Від чо­го за­ле­жить успіх у бою?

У кур­сан­тів-де­сан­тни­ків ви­пу­скно­го кур­су Вій­сько­вої ака­де­мії (м. Оде­са) три­ває за­клю­чний етап під­го­тов­ки до скла­да­н­ня дер­жав­них іспи­тів

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

На вій­сько­во­му по­лі­го­ні «Чор­но­мор­ський», що на Оде­щи­ні, три­ває по­льо­вий ви­хід кур­сан­тів ви­пу­скно­го кур­су фа­куль­те­ту під­го­тов­ки спе­ці­а­лі­стів Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ, йде­ться на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни.

Май­бу­тні офі­це­ри- де­сан­тни­ки вдо­ско­на­лю­ють ко­ман­дні на­ви­чки, під час про­ве­де­н­ня та­кти­ко-спе­ці­аль­них і та­кти­чних на­вчань де­мон­стру­ють вмі­н­ня во­ди­ти бо­йо­ві ма­ши­ни, стрі­ля­ти зі стрі­ле­цької зброї, здатність управ­ля­ти під­роз­ді­ла­ми на по­лі бою.

Вій­сько­ві ви­кла­да­чі на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти всі умо­ви для успі­шно­го скла­да­н­ня кур­сан­та­ми-ви­пу­скни­ка­ми дер­жав­них іспи­тів, під­го­ту­ва­ти май­бу­тніх ко­ман­ди­рів під­роз­ді­лів ВДВ до ви­ко­на­н­ня сво­їх фун­кціо­наль­них обов’яз­ків у вій­ськах.

По за­вер­шен­ні по­льо­во­го ви­хо­ду стар­шо­кур­сни­кам на­ле­жить скла­сти ате­ста­цій­ні іспи­ти з вій­сько­во-спе­ці­аль­них ди­сци­плін, які вклю­ча­ють в се­бе та­кти­чні, та­кти­ко-спе­ці­аль­ні та за­галь­но­вій­сько­ві пре­дме­ти.

За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ка­фе­дри управ­лі­н­ня ді­я­ми під­роз­ді­лів Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ пол­ков­ни­ка Ва­ди­ма Кли­мен­ка, змо­де­льо­ва­ні си­ту­а­ції ве­де­н­ня рей­до­вих та ма­нев­ре­них дій, на­сту­паль­но­го бою з ви­су­ва­н­ням із гли­би­ни на­бли­же­ні до бо­йо­вих, з ура­ху­ва­н­ням до­сві­ду ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. «До­свід про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції по­ка­зує, що са­ме від рі­шу­чих, актив­них й гра­мо­тних дій ко­ман­ди­рів, їх вмі­н­ня впли­ва­ти на си­ту­а­цію за­ле­жить успіх у бою», — на­го­ло­сив офі­цер.

ФОТО НАДАНО МОУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.