Го­ло­ва МЗС Фран­ції: сан­кції про­ти Ро­сії ді­я­ти­муть до ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції Жан-Марк Еро під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­лом Клім­кі­ним по­ві­до­мив, що сан­кції від­но­сно Ро­сії ді­я­ти­муть до пов­но­го ви­ко­на­н­ня нею Мін­ських до­мов­ле­но­стей, і за­кли­кав Мо­скву ви­ко­ри­ста­ти свій вплив на се­па­ра­ти­стів для вре­гу­лю- ва­н­ня кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни. «Фран­ція не ви­знає і ні­ко­ли не ви­зна­ва­ти­ме не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му. Фран­ція і на­да­лі спіль­но з Ні­меч­чи­ною до­кла­да­ти­ме всіх зу­силь у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» для то­го, щоб від­но­ви­ти мир і за­жи­ви­ти бо­лі­сні ра­ни вій­ни», — ска­зав го­ло­ва МЗС Фран­ції. Він та­кож за­зна­чив, що ще ба­га­то слід зро­би­ти для роз- ве­де­н­ня сил на Дон­ба­сі та по­обі­цяв, що най­ближ­чи­ми дня­ми в Па­ри­жі про­дов­жа­ться кон­суль­та­ції сто­рін у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті». «На­віть якщо ми про­су­ва­є­мо­ся не­ве­ли­ки­ми кро­ка­ми, і ча­сто нас зви­ну­ва­чу­ють у цьо­му, ми про­су­ва­є­мо­ся, і ми не від­сту­пи­мо. Ми не мо­же­мо зми­ри­ти­ся зі ста­ту­сом-кво», — на­го­ло­сив Жан-Марк Еро.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.