Бі­лий дім за­не­по­ко­є­ний ви­то­ком се­кре­тної ін­фор­ма­ції ЦРУ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре зи дент США До нальд Трамп « над зви чай но стур бо ва - ний» імо­вір­ні­стю то­го, що се­кре­тні до­ку­мен­ти про ме­то­ди ро­бо­ти Цен т раль но го роз ві ду валь но го управ­лі­н­ня (ЦРУ) мо­жуть бу­ти ви­кла­де­ні у пуб лі­чний до­ступ, і тим, що це мо­же зав­да­ти шко­ди на­ціо­наль­ній без­пе­ці, якщо фай­ли ви­яв­ля­ться справ­жні­ми. Про це за явив прес- сек ре тар гла ви дер­жа­ви Шон Спай­сер май­же че­рез до­бу пі­сля опри­лю­дне­н­ня до­ку­мен­тів і ска­зав, що Бі­лий дім обі цяє су во ре по ка ран ня тим, хто спри чи нив ви тік да них у ЦРУ. «Будь-хто, хто спри­чи­няє ви­тік се­кре­тної ін­фор­ма­ції, від­по­вість за най­ви­щим сту­пе­нем за­ко­ну. Ми пе­ре­слі­ду­ва­ти­ме­мо тих, хто роз­го­ло­шує за­се­кре­че­ні да­ні. Ми ка­ра­ти­ме­мо їх у пов­ній від­по­від­но­сті до за­ко­ну», — ска­зав Спай­сер. Іде­ться про опри­люд не ні ін­тер нет- плат фор мою Wikileaks до­ку­мен­ти, у яких опи­са­ні ха­кер­ські ме­то­ди ЦРУ. ЗМІ з по­си­ла­н­ням на не­о­фі­цій­ні дже­ре­ла пи­шуть, що ці до­ку­мен­ти та фай ли справ ж ні, а аген ція Reuters із по­си­ла­н­ням на пред­став­ни­ків роз­від­ки та пра­во­охо­рон них ор га нів США по ві дом - ляє, що при­чи­ною ви­то­ку ін­фор­ма­ції мо­гли ста­ти «про­га­ли­ни» у без пе ці внут ріш ніх ІТ- сис тем ЦРУ. Во­дно­час Фе­де­раль­на про­ку­ра­ту­ра Ні­меч­чи­ни за­яви­ла, що пе­ре­ві­рить да­ні Wikileaks що­до на­чеб­то роз­та­шо­ва­но­го у Фран­кфур­ті-на-Май­ні се­кре­тно­го цен­тру ха­ке­рів ЦРУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.