції і за­без­пе­чи­ти не­об­хі­дну екс­пер­ти­зу для всіх ко­ри­сту­ва­чів си­сте­ми», — під­кре­слив Ма­ксим Не­фьо­дов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.